Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

PROJECT LIVESTOCK BUILDING - A BARN WITH FACILITIES WAREHOUSE - SOCJAL, MANURE PIT AND MANURE PANEL

Michał Patryk Sowiński

Abstract

Designed object is a three-aisled hall for breeding pigs. The width of the hall is 22.75 m and a length of 61.0 m. It is a building with three naves and aisles with a width of 6 m, 3.5 m and 13 m. The height of the hall roof ridge is 5.05 m, and in the eaves 2,915 m and 3.47 m. Hall is enclosed sandwich panels on the walls and suspended ceiling. The roof is covered with trapezoidal sheet. They fill the hall are the windows of cellular polycarbonate 16 mm thick placed in the walls. The construction of the hall was designed with hot-rolled profiles double T steel S235. Frame structure hall spaced at 6.75 m characterized by a mullion-transom structure in which nodes posts with bolts are connected rigidly with the exception of the truss, which the roof ridge pole is connected in an articulated manner. And foundation poles are connected in an articulated nieprzesuwny. Columns made of profiles HEA160, HEA180 and square tube RK120 * 120 * 5. Bolts are made with rolled IPE220 and IPE270. The bolt in the form of a grid lattice the square tubular and has a strip of rolled section HEA160 (upper belt) and RK120 * 120 * 5 (lower belt). Purlins in a wieloprzęsłowym designed to beam HEA 160 in increments of 2.63 m. Due to the mounting of the bars, pillars and rafters made contacts butt screw M16 and M20 class 5.8. All welded joints is designed as a peripheral fillet weld. For the rigidity of the hall roof skylight designed concentrations of ST-1 and ST-vertical walls 2. The concentration of Roof ST-1 is made of round bars Ø 16 and square tube RK100x100x4 S235. The concentration of ST-2 wall made of round bars Ø 16 and square tube RK100x100x4 S235. Rods concentrations are combined with the main frame in an articulated manner to the lap joint. Columns hall are anchored in the foundations using anchor on pipe M16 and M20 S235. The foundations are made in the form of footings of concrete C25 / 30 and reinforced with steel RB240 Ø6 and Ø12, Ø16 steel RB500. Feet under the pillars of the nave are in the shape of a rectangle measuring 1.2x1.6 m and a height of 0.4 m. In the part dedicated to the raising of pigs is designed airtight slab thickness of 30 cm of concrete C30 / 37 reinforced bottom and top bars Ø12 steel RB500. The foundations are founded minus 1.30 m below the level of ± 0.00 and a minimum of 1 m below ground level. Hall is founded on the basis of the carrier, which is fine sand on the degree of compaction ID = 0.45. The foundation level there is no ground water. On the whole surface stalls outside the plate piggery designed concrete floor 15 cm thick concrete C25 / 30 on a foundation of sand bed and lean concrete class C12 / 16 insulated foil PE (x2). Rainwater from the roof is discharged to the storm water drainage system through gutters and downspouts located in the eaves of the roof line and in each axis of the main hall.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Patryk Sowiński (FCEMP) Michał Patryk Sowiński,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt budynku inwentarskiego z zapleczem magazynowo-socjalnym, zbiornikiem na gnojowice i płytą gnojową
Supervisor
Andrzej Kowalski (FCEMP/ICEn) Andrzej Kowalski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Kowalski (FCEMP/ICEn) Andrzej Kowalski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Andrzej Dzięgielewski (FCEMP/ICEn) Andrzej Dzięgielewski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: blacha trapezowa, dwuteownik, elementy konstrukcji, kalenica dachu, kratownica, obciążenia stałe, obciążenia śniegiem, obciążenia wiatrem, płatew dachowa, płyta gnojowa, płyty warstwowe, rygiel, słup, stężenie pionowe ścian, stężenie połaciowe dachu, stopa fundamentowa, trójnawowa hala, zbiornik na gnojowicę, zebranie obciążeń.
