Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt magazynu dystrybucyjnego z wariantowym rozwiązaniem frontu ładunkowego

Marta Pastuszek

Abstract

The following thesis presents a project for a soft drink industry distribution warehouse. The project has been developed for three loading front variants. The first variant applies to centres which use a warehouse ramp, the second one applies to those which use loading docks and the third variant adopts dock houses positioned upon the wall at a 45 degrees angle. Chapter I introduces transport and storage programme for a specific logistic task. Then it defines spatial layout of the warehouse and the loading docks, draws up the structure of material streams and finally, it discusses the characteristics of internal transport systems used in the project. Chapter II characterizes individual variants and describes in detail component parts for each solution in use, together with their visualization in attached drawings. Chapter III states the dimensions of material flow for individual variants. It provides calculations of transportation cycle times, labour demand, necessary number of devices and operatives for a given category of devices and employees. In order to gain the data, the input and the cost associated with the application of respective variants have been calculated. Individual variants have been given fractional assessment by calculating the value of selected measures of design solutions. Finally, the chapter describes hard-to-measure factors. Chapter IV justifies the choice of the preferred variant, i.e. the third option which uses dock houses. One of the main factors which has influenced the choice is the measure of unit load flow which equals γ_kp=23,81 [PLN] for dock houses. This is 0,70 [PLN] lower than the worst option which uses loading docks. Additionally, hard-to-measure factors have been taken into account. Variant 3 needs 21,3% less surface for the construction of the warehouse whose annual reloading totals P_WE^R=63300[(palletized load units)/year] than the alternative with a warehouse ramp. The final chapter sums up the consecutive phases of the logistic task solution.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Marta Pastuszek (WT) Marta Pastuszek Wydział Transportu (WT)
Tytuł w języku polskim
Projekt magazynu dystrybucyjnego z wariantowym rozwiązaniem frontu ładunkowego
Promotor
Andrzej Ratkiewicz (WT/WTISTiL) Andrzej Ratkiewicz Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki (WT/WTISTiL)Wydział Transportu (WT)
Jednostka dyplomująca
Wydział Transportu (WT)
Jednostka prowadząca
Zakład Logistyki i Systemów Transportowych (WT/WTISTiL)
Kierunek / specjalność studiów
, Transport
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
02-02-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Konrad Lewczuk (WT/WTISTiL) Konrad Lewczuk Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki (WT/WTISTiL)Wydział Transportu (WT) Andrzej Ratkiewicz (WT/WTISTiL) Andrzej Ratkiewicz Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki (WT/WTISTiL)Wydział Transportu (WT)
Słowa kluczowe w języku polskim
magazyn dystrybucyjny, rampa czołowa, dok przeładunkowy, domek przeładunkowy, front ładunkowy, wariant
Słowa kluczowe w języku angielskim
distributional warehouse, warehouse ramp, loading dock, dock house, loading front, variant
Streszczenie w języku polskim
Praca dyplomowa dotyczy projektu magazynu dystrybucyjnego branży napojowej. Projekt ten został opracowany dla trzech wariantów frontów ładunkowych. Pierwszy wariant dotyczy magazynu z zastosowaniem rampy czołowej prostej, drugi wykorzystuje doki przeładunkowe, w trzecim zaś zastosowano domki przeładunkowe ustawione pod kątem 45° do ściany magazynu. W pierwszym rozdziale został przedstawiony program transportu i magazynowania do ustalonego zadania logistycznego. Następnie zdefiniowano ukształtowanie przestrzenne magazynu oraz frontów ładunkowych, opracowano strukturę strumieni materiałowych, a także omówiono charakterystykę wykorzystanych w projekcie środków transportu wewnętrznego. W rozdziale drugim scharakteryzowano poszczególne warianty oraz dokonano szczegółowych opisów elementów składowych dla każdego z zastosowanych rozwiązań wraz z dołączeniem rysunków przedstawiających ich wizualizacje. W trzecim rozdziale zwymiarowano proces przepływu materiałów dla poszczególnych wariantów. Dokonano obliczeń czasów cykli transportowych, pracochłonności oraz potrzebnej liczby urządzeń i pracowników danych kategorii pracy urządzeń oraz ludzi. Następnie dla uzyskanych danych obliczono nakłady i koszty związane z zastosowaniem poszczególnych opcji. Kolejno dokonano oceny cząstkowej poszczególnych wariantów wyliczając wartości wybranych mierników rozwiązań projektowych. Na końcu rozdziału opisane zostały czynniki trudno mierzalne. Rozdział czwarty zawiera uzasadnienie wyboru preferowanego wariantu, którym została trzecia opcja z wykorzystaniem domków przeładunkowych. Jednym z głównych czynników wyboru został miernik przejścia jłp przez magazyn, wynoszący γ_kp=23,81 [PLN] dla domków przeładunkowych , który był o 0,70 [PLN] mniejszy od najgorszego wariantu, którym był wariant z wykorzystaniem doków przeładunkowych. Dodatkowo wzięto pod uwagę czynniki trudno mierzalne. Wariant III potrzebuje o 21,3% mniej powierzchni na budowę zakładu o przeładunku rocznym na wejściu równym P_WE^R=63300[jłp/rok], niż wariant z rampą czołową prostą. W ostatnim rozdziale dokonano podsumowania, kolejnych etapów rozwiązania zadania logistycznego.
Plik pracy
  • Plik: 1
    PracaDyplomowaMartaPastuszek.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 9434

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8b89e9bbc31e4a648b0c7ccc23ea40c0/
URN
urn:pw-repo:WUT8b89e9bbc31e4a648b0c7ccc23ea40c0

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony