Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and evaluation of the functioning, of selected artificial intelligence methods in internet marketing, development opportunities, chances and threats

Adam Owczarek

Abstract

The dynamic development of artificial intelligence has made it reach many areas of our lives. It can already be found in medicine, motorization or popular entertainment services. Its use was also used in the internet marketing department. The diploma thesis has an analysis and evaluation nature. The first chapter indicates the purpose of the work. The main assumptions, methods and description of how the goals will be implemented are presented. The second chapter is the theoretical part. The introduction to the subject of artificial intelligence and internet marketing was presented. One by one, the definitions and theories of artificial intelligence are presented. Further subsections correspond in turn to the definition of internet marketing and the use of its tools. Nine of them were mentioned in the diploma. Each of them contains a description of what it is made of, how to use it and what it is responsible for. The third chapter is part of the analysis. It provides the answer to the question of which Internet marketing tools are currently supported by artificial intelligence methods and points to foreign and Polish companies using these techniques. The fourth chapter contains an assessment based on the results of analysis, literature studies and personal professional experience. Internet marketing tools not supported by artificial intelligence techniques have been indicated. In the further part, it is mentioned, how to use existing AI solutions that are not currently used in internet marketing. Listed are changes that may come in the future and indicate what are the prospects for development. The most frequent problems and limitations resulting from the use of artificial intelligence techniques were indicated. The last subchapter concentrates on the threats related to the development of AI technology. In the final part there is a summary of the diploma thesis containing conclusions from the analysis. The use of artificial intelligence techniques in internet marketing has been confirmed and the direction in which it will be further developed has been presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Adam Owczarek (FoM) Adam Owczarek,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena funkcjonowania wybranych metod sztucznej inteligencji w marketingu internetowym, możliwości rozwoju, szanse i zagrożenia
Supervisor
Cezary Szwed (FoM/CIE) Cezary Szwed,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Cezary Szwed (FoM/CIE) Cezary Szwed,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Marcin Kotarba (FoM/CFFS) Marcin Kotarba,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
marketing, marketing internetowy, sztuczna inteligencja, wyszukiwarki internetowe, media, technologia, uczenie maszynowe, sieci neuronowe, rozpoznawanie głosu, media społecznościowe, marketing treści
Keywords in English
marketing, internet marketing, artificial intelligence, internet search engine, media, technology, machine learning, neural networks, voice recognition, social media, content marketing
Abstract in Polish
Dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji sprawił, że dotarła ona do wielu obszarów naszego życia. Można ją już napotkać w medycynie, motoryzacji czy popularnych serwisach rozrywkowych. Jej wykorzystanie zastosowano również w dziale marketingu internetowego. Praca dyplomowa ma charakter analizy i oceny. Pierwszy rozdział wskazuje na cel powstania pracy. Przedstawione zostały główne założenia, metody i opis w jaki sposób cele zostaną zrealizowane. Drugi rozdział stanowi część teoretyczną. Zaprezentowany został wstęp do tematyki sztucznej inteligencji oraz marketingu internetowego. Po kolei przedstawiono definicje oraz teorie sztucznej inteligencji. Dalsze podrozdziały odpowiadają kolejno definicji marketingu internetowego i zastosowaniu jego narzędzi. W pracy wymienione zostało dziewięć z nich. Każde z nich zawiera opis z czego się składa, w jaki sposób z niego korzystać i za co odpowiada. Trzeci rozdział stanowi część analizy. Odpowiada na pytanie jakie narzędzia marketingu internetowego są obecnie wspierane przez metody sztucznej inteligencji oraz wskazuje na firmy zagraniczne i polskie, wykorzystujące te techniki. W czwartym rozdziale zawarta została ocena powstała na podstawie wyników analizy, studiów literaturowych i własnego doświadczenia zawodowego. Wymienione zostały narzędzia marketingu internetowego nie wspierane przez techniki sztucznej inteligencji. W dalszej części wskazano jak można wykorzystać istniejące rozwiązania SI które nie funkcjonują obecnie w marketingu internetowym. Wyszczególnione zostały zmiany, które mogą nadejść w przyszłości oraz wskazano jakie są perspektywy rozwoju. Wskazano najczęściej występujące problemy i ograniczenia wynikające z użycia technik sztucznej inteligencji. Ostatni podrozdział porusza tematykę zagrożeń związanych z rozwojem technologii SI. W końcowej części znajduje się podsumowanie pracy dyplomowej zawierające wnioski z przeprowadzonej analizy. Potwierdzone zostało wykorzystanie technik sztucznej inteligencji w marketingu internetowym oraz nakreślono w jakim kierunku będzie się ono dalej rozwijać.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Owczarek_Adam_278755.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 24706

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8d34b841b0214a0884696a9112d524e1/
URN
urn:pw-repo:WUT8d34b841b0214a0884696a9112d524e1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page