Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt systemu informatycznego wspomagającego pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych oraz zarządzanie relacjami z klientem dla agencji interaktywnej

Konrad Mariusz Jaśkiewicz

Abstract

The purpose of this Engineering Thesis is to create a project of the system that is set to support the work of the SEO department in interactive agency. The Thesis was created to help design individual solution for interactive agency. The author works in SEO department and has a knowledge of the tools and programs that are used in the industry and therefore decided to create a system that would have the characteristics of available solutions with the necessary changes and improvements in order to be adapted accordingly to the interactive agency and to meet its requirements. Without a proper system that will check the positions of the client websites for chosen phrases there is no option to properly measure and asses the impacts of SEO services. This system also allows to easily calculate monthly revenues for the interactive agency from a single customer, as well as for all customers combined. Thesis consists of four main sections E-marketing Theoretical chapter which describes the issues associated with e-marketing. It describes the search engines market and how they work - which is essential to properly understand SEO. Positioning in Google This chapter describes the issues of positioning and proper website optimalization for Google Search Engine. It describes the differences between dofollow and nofollow links, internal and external factors that have an impact on the website optimalization and its position in rankings. Moreover, it presents methods for website positioning of division into allowed and disallowed. This chapter describes services and systems that allows you to monitor the positions of websiste for selected phrases. Project of the system that is set to support website positioning in search engines and to improve customer relationship management This chapter describes the database design created for interface project and model of the system functionalities that allow to check website position, keep contact with clients and to create invoices. There are included use cases diagrams for the administrators and users, database design, system modules and states that accounts might be in. Interface project was also created using design tool named Axure RP. The chapter describes all the system functionalities, its features and most important additions. There are information about the login panel for the administrator and users, information about main menu and about projects from the very beginning – adding new project, through its editing to its analysis and other information. The chapter also describes the whole process of customer services, adding new customer, editing the data and analysis. Next part describes how the site for presenting the positions of many projects where designed as well as the system for exchanging messages. Position checker was also described in details. For its proper showing the author used processes diagram. The chapter describes how proxy works, how administrator can add it to a selected project in the interface and how to manage proxies that are available. The chapter describes tools and programs that were used to create project interface, database design. Economic evaluation This section describes the available alternatives and is set to show the approximate costs associated with the creation of the system described in the engineering thesis. It presents the most important advantages and disadvantages for each of the available solutions.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Konrad Mariusz Jaśkiewicz (WZ) Konrad Mariusz Jaśkiewicz Wydział Zarządzania (WZ)
Tytuł w języku polskim
Projekt systemu informatycznego wspomagającego pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych oraz zarządzanie relacjami z klientem dla agencji interaktywnej
Promotor
Kamil Sitarski (WZ/ZIG) Kamil Sitarski Zakład Informatyki Gospodarczej (WZ/ZIG)Wydział Zarządzania (WZ)
Jednostka dyplomująca
Wydział Zarządzania (WZ)
Jednostka prowadząca
Zakład Informatyki Gospodarczej (WZ/ZIG)
Kierunek / specjalność studiów
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
