Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Comparision of Aral Sea water mass based on satellite gravimetry and remote sensing missions

Mateusz Sosiński

Abstract

The aim of this work is to determine and compare changes in water mass located in Central Asia Aral Sea in 2002 – 2016 using remote sensing data from the Landsat program, altimetry satellite missions (Topex/Poseidon, Jason-1, 2, 3) and satellite grawimetry missions (GRACE). ArcMap, Microsoft Excel software and several websites were used to solve the problem. Work in the field of computational experiment consisted of three stages. At the beginning, the image tracing of the Aral Sea was carried out throughout the entire period, with the assumed time resolution. After that, the values of areas were calculated and compiled. The second step was to develop altimeter data by using literature data containing water height values and calculating water mass changes by comparing the annual periods. The final element was using GRACE mission data to develop changes in the Aral Sea water mass in a given area, and then to compare tchem with values based on a combination of remote sensing and altimetry data. The effect of the works is a description of changes that have occured in the surface and volume of water in a given period in the Aral Sea. From the water reservoir itself, through 14 years, about 50 GT of water has diminished. From the GRACE mission we learn that in the area which contain the Aral Sea, about 8 GT of water has diminished. The Aral Sea undergoues a rapid drying proces, especially in its southern part. This is mainly caused by the improper irrigation management, which uses huge amount of water from the Aral Sea and rivers flowing into it, which can be seen in the results of changes in water mass. An important part of the work is the description of the sources used to obtain information and a general geographical description of the „history” of the Aral Sea.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Sosiński (FGC) Mateusz Sosiński,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Porównanie zmian mas wody Jeziora Aralskiego na podstawie satelitarnych misji grawimetrycznych i teledetekcyjnych
Supervisor
Tomasz Olszak (FGC/CGGA) Tomasz Olszak,, Chair of Geodesy and Geodetic Astronomy (FGC/CGGA)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Geodesy and Geodetic Astronomy (FGC/CGGA)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
31-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tomasz Olszak (FGC/CGGA) Tomasz Olszak,, Chair of Geodesy and Geodetic Astronomy (FGC/CGGA)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Katarzyna Osińska-Skotak (FGC/DPRSISIS) Katarzyna Osińska-Skotak,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
Jezioro Aralskie, teledetekcja, Landsat, altimetria satelitarna, misja GRACE, masy wody
Keywords in English
Aral Sea, remote sensing, Landsat, satellite altimetry, GRACE mission, water mass
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest wyznaczenie i porównanie zmian mas wody położonego w centralnej Azji Jeziora Aralskiego w latach 2002 – 2016 z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych z programu Landsat, satelitarnych misji altimetrycznych (Topex/Poseidon, Jason-1,2,3) i grawimetrycznych (GRACE). Do rozwiązania problemu wykorzystano oprogramowanie ArcMap oraz Microsoft Excel oraz kilka serwisów internetowych. Praca w zakresie eksperymentu obliczeniowego składała się z trzech etapów. Na początku dokonano wektoryzacji Jeziora Aralskiego w całym badanym okresie z założoną rozdzielczością czasową oraz zestawiono wartości pól powierzchni. Drugim krokiem było opracowanie danych altimetrycznych poprzez skorzystanie z danych literaturowych zawierających wartości wysokości lustra wody i obliczenie zmian mas wody poprzez porównanie rocznych okresów. Ostatnim elementem było wykorzystanie danych misji GRACE do opracowania zmian mas wody Jeziora Aralskiego na zadanym obszarze, a następnie porównanie ich z wartościami uzyskanymi na podstawie kombinacji danych teledetekcyjnych i altimetrycznych. Efektem prac jest opis zmian, jakie zaszły w powierzchni i objętości wody w zadanym okresie na terenie Jeziora Aralskiego. Z samego zbiornika wodnego przez 14 lat ubyło około 50 GT wody, a z misji GRACE dowiadujemy się, że na obszarze zawierającym Jezioro Aralskie ubyło około 8 GT wody. Jezioro Aralskie ulega gwałtownemu procesu wysychania, zwłaszcza w południowej jego części. Jest to spowodowane głównie prowadzeniem niewłaściwej gospodarki nawadniającej, wykorzystującej ogromnej ilości wody z Jeziora Aralskiego i wpływających do niego rzek, co widać w rezultatach badań zmian mas wody. Ważną częścią pracy jest opis stosowanych źródeł pozyskania informacji i ogólnogeograficzny opis „historii” Jeziora Aralskiego.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_inżynierska_Sosiński_Mateusz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 28533

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8e152c21c06140be9c58a0697de6a21b/
URN
urn:pw-repo:WUT8e152c21c06140be9c58a0697de6a21b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page