Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Conceptual design of a drum hoist

Michał Jerzy Górski

Abstract

The subject of this thesis is a conceptual design of a drum hoist. Electric drum hoists are being widely used in storage and assembly halls, workshops and mines, but also aboard helicopters and off-road vehicles. Of course, numerous uses go hand in hand with a large number of available versions and power outputs of these appliances. The main focus of the thesis are drum hoists designed to work in halls, having trolley system allowing them to move along a load-bearing beam. The scope of work includes: introduction to the subject of drum hoists, market overview, definition of design objectives, calculations of parts of the device and creation of their CAD models as well as an assembly drawing of selected subassembly and two manufacturing drawings of selected parts. Trolley system was treated as a potential candidate for project continuation, being proposed only as a schematic model compatible with designed part of the machine responsible for lifting and lowering weights. Maximum load of the hoist was set to be 500 kg and lifting height to 24 m. While designing the device, stress was put on achieving high durability -calculations were carried out assuming continued operation for 5 years under the maximum assumed load - and the possibility of relatively easy disassembly and reassembly of the device, which facilitates maintenance and contributes to further increasing the safety of the machine. The first step was to carry out introductory calculations of the drive system. Having determined values of moments and rotational speeds in respective locations allowed to choose an electric motor and a planetary gearbox, and further to design cylindrical gearbox and the drum. The proper relative alignment of all the device's components was ensured by a designed housing made of welded sheets, adjusted to the required profile of the supporting beam.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Jerzy Górski (FPAE) Michał Jerzy Górski,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Projekt koncepcyjny wciągarki linowej
Supervisor
Jacek Gadomski (FPAE/IAAM) Jacek Gadomski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Mechanika i Projektowanie Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
76 + rysunki
Internal identifier
MEL; PD-5003
Reviewers
Jacek Gadomski (FPAE/IAAM) Jacek Gadomski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Marek Matyjewski (FPAE/IAAM) Marek Matyjewski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
wciągarka linowa, suwnica, przekładnia walcowa
Keywords in English
rope drum hoist, trolley, cylindrical gear
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy dyplomowej jest projekt koncepcyjny wciągarki linowej. Wciągarki linowe o napędzie elektrycznym są urządzeniami znajdującymi powszechne zastosowanie na halach magazynowych i montażowych, w warsztatach, a także w kopalniach oraz na pokładach śmigłowców i samochodów terenowych. Wiąże się to oczywiście ze znaczną liczbą dostępnych wersji i mocy tych urządzeń. W pracy skupiono się na wciągarkach służących do pracy na halach, posiadających układ umożliwiający poruszanie się wzdłuż belki nośnej. Praca swoim zakresem obejmuje: wprowadzenie do tematu wciągarek, przegląd rynku, określenie założeń konstrukcyjnych, obliczenia części urządzenia i stworzenie ich modeli CAD, a także rysunku złożeniowego wybranego podzłożenia zaprojektowanej wciągarki oraz dwóch rysunków wykonawczych wybranych części. Układ jezdny wciągarki potraktowano jako potencjalna kontynuację projektu, tworząc jedynie jego schemat dopasowany do zaprojektowanej części urządzenia odpowiadającej za podnoszenie i opuszczanie ciężarów. Założono maksymalny udźwig wciągarki na poziomie 500 kg, a wysokość podnoszenia równą 24 m. Projektując urządzenie postawiono na wysoką trwałość - obliczenia prowadzono zakładając nieprzerwaną pracę przez 5 lat pod maksymalnym założonym obciążeniem - oraz możliwość stosunkowo łatwego demontażu i ponownego montażu urządzenia, co ułatwia konserwację i przyczynia się do dalszego zwiększania bezpieczeństwa pracy wciągarki. Pierwszym krokiem było przeprowadzenie wstępnych obliczeń układu napędowego urządzenia. Określenie wartości momentów i prędkości obrotowych w poszczególnych lokalizacjach pozwoliło na dobranie silnika, przekładni planetarnej, a następnie zaprojektowanie przekładni walcowej i bębna. Właściwe wzajemne położenie wszystkich komponentów zapewniono poprzez zaprojektowaną obudowę z zespawanych ze sobą blach, dopasowaną do wymaganego profilu belki nośnej.
File
  • File: 1
    Praca_Inzynierska_Michal_Gorski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31353

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT89f5e9508ba340599654cea44bfaf70d/
URN
urn:pw-repo:WUT89f5e9508ba340599654cea44bfaf70d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page