Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of changes in land use for a selected part of city Mszczonów

Monika Korzenecka

Abstract

The aim of the thesis is to analyze changes in land development and cultivation in a selected area, located at the city Mszczonów. The fastest growing, south-eastern part of the city has been evaluated. Subject analysis was preceded by a characteristic of the area in terms of: location, demographics, natural conditions and economics, which includes the context of the whole Commune of Mszczonów. Apart from the technical infrastructure and economic conditions, cultural background and tourism have been also approached. The next part of the thesis focuses on the soil quality detailed analysis in the chosen area in respect of agricultural suitability and land development capabilities. The mentioned assessment of the soil conditions and land development potential in the city of Mszczonów was carried out on the basis of the following maps: soil-agricultural and cadastral which were achieved from the County Documentation Centre of Geodesy and Cartography in Żyrardów. Genetic soil valuation and complexes of agricultural suitability of soils were examined as well as water conditions, bearing capacity of the land and terrain relief. The last part of the work contains the discussion on both qualitative and quantitative changes in land utilization that have been seen in the area since 1984 until the present years. For these analyses, soil-agricultural and cadastral maps were used as well. The analysis of the cartographic materials showed an expansion of land turning into urban areas.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Monika Korzenecka (FGC) Monika Korzenecka,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Analiza zmian w użytkowaniu gruntów na przykładzie wybranego fragmentu miasta Mszczonów
Supervisor
Antoni Szafranek (FGC/DSMES) Antoni Szafranek,, Department of Spatial Management and Environmental Science (FGC/DSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/DSMES)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Tomasz Budzyński (FGC/DCLM) Tomasz Budzyński,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Antoni Szafranek (FGC/DSMES) Antoni Szafranek,, Department of Spatial Management and Environmental Science (FGC/DSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
Mszczonów, użytkowanie gruntów, zmiany, przydatność pod zabudowę
Keywords in English
Mszczonów, land utilization, variations, suitability for development
Abstract in Polish
Celem pracy jest analiza zmian w zagospodarowaniu gruntów na wybranym obszarze mieszczącym się na terenie miasta Mszczonów. Ocenie został poddany najprężniej rozwijający sie na przestrzeni ostatnich 30 lat, fragment miasta Mszczonów, położony w jego południowo- wschodniej części. Przedmiotowa analiza została poprzedzona charakterystyką obszaru, pod względem: położenia, demografii, uwarunkowań przyrodniczych i gospodarczych. Ogólna charakterystyka obszaru została opisana w kontekście całej Gminy Mszczonów. Przedstawiono infrastrukturę techniczną i gospodarczą oraz uwarunkowania kulturowe i turystyczne. W następnej części pracy szczegółowej analizie poddano jakość gleb na obszarze badań pod względem przydatności rolniczej i przydatności gruntów pod zabudowę. Ocena warunków glebowych pod względem jakości i przydatności rolniczej gleb oraz przydatności pod zabudowę na obszarze miasta Mszczonów została przeprowadzona na podstawie map: glebowo-rolniczej oraz ewidencyjnej, które zostały pobrane z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Żyrardowie. Zbadano bonitację genetyczną gleb oraz kompleksy przydatności rolniczej gleb, a także stosunki wodne, nośność oraz ukształtowanie terenu. Ostatnią częścią pracy jest analiza zmian, jakie zaszły w użytkowaniu gruntów od 1984 roku aż do lat obecnych. Omówiono jakościowe i ilościowe zmiany w zagospodarowaniu gruntów. Do tych analiz również posłużyły mapy glebowo-rolnicza oraz ewidencyjna. Przeprowadzona analiza materiałów kartograficznych wykazała wzrost terenów przeznaczonych pod zabudowę.
File
  • File: 1
    Praca Inżynierska- Korzenecka Monika.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13510

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT88e5efa4036248febdddaa81e4179431/
URN
urn:pw-repo:WUT88e5efa4036248febdddaa81e4179431

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page