Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Warehouse project for certain logistic task

Magda Lubczyńska

Abstract

Dissertation contains project of warehouse for the articles of the electronics industry. The thesis presents a variant of technological and organizational warehouse. In the first chapter describes sectors of storage assortment. the description of the sector contains requirements of stored articles. Chapter two contains formulation of logistic task for the designed object. The data was determined such as the size of the annual flow of materials on the entry, the number of working days or the standard of the supply. Form of storage units was established. The third chapter is the foundation for the designed warehouse object. Functional zones of the warehouse were formed and described: storages, order pickings and buffer. Also, necessary means of the transport was selected. Chapter also includes the process of storage, which was presented by the material flow process card. The fourth chapter contains the dimensioning of the flow process in the warehouse. The work schedule was determined and times of transport cycles and a number of needed devices and employees were calculated. The next step is measurement of the fund invested and annual exploitation costs. In the last step of dissertation the project was assessed by the chosen criteria. The fifth chapter is a summary and conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magda Lubczyńska (FT) Magda Lubczyńska,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt obiektu magazynowego dla ustalonego zadania logistycznego
Supervisor
Michał Kłodawski (FT/TSEL) Michał Kłodawski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Michał Kłodawski (FT/TSEL) Michał Kłodawski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Andrzej Ratkiewicz (FT/TSEL) Andrzej Ratkiewicz,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
magazyn, projekt
Keywords in English
warehouse, project
Abstract in Polish
Praca dyplomowa inżynierska zawiera projekt magazynu dla artykułów z branży elektronicznej. W pracy przedstawiono jeden wariant technologiczno-organizacyjny magazynu. W rozdziale pierwszym scharakteryzowano branże, w której funkcjonuje projektowany obiekt magazynowy. Na potrzeby charakterystyki branży elektronicznej przedstawiono opis rynku tego typu artykułów oraz wymogi jakie należy spełnić podczas ich składowania. Rozdział drugi zawiera sformułowanie zadania logistycznego dla projektowanego obiektu magazynowego. Określono potrzebne dane do projektowania i wymiarowania obiektów magazynowych, takie jak wielkość przepływu rocznego materiałów na wejściu, liczbę dni roboczych w roku czy normatyw zapasu. Omówiono strukturę dostaw i wysyłek z magazynu. Ustalono także postać składowanych jednostek.Rozdział trzeci stanowi założenia projektowe dla obiektu magazynowego. Ukształtowano i opisano strefy funkcjonalne magazynu: składowania, komisjonowania i buforową. W rozdziale tym dokonano również doboru niezbędnych środków transportu wewnętrznego do obsługi projektowanego obiektu. Rozdział zawiera też odwzorowanie procesu magazynowego, które przedstawiono w postaci karty procesu przepływu materiałów.Rozdział czwarty zawiera wymiarowanie procesu przepływu ładunków w magazynie. Wyznaczono harmonogram pracy i obliczono czasy cykli transportowych oraz liczbę potrzebnych urządzeń transportu wewnętrznego i pracowników. W dalszej kolejności obliczono nakłady na projektowany magazyn oraz rocznych kosztów eksploatacyjnych. W ostatnim kroku projektowym dokonano oceny wariantu projektowego na podstawie wartości obliczonych mierników rozwiązania projektowego.Rozdział piąty zawiera podsumowanie i wnioski.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_inżynierska_Magda_Lubczyńska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12091

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8a5d73a339d34061b63b9597dc7c6482/
URN
urn:pw-repo:WUT8a5d73a339d34061b63b9597dc7c6482

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page