Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of implementing improvements at the Sanel enterprise using the Internet of Things

Karol Marek Myśliwiec

Abstract

This diploma thesis aims to propose solutions for the Sanel enterprise using a technological tool in the field of the Internet of Things. The work consists of four main chapters. The introduction justifies the author's decision about the subject of the work. The first chapter presents the methodology and models used in the work. The second chapter presents the existing characteristics of the enterprise and an analysis of its environment. The third chapter contains proposed solutions and improvements to the company's strategy, models and the design of a new product system. In the last chapter, the project is verified and evaluated, which includes system tests and economic analysis for the proposed solutions. Calculations of economic indicators were carried out, which are the basis for making decisions on the validity of the project. The subject of the thesis was to find weaknesses of the enterprise, and then propose practical application to improve the operations and search of financial results of companies. For this purpose, the enclosed environment available was analyzed using methods such as SWOT analysis and Porter's 5 forces analysis. In the enterprise were made business process models like contextual model, spheres of activity, macro processes and logic were modeled. The analysis showed of the list of the company's various activities in many areas of the market, inhibiting the focus on production in one sphere, by the company faces many problems. The proposed application is restructuring the company and focus on one sphere, by introducing Internet of Things technology to producing items. Company's restructuring was presented with the help of a Business Plan, created for the years 2019-2023, in which the budget assumptions, the budget and the entire financial plan in those years were included in the form of a table. The development of a product based on the Internet of Things technology required the creation of a technical project which presents the functional and non-functional requirements of the system, navigation structure, system architecture and technical security as well as data security. The result of the work carried out and proposing new solutions for Sanel are forecasted much better financial results and more efficient work of the entire enterprise. The calculated economic indicators justify the legitimacy of the project.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karol Marek Myśliwiec (FPE) Karol Marek Myśliwiec,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt wdrożenia usprawnień w przedsiębiorstwie Sanel przy pomocy Internetu Rzeczy
Supervisor
Robert Wojtachnik (FPE/IOPS) Robert Wojtachnik,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Robert Wojtachnik (FPE/IOPS) Robert Wojtachnik,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE) Kazimierz Waćkowski (FPE/IOPS) Kazimierz Waćkowski,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Internet Rzeczy, IoT, Restrukturyzacja, System, Informatyczny system zarządzania, Biznesplan, Modelowanie procesów biznesowych
Keywords in English
Internet of Things, IoT, Reorganization, System, IT management system, Business plan, Business process modeling
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa ma na celu zaproponowanie rozwiązań dla przedsiębiorstwa Sanel, wykorzystując narzędzie technologiczne z zakresu Internetu Rzeczy. Praca składa się z czterech głównych rozdziałów. Wstęp uzasadnia decyzję odnośnie podjęcia tematu pracy przez autora. W pierwszym rozdziale przedstawiona została metodyka oraz modele wykorzystane w pracy. Drugi rozdział przedstawia istniejącą charakterystykę przedsiębiorstwa oraz analizę jego otoczenia. Rozdział trzeci zawiera proponowane rozwiązania i udoskonalenia dla strategii przedsiębiorstwa, modeli oraz projektu nowego systemu dla produktu. W ostatnim rozdziale następuje weryfikacja i ewaluacja projektu, która zawiera testy systemu i analizę ekonomiczno-finansową dla proponowanych rozwiązań. Przeprowadzone zostały obliczenia wskaźników ekonomicznych, które są podstawą podjęcia decyzji o zasadności projektu. Przedmiotem pracy dyplomowej było znalezienie słabych punktów przedsiębiorstwa, a następnie zaproponowanie praktycznych rozwiązań celem udoskonalenia działań i zwiększenia wyników finansowych firmy. W tym celu przeanalizowane zostało otoczenie przedsiębiorstwa za pomocą takich metod jak analiza SWOT i analiza 5 sił Portera. Zamodelowane zostały procesy zachodzące w przedsiębiorstwie poprzez model kontekstowy, sfer działania, makro procesów oraz logiczny. Przeprowadzona analiza wykazała rozległą działalność przedsiębiorstwa w wielu sferach rynku, brak skupienia się na produkcji w jednej sferze, przez co przedsiębiorstwo zmaga się z wieloma problemami. Proponowanym rozwiązaniem jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa i skupienie się na jednej sferze, wprowadzając do niej technologię Internetu Rzeczy. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa została przedstawiona przy pomocy Biznesplanu, stworzonego na lata 2019-2023, w którym zawarte zostały w postaci tabelarycznej założenia do budżetu, budżet oraz cały plan finansowy w tych latach. Opracowanie produktu opartego o technologię Internetu Rzeczy wymagało stworzenie projektu technicznego w którym przedstawiono wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne systemu, strukturę nawigacji, architekturę systemu i zabezpieczenia techniczne oraz bezpieczeństwa danych. Rezultatem przeprowadzonej pracy i zaproponowania nowych rozwiązań dla firmy Sanel są prognozowane dużo lepsze wyniki finansowe oraz sprawniejsza praca całego przedsiębiorstwa. Wyliczone wskaźniki ekonomiczne uzasadniają zasadność projektu.
File
  • File: 1
    Karol_Myśliwiec_-_Praca_Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35730

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT89ac483b1bde4f2a8aff5233637936cb/
URN
urn:pw-repo:WUT89ac483b1bde4f2a8aff5233637936cb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page