Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The estimation of the potential of the energy need reduction of buildings due to BES

Klaudia Wojtysiak

Abstract

The diploma thesis “The estimation of the potential of the energy need reduction of buildings due to BES” contains the analysis of an effective energy management services BES (Building Energy Services), which is conducted and developed by Veolia Energia Warszawa. This new service was introduced in autumn 2016. One part of the diploma thesis is a verification of the customer database. In order to assess the benefits of this service there have been prepared eight projects of representative buildings. They represent work and response of central heating and domestic hot water installations, as well as temperature variation inside the rooms on the changes in the supply temperature. The buildings comply with Polish construction laws. Models of buildings were prepared in the program DesignBuilder, which allows to compare annual simulations in a typical meteorological year. This was the easiest way to compare values of the energy consumption. In order to check efficiency of the energy management services a basis simulation of every building has been conducted. Obtained results were a reference for a rest of the modifications. A few variants of lowering the supply temperature of central heating and domestic hot water installation have been introduced into the program. To compare the achieved results there were also created two versions of the night time reduction of central heating temperature and the temperature schedule of the domestic hot water installation. As a result of the methodology carried out in this way, it has been proved that BES services are beneficial and successful at Veolia Energia Warszawa.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Klaudia Wojtysiak (FEE) Klaudia Wojtysiak,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Oszacowanie potencjału redukcji zapotrzebowania na ciepło budynków przez zastosowanie usługi BES
Supervisor
Jerzy Kwiatkowski (FEE/DPEGHS) Jerzy Kwiatkowski,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-11-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jerzy Kwiatkowski (FEE/DPEGHS) Jerzy Kwiatkowski,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Maciej Chorzelski (FEE/DPEGHS) Maciej Chorzelski,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
BES, centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, efektywność energetyczna, DesignBuilder
Keywords in English
BES, district heating, domestic hot water, energy efficiency, DesignBuilder
Abstract in Polish
Praca dyplomowa „Oszacowanie potencjału redukcji zapotrzebowania na ciepło budynków poprzez zastosowanie usługi BES” zajmuje się analizą potencjału usługi efektywnego zarządzania energią BES (ang. Building Energy Services) prowadzoną i rozwijaną przez Veolia Energia Warszawa. Jest to nowa usługa wprowadzona jesienią 2016r. W ramach pracy dyplomowej dokonano weryfikacji budynków będących w bazie klientów spółki energetycznej oraz danych przez nich przedstawionych. W celu oszacowania możliwości i korzyści płynących z tej usługi, w sposób niezależny od klimatu, przygotowano osiem projektów budynków reprezentatywnych. Prezentują one pracę oraz reakcję instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, a także wahania temperatury wewnętrznej na zmiany temperatury zasilania. Zaprojektowane budynki spełniają polskie wymagania prawne dotyczące warunków technicznych. Modele budynków przygotowane zostały w programie DesignBuilder, umożliwiającym przeprowadzenie rocznych symulacji w typowym roku meteorologicznym. Dlatego też porównanie osiągniętych oszczędności w skutek redukcji temperatury zasilania można było przeprowadzić w łatwy sposób. W celu sprawdzenia potencjału usługi efektywnego zarządzania energią przeprowadzono symulację bazową każdego z ośmiu budynków, a otrzymane wyniki stanowiły odniesienie dla pozostałych modyfikacji. Do programu wprowadzono kilka wariantów stałego obniżenia temperatury zasilania instalacji wewnętrznej zarówno centralnego ogrzewania, jak i ciepłej wody użytkowej. Dla porównania osiągniętych efektów utworzono także dwie wersje nocnego obniżenia temperatury zasilania centralnego ogrzewania oraz wprowadzono harmonogram temperatury zasilania instalacji ciepłej wody użytkowej. Dzięki tak przeprowadzonej metodyce udowodniono korzyści płynące z prowadzenia usługi BES przez Veolia Energia Warszawa.
File
  • File: 1
    APD_Klaudia_Wojtysiak_inż_21.11.2019_.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32730

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8b4078382c52494182bfbab5ab354f25/
URN
urn:pw-repo:WUT8b4078382c52494182bfbab5ab354f25

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page