Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of a tourist map for the lowicki county in a 1:55 000 scale

Marcelina Ewa Waligórska

Abstract

The aim of this thesis is to develop a tourist map for the łowicki county in a 1:55 000 scale. Work on a map can be divided into 3 stages : - collecting topographical data in digital and paper form of the certain area, developing them according to cartographic standards . - collecting tourist data , or data about monuments and objects useful for tourists. - drafting maps, determine its properties and print graphic design The data used was obtained from the website of the Central Plarform Documentation Centre of Geodesy and Cartography was downloaded as PRNG and PRG files. The second source of information was the database VMap Level 2 for the Lodz region , obtained from the resources of the Department of Cartography of Warsaw University of Technology . Then , using open source software for creating and editing maps - QGIS topographic layers were developed in such a way so as to be suitable for the map scale of 1:55 000. For this purpose, the layer was selected , then the selected layer was filtered and at the end it received the relevant symbology . Tourist Information was obtained from many different sources, for example: the site map WMS , books and guidebooks , maps, archival portal “e – zabytek”. On this basis, new vector layers showing different types of monuments were created and similar process was performed in the case of the objects useful for tourists. The last stage of work was executed in the print dialog QGIS , relied on the skilful layout of the objects included in the print, choosing the proper legend and the creation of smaller synoptic maps , showing on a larger scale city Lowicz . The work was done mostly according to plan , the main encountered issue was the long waiting time to obtain topographical data and formal problems associated with completing them.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcelina Ewa Waligórska (FGC) Marcelina Ewa Waligórska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Opracowanie turystycznej mapy powiatu łowickiego w skali 1:55000
Supervisor
Paweł Pędzich (FGC/DC) Paweł Pędzich,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cartography (FGC/DC)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Robert Olszewski (FGC/DC) Robert Olszewski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Paweł Pędzich (FGC/DC) Paweł Pędzich,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
mapa turystyczna, powiat łowicki, V Map L. 2, wektoryzacja.
Keywords in English
Tourist map, lowicki county, V Map L. 2, vectorization
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest opracowanie mapy turystycznej dla powiatu łowickiego w skali 1:55 000. Pracę nad mapą można podzielić na 3 etapy: - zebranie danych topograficznych w postaci cyfrowej oraz papierowej określonego terenu, opracowanie ich według standardów kartograficznych. - zebranie danych turystycznych, czyli danych o zabytkach i obiektach użytecznych turystycznie. - zredagowanie mapy, określenie jej właściwości i zaprojektowanie graficzne wydruku. Korzystano z danych pozyskanych z internetowej platformy Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z której pobrano dane PRNG oraz PRG. Drugim źródłem danych była baza danych VMap Level 2 dla województwa łódzkiego, uzyskana z zasobów Zakładu Kartografii Politechniki Warszawskiej. Następnie, korzystając ze wspomnianych danych za pomocą darmowego programu do tworzenia i edycji map - QGis, opracowano kolejne warstwy obiektów topograficznych w taki sposób, by były odpowiednie dla mapy w skali 1:55 000. W tym celu warstwy poddano selekcji, następnie wybrane warstwy poddano filtracji i na koniec odpowiedniej symbolizacji. Dane turystyczne uzyskano z wielu różnych źródeł, jak: mapy serwisu WMS, książki i przewodniki turystyczne, mapy archiwalne, portal e-zabytek, itp. Na ich podstawie tworzono nowe warstwy wektorowe przedstawiające różne rodzaje zabytków, a także obiekty użyteczne turystycznie. Ostatni etap pracy, wykonywany w oknie wydruku programu QGis, polegał na umiejętnym rozplanowaniu obiektów wchodzących w skład wydruku, a także prawidłowym dobraniu legendy i stworzeniu mniejszej mapki poglądowej, przedstawiającej w większej skali miasto Łowicz. Praca w większości została wykonana zgodnie z planem, główny problem jaki napotkano, to długi czas oczekiwania na uzyskanie danych topograficznych, a także problemy formalne, związane z ich załatwianiem.
File
  • File: 1
    1024722.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5372

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT862733916d864f19a01ad72e2a2c4eed/
URN
urn:pw-repo:WUT862733916d864f19a01ad72e2a2c4eed

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page