Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Energy audit of the public building with proposal of energy efficiency improvements

Michał Piotr Kuliński

Abstract

The subject of the engineer’s thesis is to perform an energy audit of a public utility building in order to improve its energy efficiency. Considered building was built in 1968 and is located in the southern part of Warsaw agglomeration. It consists of a 4-storey main part, a connector, a conference room and a basement. Currently, the object is used for administrative purposes. In the building in 2015, a technical and construction inventory was carried out on the basis of which the current technical condition of the building was determined. As part of the work, an energy audit was carried out based on calculations of the design heat load, in which the projects aimed at improving the insulation of external partitions, improving the efficiency of the heating system and reducing the electricity consumption of the lighting installation were analyzed. Calculations of heat loss through external partitions and ventilation, heat gain from solar radiation, internal profits and heat balance of the building were carried out. It was also necessary to determine the heat transfer coefficients of external partitions and to determine the ventilation air flow. The next part of the work presents a proposal for modernization projects together with a calculation of profitability and an optimal version of modernization was chosen. By means of the audit, a decrease in the annual heating and ventilation demand was achieved by 58.9% compared to the initial state and heat transfer coefficient values that meet the technical conditions 2018 were obtained.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Piotr Kuliński (FPAE) Michał Piotr Kuliński,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Audyt energetyczny budynku użyteczności publicznej wraz z propozycją poprawy efektywności energetycznej
Supervisor
Jarosław Milewski (FPAE/IHE) Jarosław Milewski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
65
Internal identifier
MEL; PD-4936
Reviewers
Jarosław Milewski (FPAE/IHE) Jarosław Milewski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Łukasz Szabłowski (FPAE/IHE) Łukasz Szabłowski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
audyt energetyczny, projektowa strata ciepła, budynek użyteczności publicznej, termomodernizacja
Keywords in English
energy audit, design heat loss, public utility building, thermo-modernization
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszej pracy dyplomowej inżynierskiej jest przeprowadzenie audytu energetycznego budynku użyteczności publicznej w celu wskazania możliwości poprawy jego efektywności energetycznej. Rozpatrywany budynek powstał w 1968 roku i zlokalizowany jest w południowej części aglomeracji warszawskiej. Składa się z 4 kondygnacyjnej części głównej, łącznika, sali konferencyjnej oraz podpiwniczenia. Aktualnie obiekt wykorzystywany jest w celach administracyjnych. W budynku w 2015 roku została przeprowadzona inwentaryzacja techniczno-budowlana na podstawie, której określono aktualny stan techniczny budynku. W ramach pracy wykonano audyt energetyczny oparty na obliczeniach projektowego obciążenia cieplnego, w którym przeanalizowano przedsięwzięcia mające na celu poprawę izolacyjności przegród zewnętrznych, poprawę sprawności systemu ogrzewania oraz redukcję zużycia energii elektrycznej instalacji oświetleniowej. Przeprowadzono obliczenia strat ciepła przez przenikanie i wentylację, zysków ciepła od promieniowania słonecznego, zysków wewnętrznych oraz bilansu cieplnego budynku. Niezbędne było również wyznaczenie współczynników przenikania ciepła przegród zewnętrznych oraz wyznaczenie strumienia powietrza wentylacyjnego. W dalszej części pracy przedstawiono propozycję przedsięwzięć modernizacyjnych wraz z obliczeniem opłacalności oraz wybrano optymalny wariant modernizacji. Za pomocą przeprowadzonego audytu wykazano możliwość zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania i wentylacji o 58,9% względem stanu początkowego oraz uzyskano wartości współczynników przenikania ciepła spełniające warunki techniczne na 2018.
File
  • File: 1
    1112057.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31171

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8d789214e3444fbe9820dae3f235e48e/
URN
urn:pw-repo:WUT8d789214e3444fbe9820dae3f235e48e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page