Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project concerning the approach to identifying the optimal runway orientation

Przemysław Kot

Abstract

The thesis deals with the issue of identifying the optimal runway orientation as a problem which requires a wider analysis. In most cases, the runway orientation criterion is based on a value of the usability factor, which depends on the prevailing winds. The method presented in the paper assumes, apart from wind analysis, taking into account additional factors which will allow for more conscious decision making on the location of the runway in space, helping to understand the effects of this decision on safety level of operations performed and the impact on areas neighbouring with the airports and its population. These factors are obstacles and the impact of aircraft through take-off and landing operations on built-up areas near airports. For the purposes of the thesis, a computer program was created. It is a tool that supports the implementation of the method. The first chapter presents the issue and related purpose of the deliberations. The second chapter reviews the legislation and standards for the design of aerodromes. The terms used in the paper are presented in the third chapter. Chapter four deals with aerodynamics and flight mechanics for take-offs and landings. The existing methods of determining the directions of runways were reviewed in chapter five. The six chapter describes the method, which is the subject of the thesis, dividing it into stages. The subject of chapter seven is a description of the functionality of the computer program created for the purpose of implementing the proposed method. The implementation of the method in the form of two experiments is presented in chapter eight. The last chapter summaries the presented method on the basis of the results obtained.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Przemysław Kot (FT) Przemysław Kot,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt metody wyznaczania optymalnych kierunków dróg startowych
Supervisor
Michał Kozłowski (FT/DATE) Michał Kozłowski,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jacek Kukulski (FT/TCTI) Jacek Kukulski,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT) Michał Kozłowski (FT/DATE) Michał Kozłowski,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
kierunek drogi startowej, wskaźnik używalności, projektowanie lotnisk
Keywords in English
runway orientation, usability factor, airport planning
Abstract in Polish
Niniejsza praca porusza zagadnienie wyznaczania optymalnych kierunków dróg startowych jako problemu, który wymaga szerszej analizy. W większości przypadków za kryterium wyboru orientacji drogi startowej obiera się wartość wskaźnika używalności, który zależy od panujących wiatrów. Przedstawiona w pracy metoda zakłada, oprócz analiz wiatru, uwzględnienie czynników dodatkowych, które pozwolą na bardziej świadome podejmowanie decyzji o umiejscowieniu drogi startowej w przestrzeni, z uwzględnieniem skutków tej decyzji na poziom bezpieczeństwa wykonywanych operacji oraz wpływ na tereny sąsiadujące z lotniskiem i zamieszkującą je ludność. Wspomniane czynniki to przeszkody lotnicze oraz oddziaływanie statków powietrznych poprzez wykonywanie operacji startu i lądowania, na obszary zabudowane w pobliżu lotnisk. W ramach pracy został stworzony program komputerowy, który pełni rolę narzędzia wspomagającego realizację metody. W rozdziale pierwszym przedstawiono zagadnienie problemowe oraz związany z nim cel podjętych rozważań. W rozdziale drugim dokonano przeglądu przepisów i norm prawnych dotyczących projektowania lotnisk. Stosowane w pracy pojęcia przedstawiono w rozdziale trzecim. Rozdział czwarty stanowią zagadnienia z dziedziny aerodynamiki i mechaniki lotu pod kątem wykonywania startów i lądowań. Przeglądu metod wyznaczania kierunków dróg startowych dokonano w rozdziale piątym. W rozdziale szóstym opisano metodę, która jest tematem pracy, z podziałem na poszczególne jej etapy. Przedmiotem rozdziału siódmego jest opis funkcjonalności programu komputerowego stworzonego na potrzeby realizacji zaproponowanej metody. Realizację metody w formie dwóch eksperymentów przedstawiono w rozdziale ósmym. Ostatni rozdział stanowi podsumowanie zaprezentowanej metody na podstawie uzyskanych wyników.
File
  • File: 1
    Przemysław_Kot_-_Projekt_metody_wyznaczania_optymalnych_kierunków_dróg_startowych.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31026

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8a3397c497f244c68ca99c3d6781fa31/
URN
urn:pw-repo:WUT8a3397c497f244c68ca99c3d6781fa31

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page