Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development and implementation of the website project supporting the organization of group classes in learning on stringed instruments in the C# environment

Karol Romaniuk

Abstract

The purpose of the following work was to create a web application in the form of an internet portal, which enables maintaining online records for group lessons on playing stringed instruments and associated e-learning course which involves precisely described process of building this application, as well as raised pro-gramming problems during it. Efforts has been made to provide learning materials which are the base for learning and working from home for technical university students. The content of the work consists of a list of possible languages and program-ming environments, a description of the application and its individual functionalities along with the tests of the finished product. In addition, there is a survey of e-learning platforms on which the didactic course can be placed, as well as the way in which it was developed. To build the application, it was necessary to choose a programming language. Java, Ruby, C # and PHP were considered. A decision was made to write it in C #, due to its popularity, which makes finding relevant documentation and materials on the web not a problem. In addition, the related Microsoft software is available to students of the Warsaw University of Technology (and many other technical colleges) on the basis of a free license for use for educational purposes. The selected programming language determined the useable programming en-vironment. In the case of C#, the most popular solution for building web applica-tions is Microsoft Visual Studio, supporting the ASP.NET MVC framework, which is based on the concept of Model-View-Controller. Certain assumptions has been made to the web application. One of them was to adapt the complexity and level of difficulty of the programming problems to the possibilities of technical university students who already have some knowledge in the field of programming. In addition, there were requirements for the application to have authorization, authentication and validation. The result of the work was a responsive application with a clear appearance and code written in a consistent manner. The relational database associated with the application was created in accordance with the Code-First convention, which will ensure easy work with the extension of this database in the future. The didactic course was created systematically along with the application, which allowed to obtain a coherent effect of two correlated activities necessary to write a diploma work. It was developed in a well-thought and organized manner, where division into chapters and sections was taken into account. While choosing the e-learning platform Articulate 360, Moodle and writing individual solution were tak-en into account. The decision was made to place it on the non-commercial plat-form Moodle. As a result of this choice some problems with platform compatibility and installation were encountered, however they have been solved.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karol Romaniuk (FM) Karol Romaniuk,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Opracowanie i wykonanie projektu strony internetowej wspomagającej organizację grupowych zajęć nauki gry na intrumentach strunowych w środowisku C#
Supervisor
Maciej Sieniło (FM/IMBE) Maciej Sieniło,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
03-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Ostaszewska-Liżewska (FM/IMBE) Anna Ostaszewska-Liżewska,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM) Maciej Sieniło (FM/IMBE) Maciej Sieniło,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
C#, ASP.net, Wordpress, MVC, e-learning, bazy danych
Keywords in English
C#, ASP.net, Wordpress, MVC, e-learning, databases
Abstract in Polish
Celem poniższej pracy było stworzenie aplikacji webowej w postaci portalu internetowego, umożliwiającego prowadzenie zapisów online na grupowe zajęcia gry na instrumentach strunowych oraz powiązanego z nią kursu e-learningowego, zawierającego dokładnie opisany proces jej budowy, jak i wytłumaczenie poruszonych podczas niego problemów programistycznych. Dołożono starań, aby materiały dydaktyczne były bazą do nauki oraz pracy z domu dla studentów uczelni technicznych. Na zawartość pracy składa się zestawienie możliwych do zastosowania języków i środowisk programistycznych, opis aplikacji oraz jej poszczególnych funkcjonalności wraz z testami gotowego produktu. Poza tym, umieszczono w niej przegląd platform e-learningowych, na których można umieścić utworzony kurs dydaktyczny, jak i sam sposób, w jaki został on opracowany. Aby zbudować aplikację, konieczny był wybór języka programowania. Rozpatrzone zostały Java, Ruby, C# oraz PHP. Podjęto decyzję o napisaniu jej w języku C#, ze względu na jego popularność, przez co odnalezienie w sieci odpowiednich dokumentacji i materiałów nie stanowi żadnego problemu. Oprócz tego powiązane z nim oprogramowanie firmy Microsoft dostępne jest dla studentów uczelni Politechniki Warszawskiej (oraz wielu innych uczelni technicznych) na zasadzie darmowej licencji do użytku w celach edukacyjnych. Wybrany język programowania warunkował możliwe do użycia środowiska programistyczne. W przypadku C# najbardziej popularnym rozwiązaniem do budowy aplikacji webowych jest Microsoft Visual Studio, wspierający framework ASP.NET MVC, który oparty jest na koncepcji Model-View-Controller. Aplikacji webowej postawione zostały pewne założenia. Jednym z nich było dostosowanie skomplikowania i poziomu trudności poruszanych problemów programistycznych do możliwości studentów uczelni technicznej, posiadających już pewną wiedzę w zakresie programowania. Ponadto postawiono wymagania, aby aplikacja posiadała autoryzację, uwierzytelnianie i autoryzację. W wyniku dokonanej pracy udało się utworzyć responsywną aplikację o przejrzystym wyglądzie i o kodzie napisanym w sposób konsekwentny. Powiązaną z aplikacją relacyjną bazę danych utworzono zgodnie z konwencją Code-First, co zapewni łatwą pracę z rozbudową tej bazy w przyszłości. Kurs dydaktyczny tworzony był systematycznie wraz z aplikacją, co pozwoliło uzyskać spójny efekt dwóch skorelowanych czynności koniecznych do napisania pracy dyplomowej. Został opracowany w przemyślany i zorganizowany sposób, gdzie uwzględniono podział na działy i sekcje. Podczas wyboru platformy e-learningowej pod uwagę brano Articulate 360, Moodle oraz napisanie własnej strony internetowej. Podjęto decyzję o umieszczeniu go na niekomercyjnej platformie Moodle, w wyniku czego napotkano na pewne problemy z instalacją oraz kompatybilnością, które udało się jednak rozwiązać.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Karol_Romaniuk_dobre_strony.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35168

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8e1acd97893941cb8d63ac4fabb0e81d/
URN
urn:pw-repo:WUT8e1acd97893941cb8d63ac4fabb0e81d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page