Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of the residential building of the reinforced concrete structure in Ostrów Mazowiecka

Kamil Kaczorowski

Abstract

The essence of the summary: The object of my engineering work are chosen elements of construction project -a six-storey residential building with an underground garage of the reinforced concrete. The building of slab and beam structure. The scope of elaboration includes: a brief characteristics of reinforced concrete building, the technical description of the designed building, the static calculations which was made the specification of permanent loads, variable loads and environmental loads ( wind and snow). The next static - strength calculations of the elements were performed on the: slab floor ( floor +2), reinforced concrete beam, garage pillar and foundation footing. These calculations were performed in the “Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2013. Concrete class C20/25 and steel class B500SP-Epstal were used here for the construction of the selected elements. The requirements regarding assembly and dismantling boarding, assembly steel reinforcement and checking a quality of concrete mix before install - were described in the section on rules for the implementation of monolithic concrete works. Attention is drawn to the care of hardened concrete in summer season and winter. Includes dimensional tolerances by the performing reinforced concrete elements according to PN-EN 13670. The Safety and Healthcare include the rules which we should respect of necessity. The calculation is made under Eurocodes, Norms and literature which is in the bibliography.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Kaczorowski (FCE) Kamil Kaczorowski,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt budynku mieszkalnego o konstrukcji żelbetonowej w Ostrowi Mazowieckiej
Supervisor
Leonard Runkiewicz (FCE/ICE) Leonard Runkiewicz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4400
Reviewers
Leonard Runkiewicz (FCE/ICE) Leonard Runkiewicz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Marcin Lech Niedośpiał (FCE/ICE) Marcin Lech Niedośpiał,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
konstrukcja żelbetowa; budynek wielokondygnacyjny; płyta stropowa; belka żelbetowa; słup żelbetowy; stopa fundamentowa
Keywords in English
reinforced concrete structure, multi-storey building, slab floor, reinforced concrete beam, reinforced concrete pillar, foundation footing
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy inżynierskiej jest projekt konstrukcyjny wybranych elementów sześcio kondygnacyjnego budynku mieszkalnego z garażem podziemnym o konstrukcji żelbetowej. Budynek o konstrukcji płytowo-belkowej. Zakres opracowania obejmuje: krótką charakterystykę budynków mieszkalnych o konstrukcji żelbetowej, opis techniczny projektowanego budynku, obliczenia statyczne w których wykonano zestawienie obciążeń stałych, zmiennych oraz środowiskowych (wiatr i śnieg). Następnie wykonano obliczenia statyczno-wytrzymałościowe elementów : płyty stropowej piętra (+2), belki żelbetowej, słupa garażu i stopy fundamentowej . Obliczenia statyczne wykonano w programie Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2013. Do wykonania konstrukcji wybranych elementów zastosowano beton klasy C20/25 oraz stal B500SP-Epstal. W rozdziale dotyczącym zasad wykonania betonowych robót monolitycznych opisano wymagania dotyczące montażu i demontażu deskowania, montażu i układania zbrojenia oraz sprawdzenia jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem zwrócono uwagę na pielęgnację stwardniałego betonu w okresie zimowym i letnim. Zamieszczono tolerancje wymiarowe przy wykonywaniu elementów żelbetowych według PN-EN 13670. Informacje (BiOZ) Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia obejmują zagadnienia bezpieczeństwa na budowie które należy bezwzględnie przestrzegać. Obliczenia dokonano na podstawie Euro-kodów, Norm i literatury która jest wymieniona w niniejszej pracy w bibliografii.
File
  • File: 1
    praca inż Kaczorowski Kamil 247398.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9427

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8da63fa59573469bbaf003e3aa856265/
URN
urn:pw-repo:WUT8da63fa59573469bbaf003e3aa856265

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page