21-06-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Kamil Sitarski (WZ/ZIG) Kamil Sitarski Zakład Informatyki Gospodarczej (WZ/ZIG)Wydział Zarządzania (WZ) Sylwester Pięta (WZ/ZIG) Sylwester Pięta Zakład Informatyki Gospodarczej (WZ/ZIG)Wydział Zarządzania (WZ)
Słowa kluczowe w języku polskim
System informatyczny, pozycjonowanie, SEO, zarządzanie relacjami z klientem, SEM, e-marketing, reklama w Internecie, pozycjonowanie stron, pozycjonowanie serwisów
Słowa kluczowe w języku angielskim
Informatic system, SEO, positioning, customer relationship management, SEM, e-marketing, Online advertising, website positioning, web services positioning
Streszczenie w języku polskim
Celem niniejszej pracy inżynierskiej jest stworzenie projektu systemu wspomagającego pracę działu pozycjonowania agencji interaktywnej. Praca powstała po to, by pomóc w zaprojektowaniu rozwiązania autorskiego dla agencji interaktywnej. Autor pracuje w dziale pozycjonowania i zna dostępne narzędzia i programy wykorzystywane w branży i dlatego zdecydował się na stworzenie systemu, który posiadałby cechy dostępnych rozwiązań wraz z niezbędnymi zmianami i usprawnieniami po to, aby został odpowiednio dostosowany do agencji interaktywnej i jej wymagań. Bez odpowiedniego systemu, który będzie sprawdzał pozycje serwisów na wybrane frazy nie można odpowiednio zmierzyć i ocenić skutków wykonywanych usług pozycjonerskich. System ten pozwala także w łatwy sposób wyliczać miesięczne wpływy dla agencji interaktywnej z pojedynczego klienta, a także wszystkich klientów. Praca składa się z czterech głównych rozdziałów. E-marketing Rozdział teoretyczny, w którym opisane zostały zagadnienia związane z e-marketingiem, opisano rynek wyszukiwarek internetowych wraz z ich działaniem, co jest niezbędne do dobrego zrozumienia pozycjonowania w Internecie. Pozycjonowanie w Google W rozdziale tym opisane zostały zagadnienia związane z pozycjonowaniem i odpowiednią optymalizacją serwisów internetowych w wyszukiwarce Google. Opisane zostały różnice pomiędzy linkami dofollow i nofollow, czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które mają wpływ na optymalizację i pozycję serwisów internetowych. Ponadto przedstawione zostały metody pozycjonowania z podziałem na dozwolone i niedozwolone. W rozdziale tym zostały opisane także serwisy i systemy, które pozwalają na monitorowanie pozycji serwisów internetowych na dane frazy kluczowe. Projekt systemu informatycznego wspomagającego pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych oraz zarządzania relacjami z klientem W rozdziale został opisany projekt bazy danych do stworzonego projektu interfejsu i modelu działania systemu pozwalającego na sprawdzanie pozycji, kontakt z klientem i tworzenie faktur. Zawarte zostały tam schematy przypadków użycia dla administratora i użytkownika, model bazy danych, moduły oraz opisano stany kont w systemie. Został także stworzony projekt interfejsu w narzędziu AXURE RP. W rozdziale opisane zostały wszystkie funkcje systemu, jego możliwości i najważniejsze rzeczy. Znajdują się tu informacje o panelu logowania, administratora i klienta, informacje o menu głównym, informacje o projektach począwszy od dodania projektu, przez jego edycję, analizę i pozostałe informacje. W rozdziale opisano również cały proces obsługi klienta, poprzez jego dodanie, edycję danych i analizę. Przedstawione zostało także działanie strony poświęconej zbiorczemu przedstawianiu pozycji wielu projektów oraz systemu wymiany wiadomości. Szczegółowemu opisowi poddano tu także system sprawdzania pozycji. Do odpowiedniego jego przedstawienia użyto diagramu procesów. Opisano tutaj także działanie proxy, połączenie z projektem interfejsu oraz zarządzanie dostępnymi proxy. Opisane zostały użyte narzędzia do stworzenia interfejsu, projektu bazy danych opisywanego w pracy systemu informatycznego. Ocena ekonomiczna W tym rozdziale opisano dostępne alternatywy oraz przedstawiono przybliżone koszty związane ze stworzeniem systemu opisywanego w pracy inżynierskiej. Przedstawiono najważniejsze zalety i wady każdego z dostępnych rozwiązań.
Plik pracy
  • Plik: 1
    praca_pI_WZ_Jaskiewicz_Konrad_246509.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 12451

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT890f2d663f334ab8b8332b6c157ce78b/
URN
urn:pw-repo:WUT890f2d663f334ab8b8332b6c157ce78b

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony