Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Driving technique improvement centers in Poland

Łukasz Piotr Łabędzki

Abstract

Improving road safety is one of the most important challenges that transport engineers need to face all over the world. One of the elements of its improvement is the development of Driving Technique Improvement Centers. The diploma thesis begins with the study of literature presenting the main causes of road accidents, as well as the range of errors made by drivers causing accidents and the resulting consequences in the form of tragic events occurring in road traffic, which is reflected in a significant number of victims who are participants in such events. The main goal of the work was to present selected Driving Technique Improvement Centers (polish abbreviation: OSTJS) of the basic and higher level, operating both in Poland and abroad. National centers are covered by technical and legal requirements strictly defined by relevant laws and regulations. In order for facilities offering improvement in driving techniques to be registered and act in a lawful manner, these regulations must be complied with. The description of Driving Technique Improvement Centers, the types of training courses, price offer, training mansion and the scope of drivers’ education constitute the main part of the work. The graphs and comparative analysis built as a result of collecting data allow the assessment and comparison of the presented centers with each other. Foreign centers are the point of reference for Polish institutions. In the final conclusion of the work, the author indicates common features as well as the differences between selected Driving Technique Improvement Centers.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Piotr Łabędzki (FT) Łukasz Piotr Łabędzki,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Ośrodki doskonalenia techniki jazdy samochodem w Polsce
Supervisor
Zbigniew Lozia (FT/DVMO) Zbigniew Lozia,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Zdanowicz (FT/DVMO) Piotr Zdanowicz,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT) Zbigniew Lozia (FT/DVMO) Zbigniew Lozia,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
ośrodek doskonalenia techniki jazdy, edukacja kierowców, bezpieczeństwo ruchu drogowego, technika jazdy, szkolenie kierowców
Keywords in English
driving technique improvement centers, drivers education, road safety, driving skills, drivers training course
Abstract in Polish
Poprawa bezpieczeństwa na drogach jest jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym wyzwaniem, przed którym stoją inżynierowie transportu na całym świecie. Jednym z elementów jego poprawy jest rozwój ośrodków doskonalenia techniki jazdy. Praca dyplomowa rozpoczyna się od studiów literaturowych obejmujących główne przyczyny wypadków drogowych, zakres błędów popełnianych przez kierowców powodujących wypadki oraz idące za tym skutki w postaci tragicznych zdarzeń dochodzących w ruchu drogowym, co przekłada się na znaczną liczbę ofiar będących uczestnikami takich zdarzeń. Głównym celem pracy była prezentacja wybranych ośrodków doskonalenia techniki jazdy (OSTJS) stopnia podstawowego i wyższego działających na terenie Polski oraz za granicą. Krajowe ośrodki są objęte wymaganiami techniczno-prawnymi ściśle określonymi przez stosowne ustawy i rozporządzenia. Przepisy te muszą być przestrzegane, by placówki oferujące doskonalenie techniki jazdy mogły być zarejestrowane i działać w sposób zgodny z prawem. Opis ODTJS, rodzaje szkoleń, oferta cenowa, baza szkoleniowa jak i zakres edukacji kierowców stanowią główną część pracy. Zbudowane w wyniku zebrania danych wykresy i analiza porównawcza pozwalają na ocenę oraz skonfrontowanie przedstawionych ośrodków ze sobą. Punktem odniesienia dla Polskich placówek są ośrodki zagraniczne. Autor wskazuje cechy wspólne a także różnice pomiędzy nimi i przedstawia je we wnioskach końcowych pracy.
File
  • File: 1
    Ośrodki_doskonalenia_techniki_jazdy_samochodem_w_Polsce.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34539

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8a92f3b011804f79b00e3583cc37d570/
URN
urn:pw-repo:WUT8a92f3b011804f79b00e3583cc37d570

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page