Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Brand image creation - analysis and evaluation based on the example of Marriott International chain

Angelika Ewelina Auguścik

Abstract

Along with the dynamic development of the tourism industry in Poland and around the world, the branch of tourism, which is the hotel industry, is also developing. The largest chains are still competing for the position of market leader, but for many years now the leading edge is the Marriott International chain, which currently receives guests already in 131 countries around the world. The success of Marriott hotels is largely due to the prudent and consistently conducted marketing strategy, as well as the care for comfort and meeting the needs of guests, and therefore the high quality of services that affects the satisfaction of customers. In addition, Marriott International hotels, in whose assortment currently are 30 brands, adapt their offer to various target groups. The aim of this thesis is to analyse, implemented by Marriott International, marketing activities, which so effectively allow to maintain the current position on the market and assess their impact on the perception of brand image by the environment, as well as proposition of solutions that Marriott could introduce in the future so that creating brand image and building its identity was even more effective. The thesis was divided into four chapters. The first two chapters cover theoretical issues related to the issues of marketing, market segmentation and marketing communication, as well as the characteristics of services and marketing in hotel services. The next two chapters are an empirical part of the thesis in which the issues of creating brand image in the hotel industry, benchmarking and categorization in hotels, as well as detailed analysis of individual brands belonging to the Marriott chain and marketing strategies implemented by the network will be covered. The last chapter will also discuss the results of the public opinion survey conducted on the Marriott International network image and marketing activities carried out by the network. The thesis is completed with a summary of the discussed activities of the Marriott International chain, conclusions drawn based on the survey and a proposal of changes that the company could introduce to operate more efficiently.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Angelika Ewelina Auguścik (FoM) Angelika Ewelina Auguścik,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Kreowanie wizerunku marki - analiza i ocena na przykłdzie sieci Marriott International
Supervisor
Szymon Kolwas (FoM/CIE) Szymon Kolwas,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marcin Kotarba (FoM/CFFS) Marcin Kotarba,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM) Szymon Kolwas (FoM/CIE) Szymon Kolwas,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
marketing, marka, segment, rynek, Marriott, wizerunek, klient, pozycjonowanie, standard, jakość, strategia, instrumenty marketingowe, gość, benchmarking, usługi, hotelarstwo, kampania marketingowa, ankieta, respondent
Keywords in English
marketing, brand, segment, market, Marriott, image, client, placement, standard, quality, strategy, marketing instruments, guest, benchmarking, services, hotel industry, marketing campaign, survey, respondent
Abstract in Polish
Wraz z prężnym rozwojem branży turystycznej w Polsce i na świecie, rozwija się także gałąź turystyki, jaką jest hotelarstwo. Największe sieci wciąż rywalizują o pozycję lidera na rynku, jednak od wielu lat prym wiedzie sieć Marriott International, która obecnie przyjmuje gości w już w 131 krajach na całym świecie. Za sukces hoteli Marriott w dużej mierze odpowiada rozważnie i konsekwentnie prowadzona strategia marketingowa, a także dbałość o komfort i spełnianie potrzeb gości, a zatem wysoka jakość usług, która wpływa na satysfakcję klientów. Ponadto hotele sieci Marriott International, w których asortymencie obecnie znajduje się już 30 marek, dostosowują swoją ofertę do różnych grup docelowych. Celem niniejszej pracy jest analiza obecnie realizowanych przez Marriott International działań marketingowych, które tak skutecznie pozwalają utrzymać obecną pozycję na rynku oraz ocena ich wpływu na odbiór wizerunku marki przez otoczenie, a także propozycja rozwiązań, które Marriott mógłby wprowadzić w przyszłości, aby kreowanie wizerunku marki i budowanie jej tożsamości było jeszcze skuteczniejsze. Praca podzielona została na 4 rozdziały. Pierwsze dwa rozdziały obejmują zagadnienia teoretyczne związane z zagadnieniami marketingu, segmentacji rynku oraz komunikacji marketingowej, a także charakterystykę usług i marketingu w usługach hotelarskich. Kolejne dwa rozdziały są empiryczną częścią pracy, w której poruszone zostaną zagadnienia kreowania wizerunku marki w hotelarstwie, benchmarkingu oraz kategoryzacji w hotelach, a także szczegółowej analizy poszczególnych marek należących do sieci Marriott i strategii marketingowych realizowanych przez sieć. W ostatnim rozdziale zostaną także omówione wyniki przeprowadzonego badania opinii społeczeństwa na temat wizerunku sieci Marriott International oraz działań marketingowych realizowanych przez sieć. Praca zakończona jest podsumowaniem omówionych działań sieci Marriott International, wnioskami wyciągniętymi na podstawie przeprowadzonej ankiety oraz propozycją zmian, jakie firma mogłaby wprowadzić, aby działać efektywniej.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Auguscik_Angelika_278647.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 24683

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8cf8496f87af47c6aaafd00ba9c392f1/
URN
urn:pw-repo:WUT8cf8496f87af47c6aaafd00ba9c392f1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page