Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and assessment of financial liquidity of chosen companies of the telecommunications sector quoted on the Warsaw Stock Exchange

Angelika Szafarz

Abstract

Financial liquidity is an ability of enterprises to repayment of current liabilities in maturity date without payment gridlock. Maintaining a proper level of financial liquidity is of central importance to continuity of business. Low level of financial liquidity entails high risk of illiquidity and subsequently insolvency as well as bankruptcy. Overliquidity equals increase in activity expenditure and reduction in yield. Financial liquidity is determined by macroeconomic, sectorial and microeconomic factors. The purpose of the study was the assessment of financial liquidity of chosen stock companies acting on the telecommunications sector and quoted on the Warsaw Stock Exchange. The object of the study was financial liquidity whereas the subject of the study were two stock companies quoted on the Warsaw Stock Exchange: Orange Polska, Cyfrowy Polsat. The analysis involved the years 2015-2017. The purpose of the study has been achieved by means of scrutiny of financial statements and ratio analysis. Financial liquidity has been statically and dynamically assessed. Studies that were conducted enabled a comparative analysis between chosen stock companies. The study contains three chapters. The first chapter is theoretical whereas the second and the third are theoretical-empirical. The source of information for the first chapter were reports on the situation on the telecommunications industry in the years 2008-2017 published by Electronic Communication Office (Polish: Urząd Komunikacji Elektronicznej) and the Internet. Theoretical part of the first and the second chapter is based on literature. Empirical part is made on the grounds of financial statements of Orange Polska and Cyfrowy Polsat in the years 2015-2017. The first chapter makes reference to the characteristics of the Polish telecommunications market including rules of law and shifts in the market. Later in the text is description of chosen stock companies which contains their history, provided services, capital structure, stock ownership structure and corporate governance. The second chapter deals with working capital issues. Theoretical part defines working capital term and presents methods of establish working capital requirements, rates of working capital, reasons and effects of shifts in level of this capital as well as strategies and cycle of the working capital. Empirical part addresses analysis of rates that are described before for Orange Polska and Cyfrowy Polsat. The third chapter defines the meaning and significance of financial liquidity and delineate essential rates of liquidity. Empirical part is dedicated to analysis of levels of those rates, assessment and comparison financial liquidity of chosen stock companies. Ratio analysis proved that chosen stock companies had the proper level of financial liquidity to continue their activities. The static rates indicates that Cyfrowy Polsat had better financial situation whereas dynamic rates testify that Orange Polska.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Angelika Szafarz (FoM) Angelika Szafarz,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena płynności finansowej wybranych spółek sektora telekomunikacyjnego notowanych na GPW
Supervisor
Marta Kruk (FoM/CFFS) Marta Kruk,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Lidia Sobczak (FoM/CFFS) Lidia Sobczak,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM) Marta Kruk (FoM/CFFS) Marta Kruk,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: rynek telekomunikacyjny, kapitał obrotowy, cykl kapitału obrotowego netto, strategia kapitału obrotowego netto, płynność finansowa, analiza wskaźnikowa
Keywords in English
Key words: telecommunications market, working capital, cycle of net working capital, strategy of working capital, financial liquidity, ratio analysis
Abstract in Polish
Płynność finansowa jest to zdolność przedsiębiorstw do spłaty zobowiązań bieżących w wymaganym terminie, bez powodowania zatorów płatniczych. Utrzymywanie właściwego poziomu płynności ma kluczowe znaczenie dla zachowania ciągłości działania przedsiębiorstw. Niski poziom płynności finansowej wiąże się z wysokim ryzykiem jej utraty. Utrata płynności finansowej przyczynia się do niewypłacalności oraz upadłości przedsiębiorstwa. Zbyt wysoki poziom płynności finansowej wiąże się z wyższymi kosztami działalności i zmniejsza rentowność. Płynność finansowa jest determinowana przez czynniki makroekonomiczne, sektorowe i mikroekonomiczne. Celem pracy była ocena płynności finansowej wybranych spółek sektora telekomunikacyjnego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przedmiotem pracy była płynność finansowa, zaś podmiotem były dwie spółki akcyjne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Badane spółki to Orange Polska i Cyfrowy Polsat. Analiza obejmowała lata 2015-2017. Cel pracy osiągnięto za pomocą metody badania dokumentów z zastosowaniem analizy wskaźnikowej. Płynność finansową badanych spółek oceniono w ujęciu statycznym i dynamicznym. Przeprowadzone badania pozwoliły na analizę porównawczą płynności finansowej badanych spółek. Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym zawarto charakterystykę polskiego rynku telekomunikacyjnego oraz spółek stanowiących podmiot analizy. Charakterystyka rynku telekomunikacyjnego nawiązuje do regulacji prawnych, którym podlega opisywany rynek oraz zmian zachodzących na rynku. Charakterystyka spółek obejmuje ich historię, świadczone usługi, strukturę kapitałową i akcjonariatu oraz ład korporacyjny. W drugim rozdziale skoncentrowano się na problematyce kapitału obrotowego netto. Zdefiniowano pojęcie kapitału obrotowego oraz zaprezentowano metody wyznaczania wielkości i zapotrzebowania na ten kapitał. Przedstawiono także wskaźniki kapitału obrotowego, wyjaśniono przyczyny oraz rezultaty zmian wielkości tego kapitału. Opisano również cykl i strategie kapitału obrotowego. Część empiryczna rozdziału obejmuje analizę mierników kapitału obrotowego dla badanych spółek. W części merytorycznej rozdziału trzeciego wyjaśniono pojęcie płynności finansowej, przedstawiono jej istotę oraz podstawowe mierniki służące do oceny płynności finansowej. W części empirycznej przeprowadzono analizę wartości mierników płynności finansowej badanych spółek oraz dokonano oceny zdolności spółek do terminowego regulowania zobowiązań. Część teoretyczna pracy powstała w oparciu o literaturę przedmiotu, zaś w części empirycznej wykorzystano raporty o stanie rynku telekomunikacyjnego obejmujące zakresem lata 2008-2017, informacje publikowane w Internecie oraz sprawozdania finansowe badanych spółek obejmujące lata 2015-2017. Analiza wskaźnikowa płynności finansowej rozpatrywanych spółek wykazała, że obie spółki posiadają odpowiedni poziom płynności, by kontynuować prowadzoną działalność. W ujęciu statycznym korzystniej przedstawia się sytuacja spółki Cyfrowy Polsat, zaś w ujęciu dynamicznym spółki Orange Polska.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Szafarz_Angelika_286133.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29554

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8c5850bd95d74414b581786ade71ffc2/
URN
urn:pw-repo:WUT8c5850bd95d74414b581786ade71ffc2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page