Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The measure " Ułatwianie startu młodym rolnikom” PROW 2007-2013 as an opportunity for the development of young farmers in the Mała Wieś commune

Joanna Sobolewska

Abstract

The Common Agricultural Policy is a series of actions the European Union and the countries belonging to this community. They aim to ensure the development of agriculture and rural areas in line with the standards of European agriculture. The entities present in the CAP are the causative agents and customers called. beneficiaries. Causative bodies are the bodies and institutions, and recipient farmers and their families and those involved in their functioning. CAP from the outset to promote equitable development of the economies of the communities and to increase the quality of life of all citizens. It came to a situation that agriculture is no longer profitable for farmers. The imbalance in the 80s was almost double compared to those working in other sectors of the economy. CAP helped farmers, among others, by the introduction of the intervention price, then compensatory payments and compensation for set-aside land, protection of the environment. Shortly thereafter, we introduced direct subsidies at the expense of earlier compensation payments. Incorporation also support programs for agriculture to its development. One such program is the Rural Development Programme 2007-2013. PROW 2007-2013 is one of the largest programs of financial support in the agri-food sector in Polish history. It is financed by the Common Agricultural Policy under the second pillar. It introduces him "the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture". This program includes 23 measures in four priority axes. Axis 1 is to increase the competitiveness of agriculture, Axis 2 is to support farmers in disadvantaged areas and the management of the areas covered by the NATURA 2000 issue of Axis 3 is to improve the quality of life in rural areas and increase the level of cultural heritage, while the axis 4 LEADER is development and mobilization of people living in villages. One of the activities of the PROW 2007-2013 in the axis 1 is the action "Setting up of young farmers" to enable young farmers to start farming activities. To start such a business yourself you need a fairly large financial outlays, both at the start of production and modernization of existing farms. Costs for this purpose are quite significant, because funding from the PROW 2007-2013, can facilitate the fulfillment of investment plans. The amount which is allocated in this action is 100 000 zł, of which 70% of that amount must be formally allocated for this purpose. For this amount you can buy appliances, land and other elements necessary to start of their agricultural activity. It should meet the relevant criteria, submitted within the required documents, and then you can enjoy your own business.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Joanna Sobolewska (CESS) Joanna Sobolewska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Działanie " Ułatwienie startu młodym rolnikom " w ramach PROW 2007 - 2013 jako szansa rozwoju dla młodych rolników mieszkających na terenie Gminy Mała Wieś
Supervisor
Ewa Latoszek (CESS) Ewa Latoszek,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Ewa Latoszek (CESS) Ewa Latoszek,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Barbara Felic (CESS) Barbara Felic,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
Wspólna Polityka Rolna, PROW 2007-2013, osie priorytetowe, ARiMR, rolnictwo, wieś, obszar wiejski, Ułatwienie startu młodym rolnikom
Keywords in English
The Common Agricultural Policy, PROW 2007-2013, priority axes, ARiMR, agriculture, countryside , rural area, Setting up of young farmers
Abstract in Polish
Wspólna Polityka Rolna jest szeregiem działań Unii Europejskiej i państw należących do tej wspólnoty. Mają one na celu zapewnić rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich zgodnie z normami rolnictwa w Europie. Podmiotami występującymi w WPR są podmioty sprawcze oraz odbiorcy tzw. beneficjenci. Podmioty sprawcze to organy i instytucje, natomiast odbiorcy to rolnicy ze swoimi rodzinami oraz podmioty związane z ich funkcjonowaniem. WPR od samego początku promowała równy rozwój gospodarek państw wspólnoty oraz zwiększenie jakości życia wszystkich obywateli. Doszło do sytuacji, że rolnictwa przestało być opłacalne dla rolników. Dysproporcja w latach 80. była niemal podwójna w stosunku do osób pracujących w innych sektorach gospodarki. WPR pomagała rolnikom m.in. przez wprowadzenie cen interwencyjnych, potem płatności kompensacyjnych, rekompensaty za odłogowanie gruntów, ochronę środowiska. Wkrótce potem wprowadzono dopłaty bezpośrednie kosztem wcześniejszych płatności kompensacyjnych. Wcielano również programy wsparcia dla rolnictwa w celu jego rozwoju. Jednym z takich programów jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. PROW 2007-2013 jest jednym z największych programów wsparcia finansowego w sektorze rolno-spożywczym w historii Polski. Finansuje go Wspólna Polityka Rolna w ramach II filara. Wprowadza go „Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa” (ARiMR). Program ten zawiera 23 działania zawarte w 4 osiach priorytetowych. Oś 1 ma za zadanie podwyższenie konkurencyjności w rolnictwie, oś 2 to wsparcie rolników mieszkających na terenach o niekorzystnym gospodarowaniu oraz na terenach objętych programem NATURA 2000. W kwestii osi 3 leży poprawa jakości życia na wsiach oraz podwyższenie poziomu dziedzictwa kulturowego, natomiast oś 4 LEADER to rozwój i aktywizacja osób mieszkających na wsiach. Jednym z działań z PROW 2007-2013 w osi 1 jest działanie „Ułatwienie startu młodym rolnikom” umożliwiające młodemu rolnikowi rozpoczęcie działalności rolnej. Aby rozpocząć taką działalność samodzielnie potrzebne są dość duże nakłady finansowe, zarówno na start produkcji jak i modernizację już istniejącego gospodarstwa. Koszty na ten cel są dość znaczne, dlatego dofinansowanie z PROW 2007-2013 może ułatwić spełnienie zamierzonych planów inwestycyjnych. Kwota jaka jest przyznana w tym działaniu to 100 000 zł, z czego 70% tej kwoty musi być przeznaczone formalnie na ten cel. Za tą sumę można zakupić sprzęty, grunty i inne elementy niezbędne to rozpoczęcia wybranej działalności rolnej. Należy spełniać odpowiednie kryteria, złożyć w terminie wymagane dokumenty i można się cieszyć wtedy własnym biznesem.
File
  • File: 1
    263459_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11250

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT88987b6d2b04416ab1a2217fb50e0819/
URN
urn:pw-repo:WUT88987b6d2b04416ab1a2217fb50e0819

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page