Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of process of purchasing recycled materials automation

Cezary Woszczyk

Abstract

This work is the presentation of the results of developing criteria for the selection and execution of software system for automating the process of purchasing raw materials. To start implementation required was to analyze and model the process of purchasing and weighing of raw materials. During the analysis following tools and techniques were used: modeling processes consistent with the BPMN(Business Process Management Notation), use case diagram consistent with the UML (Unified Modeling Notation) define users, functional requirements and key performance indicators. Attention was paid to the means of protection system against external attacks and preparing the mechanism to perform regular backups. Conducted a comparison of technologies useful in the implementation of the various functional components. An overview of available technologies takes into account the current popularity, the potential costs of implementation and ease of use. Based on the best architectural practices, such as object-oriented paradigm, as the most promising and best fit of the programming language selected to implement the system in .NET Framework to implement the terminal application and the Java Enterprise Edition to implement database application. Based on the selected programming environments, selected equipment needed for weighing and unambiguous identification of raw materials. The task of the terminal application is to display information about the weight of the goods, ordering printing of bar code labels, issuing goods, and conducting inventories using the built-in barcode reader. There was required the selection of appropriate interfaces for data acquisition of the Radwag weigh machine. Particular attention was paid to the adverse environmental demands on low temperature, dust and humidity in the workstations. The biggest challenge was to integrate all the modules. The chosen method of implementation was a cascade method. Planning a central system consisted of the design of the relational database model and design the application screens. Implementation of Java Enterprise Edition was made on the Glassfish application server and PostgreSQL database. Java Persistence API object-relational mapping was used for increased readability of code executed, which will significantly accelerate future modifications. Based on the study and design of the system, can be stated that the programming language Java Enterprise Edition, despite the need to learn a large amount of knowledge at the beginning of the study, together with experience gained allows you to quickly and efficiently implement the defined goal. The study of the planned system load indicated what the server hardware will meet the requirements. Successfully completed project based on the selected free open source software can be a good set of technologies for all distributed projects involving workstation automation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Cezary Woszczyk (FM) Cezary Woszczyk,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Projekt automatyzacji procesu skupu surowców wtórnych
Supervisor
Kamil Stefko (FM/IMBE) Kamil Stefko,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-12-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Kamil Stefko (FM/IMBE) Kamil Stefko,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM) Rafał Kłoda (FM/IMBE) Rafał Kłoda,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
recykling, ekologia, automatyzacja, przenośny terminal, Java, JavaServer Faces, baza danych
Keywords in English
recycling, ecology, automation, handheld terminal, Java, JavaServer Faces, database
Abstract in Polish
Niniejsza praca jest przedstawieniem wyników opracowania kryteriów doboru i wykonania oprogramowania systemu służącego do automatyzacji procesu skupu surowców wtórnych. Aby dokonać implementacji, wymagane było przeprowadzenie analizy i zamodelowania procesu skupu oraz ważenia surowców. W trakcie prac wykorzystano poniższe narzędzia i techniki: modelowanie obiegów zgodnych z Notacją i Modelem Procesu Biznesowego (BPMN, ang. Business Process Management Notation), diagram przypadków użycia zgodnych z zunifikowanym językiem modelowania (UML, ang. Unified Modeling Notation), zdefiniowanie użytkowników, wymagań funkcjonalnych oraz kluczowych wskaźników efektywności. Zwrócono uwagę na sposoby zabezpieczeń systemu przed atakami zewnętrznymi oraz wyposażenie w mechanizm wykonujący cykliczne kopie zapasowe. Dokonano porównania technologii przydatnych przy realizacji poszczególnych komponentów funkcjonalnych. Przegląd dostępnych technologii uwzględniał aktualną dostępność, koszty potencjalnego wdrożenia oraz łatwość obsługi. Na podstawie najlepszych praktyk architektonicznych, takich jak paradygmat obiektowy, spośród języków programistycznych jako najbardziej perspektywiczne i najlepiej wpisującą się technologię do realizacji systemu wybrano platformę programistyczną .NET do realizacji aplikacji terminalowej oraz Java Enterprise Edition do realizacji obsługi bazy danych. Na podstawie wybranych środowisk programistycznych wybrano sprzęt potrzebny do ważenia i jednoznacznej identyfikacji przyjętych na magazyn surowców. Zadaniem aplikacji terminalowej jest wyświetlanie informacji o wadze towaru, zlecanie druku etykiet z kodem kreskowym, wydawanie towaru, oraz przeprowadzanie inwentaryzacji przy pomocy wbudowanego czytnika kodów kreskowych. Wymagany był, również dobór odpowiednich interfejsów do akwizycji danych z wag firmy Radwag. Szczególną uwagę należało zwrócić na niekorzystne wymagania środowiskowe dotyczące niskiej temperatury, zapylenia i wilgotności na stanowiskach warzenia. Największym wyzwaniem była integracja poszczególnych modułów architektury. Wybraną metodą implementacji była metoda kaskadowa. Planowanie systemu centralnego składało się z zaprojektowania modelu relacyjnego bazy danych oraz zaprojektowania ekranów aplikacji. Implementacja w języku Java Enterprise Edition zrealizowana była na serwerze aplikacyjnym Glassfish oraz bazie danych PostgreSQL. Wykorzystanie technologii Java Persistence API do mapowania obiektowo relacyjnego zwiększyło czytelność wykonanego kodu, co znacznie przyspieszy przyszłe modyfikację. Na podstawie przeprowadzonych badań i zaprojektowanego systemu można stwierdzić, że język programistyczny Java Enterprise Edition mimo potrzeby przyswojenia bardzo dużej ilości wiedzy na samym początku nauki wraz z nabytym doświadczeniem pozwala szybko i efektywnie realizować zadania implementacyjne. Badanie planowanego obciążenia systemu wskazało, jaka konfiguracja sprzętowa serwera będzie spełniać postawione wymagania. Pomyślnie zrealizowany projekt oparty o wybrane darmowe rozwiązania otwartego oprogramowania, może być dobrym zestawem technologii dla wszystkich wdrożeń rozproszonych automatyzujących stanowiska pracy.
File
  • File: 1
    MT_1nst_199918.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14523

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8d71a3bf66da4fa3a0ddbd99435a6675/
URN
urn:pw-repo:WUT8d71a3bf66da4fa3a0ddbd99435a6675

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page