Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and evaluation of the effectivness of private blogs in marketing communications based on selected examples

Katarzyna Jagoda Zemła

Abstract

The aim of this thesis is to investigate the effectiveness of private blogs in marketing communi-cation. Despite the presence of blogs since the mid-90s of the twentieth century, they started to gain popularity around decade ago. Nowadays blogging, is becoming the way of living and earn-ing money as well. Regardless the speed of development of this spread of this form of communi-cation, it is still missing information about blogs in literature and scientific publications. Most of the information is available but online, however, they are not having the nature of research pub-lications. The work contains two parts: theoretical and analytical. For the theoretical part, which consists of the first two chapters, the literature of such authors has been used: P.Kotler, A. Czubała, J.W Wiktor and G. Mazurek. In order to obtain the conclusions, analysis of the literature in the field of marketing, social media was carried out and also the Internet sources were used. The conduct-ed research are presented in the third chapter, as well as the results and conclusions in chapter four. • Chapter I - presents marketing theories, describing the issues related to the history of marketing, marketing mix, the concept of social responsibility, the process of marketing and Internet marketing. • Chapter II - introduces issues such as marketing communication, the importance of the Internet in the process of communication and includes six sections that de-scribe the tools used in communication, concluding with the description of blogs. • Chapter III - in this chapter the analysis of selected private and corporate blogs has been conducted. The blogs were compared in order to show similarities and differences that would allow to achieve the intended purpose. A research sample used to investigate the problem has been presented there. • Chapter IV – there it is included the collection and presentation of the conclusions based on research presented in the previous chapter. It was shown clearly that that the aim of the thesis, which was to prove the effectiveness of private blogs, has been confirmed. For a more detailed analysis of the subject, private blogs were compared with corporate blogs that the similarities and differences in communication could be visible, by means of these two tools. To narrow the investigated area, blogs have been selected and divided thematically. Se-lected topics include fashion, cooking and traveling. For each topic the analysis of one private blog was conducted, juxtaposed with the company's blog. All blogs are in Polish, made by Polish authors. As the number of blogs is growing dynamically - every day arises from a few to a dozen new blogs, analysed blogs were selected taking into consideration their popularity. Conducting research also involved: • Comparison of blogs regarding graphic design and its functional elements. • Comparison of the number of comments left on blogs, checking whether they are complimentary or unfavorable. • Analysis of statistics (the number of fans) available on blogs. • Compare the reactions of bloggers on the comments left by Internet users. The performed analysis of the problem clearly showed that private blogs are effective in market-ing communication. The results of the research allow us to make a conclusion that the communi-cation on the private blog is more efficient than on the company's blog. Thanks to this knowledge companies are able to get better results by cooperation with the author of the private blogs. Conducted research showed that it is increasingly used practice which allows companies to improve their performance while saving time, but still remaining communication with cus-tomers.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Katarzyna Jagoda Zemła (FoM) Katarzyna Jagoda Zemła,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena skuteczności blogów prywatnych w komunikacji marketingowej na wybranych przykładach
Supervisor
Marek Seretny (FoM/SMD) Marek Seretny,, The Department of Strategic Management (FoM/SMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Strategic Management (FoM/SMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Elżbieta Rzeszutek (FoM/SMD) Elżbieta Rzeszutek,, The Department of Strategic Management (FoM/SMD)Faculty of Management (FoM) Marek Seretny (FoM/SMD) Marek Seretny,, The Department of Strategic Management (FoM/SMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
