Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and assessment of the financial condition of selected companies in the food sector listed on the Warsaw Stock Exchange

Joanna Zenoberg

Abstract

The financial analysis is the basis for assessing the financial situation of selected companies and provides information for making the right economic decisions to achieve a strong position on the market. The title of this bachelor's thesis, which was to assess the financial condition of Helio S.A. and Atlanta Poland S.A., is "Analysis and assessment of the financial condition of selected companies in the food sector listed on the Stock Exchange".This aim shall be achieved through the examination of the documents using the preliminary analysis of financial statements, indicative analysis and discriminant analysis of bankruptcy risk. The financial analysis of the companies covered the years 2016-2018. The following BA thesis consists of four main chapters. The first chapter presents the characteristics of the Polish food sector along with basic information on: history, economic activity, capital structure and shareholding of said companies. The second chapter is devoted to the preliminary analysis of financial statements of selected companies listed on the WSE. On the basis of the analytical form of the balance sheet, profit and loss statement, the dynamics of their basic positions were discussed and the events having the greatest impact on the situation of the selected companies in the years 2016-2018 were identified. A cash flow analysis was also performed in the area of operating, financial and investment activities. The third chapter indicates the theoretical aspects concerning the essence, scope and type of indicative analysis of the companies. The analysis of the financial condition of Helio S.A. and Atlanta Poland S.A. covered: working capital, liquidity, operational efficiency, debt and debt service, company's profitability. This part BA thesis based on the ratio analysis, allows to indicate which of the discussed companies showed better financial situation in the analyzed period. The fourth chapter presents the theoretical background of the essence and classification of deterministic models. What`s more, in this chapter, the assessment of risk of the bankruptcy of Helio S.A. and Atlanta Poland S.A. was performed based on the early warning systems by: D. Hadasik, D. Appenzeller, K. Szarzec, and M. Hamrola, B. Czajka, M. Piechocki. The theoretical part of this bachelor’s thesis was based on the subject literature, while the research part was based on the financial statements of the selected companies in the years 2016, 2017, 2018. Preliminary analysis of financial statements and ratio analysis indicate better financial condition of Helio S.A. in the years 2016-2018. This company was characterized by higher liquidity, operational efficiency, ability to service debt, profitability and lower risk of bankruptcy.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Joanna Zenoberg (FoM) Joanna Zenoberg,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena sytuacji finansowej wybranych spółek sektora spożywczego notowanych na GPW
Supervisor
Marta Kruk (FoM/CFFS) Marta Kruk,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Lidia Sobczak (FoM/CFFS) Lidia Sobczak,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM) Marta Kruk (FoM/CFFS) Marta Kruk,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
sektor spożywczy, struktura kapitałowa, wstępna analiza sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa, kapitał obrotowy, płynność finansowa, sprawność działania, zadłużenie, zdolność do obsługi długu, rentowność, systemy wczesnego ostrzegania, analiza dyskryminacyjna, upadłość
Keywords in English
food sector, capital structure, preliminary analysis of financial statements, indicative analysis, working capital, financial liquidity, operational efficiency, debt and debt service, profitability, early warning systems, discriminatory analysis, bankruptcy risk
Abstract in Polish
Analiza finansowa stanowi podstawę oceny sytuacji finansowej badanych przedsiębiorstw oraz dostarcza informacji do podejmowania trafnych decyzji ekonomicznych, zmierzających do budowania silnej pozycji na rynku. Tematem pracy, której celem była ocena kondycji finansowej spółek Helio S.A. oraz Atlanta Poland S.A., jest „Analiza i ocena sytuacji finansowej wybranych spółek sektora spożywczego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”. Analiza finansowa spółek obejmowała lata 2016-2018. Do realizacji założonego celu wykorzystano metodę badania dokumentów źródłowych, analizę wskaźnikową oraz analizę dyskryminacyjną ryzyka upadłości. Praca składa się z czterech głównych rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono charakterystykę polskiego sektora spożywczego oraz badanych spółek. Zaprezentowano ich rys historyczny, przedmiot działalności, strukturę kapitałową i akcjonariatu. Rozdział drugi został poświęcony wstępnej analizie sprawozdań finansowych badanych spółek akcyjnych. Na podstawie analitycznej postaci bilansu i rachunku zysków i strat omówiono dynamikę podstawowych ich pozycji oraz zidentyfikowano zdarzenia mające największy wpływ na sytuację badanych przedsiębiorstw w latach 2016-2018. Przeprowadzono także analizę przepływów pieniężnych w obszarze działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej. W rozdziale trzecim przedstawiono istotę, zakres i rodzaje analizy wskaźnikowej przedsiębiorstw oraz przeprowadzono analizę wskaźnikową spółek Helio S.A. i Atlanta Poland S.A. Badaniem zostały objęte: kapitał obrotowy i płynność finansowa, sprawność działania, zadłużenie i zdolność do obsługi długu oraz rentowności badanych przedsiębiorstw. Na podstawie otrzymanych wartości wskaźników dokonano oceny kondycji finansowej rozpatrywanych spółek. W rozdziale czwartym przestawiono istotą i klasyfikacją systemów wczesnego ostrzegania. W oparciu o wybrane modele dyskryminacyjne przeprowadzono analizę ryzyka upadłości przedsiębiorstw Helio S.A. i Atlanta Poland S.A. autorstwa: D. Hadasik, D. Appenzeller, K. Szarzec oraz M. Hamrola, B. Czajki, M. Piechockiego. Część teoretyczna pracy powstała w oparciu o literaturę przedmiotu, zaś w części badawczej wykorzystano sprawozdania finansowe badanych spółek z lat 2016, 2017, 2018. Przeprowadzona analiza wstępna sprawozdań finansowych i analiza wskaźnikowa wskazują na lepszą kondycję finansową spółki Helio S.A. w latach 2016-2018. Przedsiębiorstwo w badanym okresie charakteryzowało się wyższą płynnością, sprawnością działania, zdolnością do obsługi długu oraz rentownością, a także mniejszym prawdopodobieństwem wystąpienia ryzyka upadłości.
File
  • File: 1
    286122-Joanna_Zenoberg-Analiza_i_ocena_sytuacji_finansowej_wybranych_spółek_sektora_spożywczego_notowanych_na_GPW.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29558

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8747f96e285c434cbb03d16d9d0065b9/
URN
urn:pw-repo:WUT8747f96e285c434cbb03d16d9d0065b9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page