Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of an information system combining a stationary and an online sale on the example of car parts

Tomasz Jacek Dorociak

Abstract

Engineering Thesis entitled: PROJECT OF AN INFORMATION SYSTEM COMBINING A STATIONARY AND AN ONLINE SALE ON THE EXAMPLE OF CAR PARTS Author: Tomasz Dorociak Menager of Thesis: dr inż. Teresa Ostrowska Keywords: an online store, business processes analysis, automated process of product ordering, strategy of the store, analysis of the competition. Graduate year: 2016 The Background Trading companies in the automobile industry compete against each other by systematically lowering product cost below the competition level. Managing a gainful activity through an auction portal involves paying sales commissions which are eight times greater than the cost of sales via an online store. The background for this dissertation was the necessity for the opening of a cheaper product’s distribution channel in a form of online store for a company called AutoDor. The purpose The main purpose of this dissertation was to design an online store equipped with an automated process of product ordering. It would allow AutoDor company to streamline sales and to reduce the costs of orders execution. The Dissertation’s Execution and the Results The theoretical preparation for the execution of this project included literature analysis of the following issues: business process management in trading companies, analysis of companies using DuPont Model, the importance of the market research and market analysis of the competition, legal basis of the online stores functioning, utilization the WAES method as a tool for online store analysis and analysis of the chosen online stores. The next step of this dissertation’s execution was a survey conducted by the author about the influence of the sales process on the client’s purchase preferences. Conducted survey was quantitative and its principal respondents were AutoDor’s clients. The results of the survey had a considerable impact on the execution of the online store project. The principles necessary for the execution of this project were based on the analysis of the AutoDor company, viewed from the following angles: its organizational structure and functioning, financial analysis and prognosis using the DuPont Model and the analysis of the ordering process. The project has already been implemented and the AutoDor company’s site is available at the following address: www.autodor-czesci.pl. The methods, techniques and tools - the DuPont Model was used to made the company’s economic evaluation; - the processing approach was used to analyze the current state of the ordering process and to design the target process; - the PrestaShop platform, which allows design and configuration of an online store, was used to design the Internet site; - the normative flowchart was used for the processes project; - WAES method allowed the author to analyse currently functioning online stores; - the gualitative marketing research was done in order to correctly design an online store; - considering the target audience, the project solutions were dedicated and prepared using the diagnostic approach.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Jacek Dorociak (FoM) Tomasz Jacek Dorociak,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt systemu informatycznego integrującego sprzedaż stacjonarną i internetową na przykładzie sprzedaży części samochodowych
Supervisor
Teresa Ostrowska (FoM/BITD) Teresa Ostrowska,, Business Information Technology Department (FoM/BITD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Business Information Technology Department (FoM/BITD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Bolesław Szomański (FoM/QD) Bolesław Szomański,, The Department of Qualitology (FoM/QD)Faculty of Management (FoM) Teresa Ostrowska (FoM/BITD) Teresa Ostrowska,, Business Information Technology Department (FoM/BITD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
sklep internetowy, analiza procesów biznesowych, automatyzacja sprzedaży internetowej, strategia sklepu internetowego, analiza konkurencji
Keywords in English
an online store, business processes analysis, automated process of product ordering, strategy of the store, analysis of the competition
Abstract in Polish
Praca dyplomowa inżynierska pt.: PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO SPRZEDAŻ STACJONARNĄ I INTERNETOWĄ NA PRZYKŁADZIE SPRZEDAŻY CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH Autor: Tomasz Dorociak Kierujący pracą: dr inż. Teresa Ostrowska Słowa kluczowe: sklep internetowy, analiza procesów biznesowych, automatyzacja sprzedaży internetowej, strategia sklepu internetowego, analiza konkurencji. Rok zakończenia: 2016 Geneza pracy Przedsiębiorstwa handlowe w branży motoryzacyjnej konkurują ze sobą systematycznie obniżając koszty produktów poniżej poziomu konkurencji. Prowadzenie działalności zarobkowej poprzez portale aukcyjne wiąże się z kosztami opłacenia prowizji sprzedażowych, które są ośmiokrotnie większe od kosztów sprzedaży produktu w sklepie internetowym. Genezą pracy była konieczność otwarcia w przedsiębiorstwie AutoDor, zajmującym się sprzedażą części samochodowych - nowego, tańszego kanału dystrybucji produktów w formie sklepu internetowego. Cel pracy Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie sklepu internetowego wspieranego przez zautomatyzowany proces realizacji zamówień, co umożliwiłoby przedsiębiorstwu AutoDor usprawnienie sprzedaży oraz obniżenie kosztów realizacji każdego zamówienia. Realizacja pracy i uzyskane wyniki Przygotowaniem teoretycznym do wykonania projektu była analiza literaturowa takich zagadnień jak: zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie handlowym, analiza przedsiębiorstwa z wykorzystaniem modelu Du Ponta, znaczenie wywiadu i analizy rynkowej konkurencji, podstawy prawne funkcjonowania sklepów internetowych, wykorzystanie metody WAES jako narzędzia do analizy sklepów internetowych oraz analiza wybranych sklepów internetowych. Kolejnym elementem realizacji pracy było przeprowadzenie przez autora badania ankietowego nt.: Wpływ procesu sprzedaży na preferencje zakupowe klientów. Przeprowadzone badania miały charakter ilościowy, a jej głównymi odbiorcami byli klienci firmy AutoDor. Wyniki ankiety wpłynęły w sposób znaczący na realizację projektu sklepu internetowego. Podstawę wykonania projektu stanowiła analiza przedsiębiorstwa AutoDor z punktu widzenia: jego struktury organizacyjnej, funkcjonowania, analizy i prognozy finansowej z wykorzystaniem modelu Du Ponta oraz analizy procesu realizacji zamówienia. Zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi opracowany został projekt sklepu internetowego, obejmujący projekty: witryny internetowej, procesu realizacji zamówień oraz postępowania w przypadkach wyjątkowych. Przygotowano również ocenę ekonomiczną przedsięwzięcia. Projekt został już wdrożony a strona przedsiębiorstwa AutoDor jest dostępna pod adresem: www.autodor-czesci.pl. Wykorzystane metody, techniki i narzędzia - do przeprowadzenia analizy finansowej przedsiębiorstwa została wykorzystana metoda Du Ponta, - podejście procesowe zostało zastosowane do analizy aktualnego stanu realizacji zamówień oraz zaprojektowania docelowego, - metoda WAES pomogła autorowi w analizie aktualnie funkcjonujących sklepów internetowych, - w celu prawidłowego zaprojektowania sklepu internetowego wykonano badania marketingowe o charakterze ilościowym, - projekt witryny internetowej wykonano z wykorzystaniem platformy PrestaShop, która umożliwia projektowanie oraz konfigurację sklepu internetowego, - projekt procesów wykonano przy użyciu normatywnych schematów blokowych. - ze względu na odbiorcę, projekt miał charakter rozwiązania dedykowanego, przygotowanego z wykorzystaniem podejścia diagnostycznego.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Dorociak_Tomasz_251083.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12502

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT86a5c79c33244c708403146e185c4c03/
URN
urn:pw-repo:WUT86a5c79c33244c708403146e185c4c03

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page