marketing, komunikacja marketingowa, blogi
Keywords in English
marketing, marketing communication, blogs
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest zbadanie skuteczności blogów prywatnych w komunikacji marketin-gowej. Pomimo obecności blogów już w połowie lat 90 XX wieku, swoją popularność zaczęły zdobywać ponad dekadę później. W obecnych czasach stając się nawet pomysłem na życie i spo-sobem na utrzymanie. Niezależnie od upowszechnienia tej formy komunikacji, wciąż brakuje literatury oraz publikacji naukowych na jej temat. Większość informacji, dostępna jest w źródłach online, jednak nie są one publikacjami mającymi charakter badawczy. Praca została podzielona na dwie części: teoretyczną oraz analityczną. Do części teoretycznej, na którą składają się pierwsze dwa rozdziały, z literatury przedmiotu zostały wykorzystane pozycje, takich autorów jak P.Kotler, A. Czubała, J.W Wiktor czy G. Mazurek. W celu pozyskania wnio-sków przeprowadzona została analiza literatury z zakresu marketingu, mediów społecznościo-wych oraz wykorzystano źródła internetowe. Badania przeprowadzone zostały w rozdziale trze-cim, a wyniki wraz z wnioskami przedstawione zostały w rozdziale czwartym. • Rozdział I – przedstawia teorie marketingu, opisując zagadnienia związane z historią marketingu, marketing mix, koncepcją społecznej odpowiedzialności, procesem marketingowym oraz marketingiem internetowym. • Rozdział II - przybliża kwestie takie jak: komunikacja marketingowa, znaczenie In-ternetu w procesie łączności oraz zawiera sześć podrozdziałów opisujących narzędzia stosowane w komunikacji, kończąc na opisie blogów. • Rozdział III – w danym rozdziale przeprowadzona została analiza wybranych blo-gów prywatnych i firmowych. Zostały one zestawione ze sobą w celu ukazania podo-bieństw oraz różnic, które pozwolą na osiągnięcie zamierzonego celu. Przedstawiona jest także próba badawcza, zastosowana do zbadania problemu. • Rozdział IV – to zebranie i przedstawienie wniosków, na podstawie badań dokona-nych w poprzednim rozdziale. Jasno zostało zaprezentowane, iż cel pracy, jakim było udowodnienie skuteczności blogów prywatnych, został potwierdzony. W celu dokładniejszej analizy przedmiotu, blogi prywatne zostały zestawione z blogami firmo-wymi, po to by widoczne były zarówno podobieństwa jak i różnice w komunikacji, za pomocą tych dwóch narzędzi. Aby zawęzić badany obszar, blogi zostały wybrane i podzielone tematycz-nie. Wybrane tematy to moda, gotowanie oraz podróże. Dla każdego tematu została przeprowa-dzona analiza jednego bloga prywatnego zestawionego z blogiem firmowym. Wszystkie blogi prowadzone są w języku polskim przez polskich autorów. Ponieważ liczba blogów dynamicznie wzrasta - każdego dnia powstaje od kilku do kilkunastu nowych, blogów, blogi poddane analizie zostały wybrane w oparciu o ich popularność. Przeprowadzenie badań polegało również na: • Porównaniu blogów pod kątem oprawy graficznej oraz jej elementów funkcjonal-nych. • Porównaniu ilość komentarzy pozostawianych na blogach, sprawdzając czy mają one charakter pochlebny, czy nieprzychylny. • Analiza statystyk (liczba fanów) udostępnionych na blogach. • Porównanie reakcji autorów blogów, na komentarze pozostawiane przez internau-tów. Przeprowadzona analiza problemu jasno wykazała, iż blogi prywatne są skuteczne w komunikacji marketingowej. Ponadto wyniki badań pozwalają na sformułowanie wniosku, iż komunikacja na blogu prywatnym jest efektywniejsza niż na blogach firmowych. Może być to istotna wiedza, z punktu widzenia firm, które prowadzą swojego bloga. Są one w stanie uzyskać lepszy efekt poprzez rozpoczęcie współpracy z autorem bloga prywatnego. Jest to coraz częścią stosowana praktyka, która pozwala firmom na polepszenie swoich wyników, jednocześnie oszczędzając czas, ale w dalszym ciągu pozostając z konsumentami w łączności.
File
  • File: 1
    261907-Katarzyna Zemla-praca licencjacka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12185

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT86aae70fe477428b9b3080d7c7e2927a/
URN
urn:pw-repo:WUT86aae70fe477428b9b3080d7c7e2927a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page