Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Preliminary distribution project in insurance services on the example of Gothaer company

Michał Jakub Pilarczyk

Abstract

Thesis topic: Initial marketing project for distribution in Gothaer company. The following work concerns the description of a preliminary distribution project at Gothaer TU company which was prepared on the basis of the preceding chapters. In the following thesis, the theoretical part was developed, data was collected and analysed, and a questionnaire survey was carried out. All the above operations, gathered together, were used to create a preliminary project in the last chapter. The first chapter focuses on the theoretical part of the work. The role and importance of insurance on the market was examined and insurance in the private sector was presented. The next section describes distribution as an element of the marketing mix using 5P formula. In the last subsection, distribution in insurance was examined. It allowed to select different distribution channels and to investigate the ways of marketing activities in this market domain. The second chapter concerns the presentation of Gothaer TU company. At the beginning, the history of insurance in Poland is briefly described. In the next subsection, the Gothaer Society is presented with the financial results from recent years and with the division into what part of the income constitute the types of insurance. Subsequently, the distribution in Gothaer TU company was presented. The following subsections analyse the macro and micro-environment of the company detailing the most serious competitors on the market. The third chapter includes marketing research on distribution at Gothaer TU. It specifies the basis searching problem which was divided in 3 particular problems. Before the proper examination, the pilot study was carried in order to find the mistakes in the questionnaire. The questionnaire consists of 16 questions and was carried in electronic form on a group of 100 people. At the end of the chapter, the results were analysed, and a short summary was written. The last chapter presents initial project of the distribution in Gothaer TU company. It was started with a brief analysis of the environment in terms of sales, and then three specific project objectives were presented, which must be met in order for the project to be effectively implemented. It shows the tasks which have to be carried out and they are presented with the schedule, cost estimate and Gantt chart. In the end, there is a summary which presents the expected effects and economic benefits of the project. Keywords at work: insurance, distribution, marketing, online insurance
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Michał Jakub Pilarczyk (FoM) Michał Jakub Pilarczyk,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Wstępny projekt dystrybucji w usługach ubezpieczeniowych na przykładzie firmy Gothaer
Supervisor
Bogumił Czerwiński (FoM/CMS) Bogumił Czerwiński,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Systems (FoM/CMS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Bogumił Czerwiński (FoM/CMS) Bogumił Czerwiński,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM) Krystyna Lamparska-Jasińska (FoM/CIE) Krystyna Lamparska-Jasińska,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
ubezpieczenie, dystrybucja, marketing, ubezpieczenia online
Keywords in English
insurance, distribution, marketing, online insurance
Abstract in Polish
Temat pracy dyplomowej: Wstępny projekt działalności marketingowej w zakresie dystrybucji w firmie Gothaer. Poniższa praca dotyczy opracowania wstępnego projektu dystrybucji w firmie Gothaer TU, który został przygotowany na podstawie poprzedzających rozdziałów. W poniższej pracy dyplomowej opracowano część teoretyczną, zebrano i przeanalizowano dane oraz przeprowadzono badanie ankietowe. Wszystkie powyższe operacje, zebrane w całość, posłużyły do stworzenia wstępnego projektu w ostatnim rozdziale. W pierwszym rozdziale skupiono się na części teoretycznej pracy. Zbadano rolę i znaczenie ubezpieczeń na rynku oraz przedstawiono rodzaje ubezpieczeń w sektorze prywatnym. W kolejnym podrozdziale opisano dystrybucję jako element marketingu mix korzystając z formuły 5P. W ostatnim podrozdziale zbadano dystrybucję w ubezpieczeniach. Pozwoliło to na wyselekcjonowanie różnych kanałów dystrybucji oraz zbadanie, jakie istnieją sposoby działań marketingowych w tej domenie rynku. Drugi rozdział dotyczy przedstawienia firmy Gothaer. Na początku pokrótce opisano historię ubezpieczeń w Polsce. W następnym podrozdziale przedstawiono towarzystwo Gothaer wraz z wynikami finansowymi z ostatnich lat oraz podziałem na to, jaką część przychodu stanowią poszczególne rodzaje ubezpieczeń. Następnie przedstawiono dystrybucję w firmie Gothaer TU. W kolejnych podrozdziałach przeanalizowano makro i mikrootoczenie przedsiębiorstwa z wyszczególnieniem najpoważniejszych konkurentów na rynku. W trzecim rozdziale zawarto badanie marketingowe dystrybucji w firmie Gothaer TU. Wyszczególniono podstawowy problem badawczy, który został podzielony na 3 problemy szczegółowe. Przed przystąpieniem do badania właściwego przeprowadzono badanie pilotażowe w celu wychwycenia błędów w ankiecie. Ankieta składała się z 16 pytań i została przeprowadzona w formie elektronicznej na grupie 100 osób. Na końcu rozdziału przeanalizowano wyniki i napisano krótkie podsumowanie. Ostatni rozdział przedstawia wstępny projekt dystrybucji w firmie Gothaer. Został rozpoczęty krótką analizą otoczenia pod kątem sprzedaży, a następnie zostały przedstawione 3 konkretne założenia projektu, które muszą zostać spełnione, aby projekt został skutecznie wdrożony. Przedstawiono zadania do wykonania wraz z harmonogramem, kosztorysem oraz wykresem Gantta. Na końcu opracowano podsumowanie, które przedstawia przewidywane skutki i zalety ekonomiczne projektu. Słowa kluczowe w pracy: ubezpieczenie, dystrybucja, marketing, ubezpieczenia online
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Pilarczyk_Michal_278758.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 24707

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8a5e3fd53f194d51ab59ac932da0775c/
URN
urn:pw-repo:WUT8a5e3fd53f194d51ab59ac932da0775c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page