Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of a two-level parking lot

Bartosz Zielski

Abstract

A growing number of cars in Poland has increased the need for new parking spaces, and hence the need to build multi-level parking garages or car. The more developed countries have begun to build such objects already in the interwar period, and reached their greatest development in the sixties and seventies of the last century. Therefore, notable is the development of a set of architectural guidelines to rationalize the location of these objects in the urban center, their functions, size or nature of their architecture. [3] This work involves structural design two-level parking lot. The construction of the parking lot has been made as a reinforced concrete slab in a columnar-roofing. The aim of the study is to prepare a draft construction of parking based on existing regulations and ensuring the highest possible functionality of its users. Thesis consists of a summary, introduction, theoretical part, a technical description and calculation of static-strength structural elements of the newly designed building. The theoretical part is characterized by multi-level parking facilities and the technical and legal aspects related to their design. Technical description includes the characteristics of the basic features of the object, the adopted design solutions, the statement of the number of parking spaces and construction solutions and materials of individual components of the object. Calculation part contains an analysis of static calculation of the flat roof, ceiling międzykondygnacyjnego, the reinforced concrete columns and selected feet of reinforced concrete. In the last part of the paper placed a list of references, list of figures, tables, drawings, architectural and construction. To work included construction drawings of selected parts of the building.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartosz Zielski (FCEMP) Bartosz Zielski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt konstrukcyjny parkingu dwupoziomowego
Supervisor
Andrzej Kowalski (FCEMP/ICEn) Andrzej Kowalski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Kowalski (FCEMP/ICEn) Andrzej Kowalski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Andrzej Dzięgielewski (FCEMP/ICEn) Andrzej Dzięgielewski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
projekt parkingu dwupoziomowego, konstrukcja żelbetowa.
Keywords in English
two-level parking lot design, reinforced concrete structure.
Abstract in Polish
Ciągle wzrastająca liczba samochodów osobowych w Polsce zwiększa zapotrzebowanie na nowe miejsca parkingowe, a co za tym idzie konieczność budowy wielopoziomowych parkingów czy garaży samochodowych. Kraje bardziej rozwinięte zaczęły budować tego typu obiekty już w okresie międzywojennym, a ich największy rozwój osiągnęły w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Wobec powyższego wartym uwagi jest opracowanie pewnego zbioru wytycznych architektonicznych, które zracjonalizują lokalizację tych obiektów w ośrodku miejskim, ich funkcje, wielkość czy też charakter ich architektury. [3] Niniejsza praca obejmuje projekt konstrukcyjny parkingu dwupoziomowego. Konstrukcja parkingu wykonana została jako żelbetowa w układzie płytowo-słupowym z zadaszeniem. Celem opracowania jest przygotowanie projektu konstrukcyjnego parkingu w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i zapewniającego możliwie największą funkcjonalność jego użytkownikom. Praca dyplomowa składa się ze streszczenia, wstępu, części teoretycznej, opisu technicznego oraz obliczeń statyczno-wytrzymałościowych elementów konstrukcyjnych nowoprojektowanego budynku. Część teoretyczna charakteryzuje wielopoziomowe obiekty parkingowe oraz aspekty techniczne i prawne związane z ich projektowaniem. Opis techniczny zawiera charakterystykę podstawowych funkcji obiektu, przyjętych rozwiązań projektowych, zestawienie liczby miejsc parkingowych oraz rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe poszczególnych elementów składowych obiektu. Część obliczeniowa zawiera analizę statyczno-wytrzymałościową konstrukcji stropodachu, stropu międzykondygnacyjnego, układu słupów żelbetowych oraz wybranej stopy żelbetowej. W ostatniej części pracy umieszczono wykaz bibliografię, spis rysunków, tabel, rysunków architektoniczno-konstrukcyjnych. Do pracy dołączono rysunki konstrukcyjne wybranych elementów budynku.
File
  • File: 1
    Bartosz Zielski Projekt konstrukcyjny parkingu dwupoziomowego.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4329

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8c1f8a9465f742f186399a572a3c61e3/
URN
urn:pw-repo:WUT8c1f8a9465f742f186399a572a3c61e3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page