Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Próba wskazania optymalnego tempa i kierunków rozwoju źródeł energiui elektrycznej w polskim systemie elektroenergetycznym

Michał Wójcik

Abstract

The paper attempts to determine the optimal structure of electricity generation in Poland due to the cost. A mathematical model and a program that this model implements are created for this task. At the outset, the current situation of the Polish power system has been described. It has been presented how the average annual energy demand has changed over the years and why it is important to ensure the proper structure of the energy system. Presented is a modern distribution of installed power in the system and conditions limiting the development of some types of power plants. Then the expected changes in the system are presented and the reasons for these changes are explained. The next chapter of the work shows how the mathematical model was built. The assumptions and simplifications adopted have been explained. A list of electricity generation categories taken into account has been listed. A number of values ​​characterizing these technologies have been adopted. The method of assigning the amount of electricity produced to a given technology of its production was described verbally and graphically. Then, the focus was on costs: what costs comprised the total cost of energy supply to recipients, which ones were taken into account and how they were estimated, the mathematical formulas and the values ​​included in their composition were discharged. The approximate way of optimization is later. The goal's function, assumptions and limitations for its domain have been saved. The last part of the work is focused on the results of the program and the ways of presenting them
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Michał Wójcik (WMEiL) Michał Wójcik Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Tytuł w języku polskim
Próba wskazania optymalnego tempa i kierunków rozwoju źródeł energiui elektrycznej w polskim systemie elektroenergetycznym
Promotor
Paweł Skowroński (WMEiL/ITC) Paweł Skowroński Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Jednostka prowadząca
Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)
Kierunek / specjalność studiów
, Energetyka (Power Engineering)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
29-03-2019
Data (rok) wydania
2019
Paginacja
45
Identyfikator wewnętrzny
MEL; PD-5079
Recenzenci
Wojciech Bujalski (WMEiL/ITC) Wojciech Bujalski Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL) Paweł Skowroński (WMEiL/ITC) Paweł Skowroński Instytut Techniki Cieplnej (WMEiL/ITC)Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)
Słowa kluczowe w języku polskim
struktura wytwarzania energii, koszt wytwarzania energii, moc zainstalowana, koszt krańcowy
Słowa kluczowe w języku angielskim
energy generation structure, energy production cost, installed capacity, marginal cost
Streszczenie w języku polskim
W pracy podjęto próbę wyznaczenia optymalnej struktury wytwarzania energii elektrycznej w Polsce ze względu na koszt. Do tego zadania stworzono model matematyczny oraz program, który ten model realizuje. Na wstępie została opisana obecna sytuacja polskiego systemu elektroenergetycznego, Przedstawiono jak na przestrzeni lat zmieniało się średnie roczne zapotrzebowanie na energię 
i wytłumaczono, dlaczego jest ważne zapewnienie odpowiedniej struktury systemu energetycznego. Zaprezentowano współczesny rozkład mocy zainstalowanej w systemie oraz warunki ograniczające rozwój niektórych typów elektrowni. Następnie przedstawiono przewidywane zmiany w systemie i wyjaśniono powody tych zmian. W kolejnym rozdziale pracy pokazano w jaki sposób został zbudowany model matematyczny. Objaśnione zostały przyjęte założenia i uproszczenia. Wypisano listę kategorii wytwarzania energii elektrycznej brane pod uwagę. Przyjęto szereg wielkości charakteryzujących te technologie. Opisany został słownie i graficznie sposób przypisywanie ilości wyprodukowanej energii elektrycznej do danej technologii jej wytwarzania. Następnie skupiono się na kosztach: wypisano jakie koszty składają się na całkowity koszt dostarczania energii do odbiorców, które z nich wzięto pod uwagę  oraz w jaki sposób je szacowano, wypisano wzory matematyczne oraz wielkości wchodzące w ich skład. W dalszej części został przybliżony sposób optymalizacji. Zapisano funkcję celu oraz założenia 
i ograniczenia na jej dziedzinę. Ostatnia część pracy koncentruję się na wynikach programu oraz sposobach ich prezentacji
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca_dyplomowa_inżynierska_276323.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 32582

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8a161ce213d94e62afe00396d091b2a0/
URN
urn:pw-repo:WUT8a161ce213d94e62afe00396d091b2a0

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony