Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF THE NATIONAL EMERGENCY AND FIRE SYSTEM

Julita Anna Romaniuk

Abstract

The thesis concerns basic issues about civil protection, fire protection and rescue. The analysis is the Organization and functioning of the National Emergency and Fire System/Authority (KSRG). Moreover, in the course of work there have been resolved issues related to the prevention and elimination effects of various dangers and events for professionals System KSRG and also there have been presented examples of rescue, in which the units of the system are involved. They relate to fire protection and projects implemented in the framework of rescue and its scope, legal basis for the functioning of the National Emergency and Fire System/Authority (KSRG), typology of dangers and actions taken against them, as well as the process of modernization of the system. The study showed that the National Emergency and Fire System/Authority (KSRG) is well organized, able to fight with fires, natural disasters and other local threats and effective in carrying out rescue operations. Proposals for the National Emergency and Fire System/Authority (KSRG) demonstrate its effectiveness, uniformity of procedures applied and continuous improvement.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Julita Anna Romaniuk (FASS) Julita Anna Romaniuk,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Organizacja i funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Supervisor
Bolesław Kowalczyk (FASS) Bolesław Kowalczyk,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Józef Janczak (FASS/DASMA) Józef Janczak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Bolesław Kowalczyk (FASS) Bolesław Kowalczyk,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Słowa klucze: akcja ratownicza, klęska żywiołowa, ochrona przeciwpożarowa, plan ratowniczy, pożar, ratownictwo, ratownictwo specjalistyczne, sytuacja kryzysowa, zarządzanie kryzysowe.
Keywords in English
Key words: rescue operation, natural disaster, fire protection, emergency plan, fire, rescue, rescue specialist, emergency plan, crisis situation, crisis management.
Abstract in Polish
Praca dyplomowa dotyczy podstawowych zagadnień z zakresu ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. Przedmiotem analizy jest Organizacja i funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ponadto, w toku pracy poruszono problemy związane z zapobieganiem i likwidacją skutków różnych zagrożeń i zdarzeń przez służby wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a także zaprezentowano przykłady akcji ratunkowych, w których jednostki systemu biorą udział. Analizę problemu poszerzono o cele cząstkowe, stanowiące uzupełnienie tematu przewodniego. Dotyczą one ochrony przeciwpożarowej i przedsięwzięć realizowanych w jej ramach, ratownictwa i jego zakresu, podstaw prawnych funkcjonowania, typologii zagrożeń i podejmowanych wobec nich działań, a także procesu modernizacji systemu. W pracy wykazano, iż Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jest dobrze zorganizowany, zdolny do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami oraz skuteczny w prowadzeniu akcji ratowniczych. Wnioski dotyczące Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wskazują na jego efektywność, jednolitość pod względem stosowanych procedur i ciągłe doskonalenie.
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa - Julita Romaniuk.pdf.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12591

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8cd7257f53d04bc1a011a6830405ad25/
URN
urn:pw-repo:WUT8cd7257f53d04bc1a011a6830405ad25

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page