Keywords in English
Keywords : Trapezoidal metal sheet, I-beam, elements of design, ridge roof, Lattice, permanent loads, snow load, wind load, purlin roof, place on dunging, sandwich panels, bolt, pole, The concentration of vertical walls, The concentration slope Roof, Spread footing, three-aisled hall, Slurry tank, gathering loads.
Abstract in Polish
Zaprojektowany obiekt to trójnawowa hala przeznaczona do hodowli świń. Szerokości hali wynosi 22,75 m , a długość 61,0 m . Jest to budynek trójnawowy o szerokości naw 6 m , 3,5 m i 13 m. Wysokość hali w kalenicy dachu wynosi 5.05 m , a w okapie 2,915 m i 3,47 m . Hala obudowana jest płytami warstwowymi na ścianach i suficie podwieszonym. Dach pokryty jest blachą trapezową . Doświetlenie hali stanowią okna z poliwęglanu komorowego gr 16 mm umieszczone w ścianach. Konstrukcję hali zaprojektowano z walcowanych na gorąco kształtowników dwuteowych ze stali S235. Ramy konstrukcji hali rozstawione co 6,75 m charakteryzują się konstrukcją słupowo-ryglową w której węzły słupów z ryglami połączone są w sposób sztywny z wyjątkiem kratownicy, która w kalenicy dachu ze słupem połączona jest w sposób przegubowy. Słupy z fundamentem połączone są w sposób przegubowy nieprzesuwny. Słupy wykonano z profili HEA160, HEA180 i rury kwadratowej RK120*120*5. Rygle wykonane są z kształtowników walcowanych IPE220 i IPE270. Rygiel w postaci kratownicy wykratowanie ma z rur o przekroju kwadratowym, a pasy ma z kształtowników walcowanych o przekroju HEA160 (pas górny) i RK120*120*5 (pas dolny). Płatwie dachowe w układzie wieloprzęsłowym zaprojektowano z dwuteownika HEA 160 w rozstawie co 2.63 m . Ze względów montażowych w ryglach, słupach i płatwiach wykonano styki doczołowe na śruby M16 i M20 klasy 5.8 . Wszystkie połączenia spawane zaprojektowano jako spoiny obwodowe pachwinowe. Dla zapewnienia sztywności hali zaprojektowano stężenia połaciowe dachu ST-1 i pionowe ścian ST-2. Stężenie połaciowe ST-1 wykonano z prętów okrągłych Ø16 i rury kwadratowej RK100x100x4 ze stali S235. Stężenie ST-2 ścienne wykonano z prętów okrągłych Ø16 i rury kwadratowej RK100x100x4 ze stali S235. Pręty stężeń łączą się z konstrukcja główną w sposób przegubowy na połączenia zakładkowe . Słupy hali zakotwione są w fundamentach przy użyciu kotew fajkowych M16 i M20 ze stali S235. Fundamenty wykonane są w formie stóp fundamentowych z betonu C25/30 i zbrojone prętami Ø6 ze stali RB240 i Ø12, Ø16 ze stali RB500. Stopy pod słupami nawy środkowej mają kształt prostokąta o wymiarach 1.2x1.6 m i wysokości 0.4 m. Pod częścią przeznaczoną na hodowlę świń zaprojektowano szczelną płytę fundamentowa grubości 30 cm z betonu C30/37 zbrojoną dołem i górą prętami Ø12 ze stali RB500. Fundamenty posadowione są minus 1.30 m poniżej poziomu ±0.00 i minimum 1 m poniżej poziomu terenu. Hala posadowiona jest na gruncie nośnym, którym jest piasek drobny o stopniu zagęszczenia ID=0,45 . W poziomie posadowienia nie występuje woda gruntowa. Na całej powierzchni obory poza płytą chlewni zaprojektowano posadzkę betonową grubości 15 cm z betonu C25/30 na podbudowie z podsypki piaskowej i chudego betonu klasy C12/16 izolowanego folią PE (x2). Woda deszczowa z dachu odprowadzana jest do kanalizacji deszczowej dzięki systemowi rynien i rur spustowych usytuowanych w linii okapu dachu i w każdej osi głównej hali.
File
  • File: 1
    234381.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13767

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT86b4be373e8b42918b762046ec491624/
URN
urn:pw-repo:WUT86b4be373e8b42918b762046ec491624

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page