Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and evaluation of activities of social insurance fund management disease

Dominika Świąder

Abstract

Introduction of the comprehensive reform of social security system on 1 st Jan 1999 has greatly influenced activities of ZUS (Social Security Office). The bill caused separation of insurances into accident insurance, pension insurance, retirement and sickness insurance, as well as, creation of KSI (Comprehensive Informatics System), which tasks are support of realization of data and new tasks. Aim of this study was to analyze and evaluate the activities of the ZUS in the area of sickness fund’s management. The analysis has been made for the period of 2009 – 2015. By comparing the data provided by ZUS, it is possible to determine positive and negative impact of the actions performed by ZUS. Sickness fund is a source of finance for sickness benefits, which include: sickness benefit, maternity allowance, care benefit, rehabilitation benefit. The contribution for health insurance amounts to 2.45% of the base salary and is the only premium entirely financed by the employee. One of the tasks of social insurance in the area of social insurance fund management is performing checks, aimed at both validation of certificates issued for medical reasons, as well as, reasons for the certificate to be issued and financial contributors. In order to assess ZUS’ activities in the scope of this fund data presented in the reports and statements on the ZUS’ website has been used. In particular the data on the number of checks carried out, the number of issued medical certificates, the number of withheld benefits, the number of days of sickness absence and the amount of individual benefits has been taken into consideration. By analyzing the data of individual periods substantial increase in the number of checks carried out, as well as the number of withdrawn / withheld benefits has been observed. Unfortunately improved rate of collection of receivables has not been observed. Another activity of the Department in order to reduce the number of sick leave frauds is to reduce the value of the allowance for a delay in the delivery of medical certificate. In addition, we note that the Department introduced in this respect the new solution. This refers to the electronic medical sick leaves, which partly entered into force on 1 January 2016, and from 1 January 2018. The electronic sick leaves will be the only solution. This solution is aimed at, among others, minimizing the number of incorrectly and wrongly issued sick leaves. For the ZUS it is of great importance to successfully cooperate with public entities, which include, among others, National Labour Inspectorate, the National Health Found, banks, treasure office.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Dominika Świąder (FoM) Dominika Świąder,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie zarządzania funduszem chorobowym
Supervisor
Maria Gasińska (FoM/FRMD) Maria Gasińska,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jarosław Domański (FoM/SMD) Jarosław Domański,, The Department of Strategic Management (FoM/SMD)Faculty of Management (FoM) Maria Gasińska (FoM/FRMD) Maria Gasińska,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, zabezpieczenie społeczne, ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie chorobowe, fundusz chorobowy, świadczenia, zasiłki, orzecznictwo, zaświadczenie lekarskie, kontrole
Keywords in English
Social Insurance, Social Insurance Fund, social security, social insurance, health insurance, sickness fund, benefits, medical certification, checks
Abstract in Polish
Wprowadzenie reformy systemu ubezpieczeń społecznych 1 stycznia 1999r. znacznie wpłynęło na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa ta spowodowała m.in. podział ubezpieczeń na wypadkowe, rentowe, emerytalne oraz chorobowe, a także powstanie Kompleksowego Systemu Informatycznego, którego zadaniem jest wsparcie realizacji danych jak i nowych zadań. Celem niniejszej pracy było przeprowadzenie analizy i oceny działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie zarządzania funduszem chorobowym. Analiza została przeprowadzona dla okresu 7 lat: 2009- 2015. Porównując dane udostępnione przez Zakład, można na przestrzeni takiego okresu określić pozytywne, bądź negatywne zmiany w działalności ZUS. Z funduszu chorobowego finansowane są świadczenia chorobowe, do których zaliczamy: zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, zasiłek wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne. Składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45% podstawy wynagrodzenia i jest jedyną składką w całości finansowaną przez pracownika. Jednym z zadań ZUS w zakresie zarządzania funduszem chorobowym jest przeprowadzanie kontroli, mających na celu zarówno sprawdzenie poprawności wydanych zaświadczeń lekarskich, przyczyn w wyniku, których dane zaświadczenie zostało wydane, jak również przeprowadzanie kontroli płatników składek. Do przeprowadzenia oceny działalności Zakładu w zakresie tego funduszu posłużyły dane przedstawione w raportach i sprawozdaniach zamieszczonych na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: www.zus.pl. Uwzględniono przede wszystkim dane dotyczące liczby przeprowadzonych kontroli, liczby wystawionych zaświadczeń lekarskich, liczby wstrzymanych zasiłków, liczby dni absencji chorobowej, a także kwoty poszczególnych zasiłków. Analizując dane poszczególnych okresów zaobserwowano, że zwiększyła się liczba przeprowadzonych kontroli, jak również liczba cofniętych/ wstrzymanych zasiłków. Niestety nie poprawił się wskaźnik ściągalności należności. Dodatkowym działaniem Zakładu w celu zmniejszenia liczby oszustw dotyczących zwolnień lekarskich jest obniżenie wartości zasiłku za zwłokę w dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego. Ponadto warto zwrócić uwagę na to, iż Zakład wprowadza w tym zakresie nowe rozwiązania. Mowa tutaj o elektronicznych zwolnieniach lekarskich, które częściowo weszły w życie już 1 stycznia 2016r., zaś od 1 stycznia 2018r. mają obowiązywać tylko i wyłącznie zwolnienia e- ZLA. Rozwiązanie to ma na celu m.in. zminimalizowanie liczby błędnie i niesłusznie wystawianych zwolnień lekarskich. Ważne znaczenie dla działalności Zakładu ma współpraca z jednostkami państwowymi, do których zaliczamy m.in. Państwową Inspekcję Pracy, Narodowy Fundusz Zdrowia, banki, urzędy skarbowe.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Swiader_Dominika_261874.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12124

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8935faa1f8ba47c5a29d204b52bc0a0f/
URN
urn:pw-repo:WUT8935faa1f8ba47c5a29d204b52bc0a0f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page