Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Implementation status, problems and the future of Performance Based Navigation(PBN) implementation, on the global level and in Europe

Igor Szumliński

Abstract

The purpose of the thesis is to analyze the implementation status, problems and the future of Performance Based Navigation implementation, on the global level and in Europe. In the first chapter, the Author analyzes the state of PBN implementation at the global level and in Europe. The principle of PBN functioning and closely related methods of performing air operations is being characterized. A global navigation satellite system is being described through the prism of its functionality for PBN, together with systems supporting correct navigation and parameters that testify to the effectiveness of the system. Basic documents describing the concept and methodology of its implementation are introduced, focusing on international, European and Polish regulations. The current state of implementation of Performance Based Navigation at the global and European level is being also analyzed. The second chapter identifies threats and delays in the PBN implementation. The current activities aimed at continuing the PBN implementation are being described. The main focus are the deadlines set for this process and showing the priorities for implementation at the global level and in Europe. Subsequently, problems in the PBN implementation process resulting from identified risks and delays associated with them are being presented. The issues of the functioning of satellite navigation systems and airspace disturbances as a result of the uneven development of PBN in the neighboring flight information regions are also highlighted. Finally, the future of PBN implementation is presented. In the third chapter, the Author develops the plan for implementing Perfromance Based Navigation in FIR Warszawa proposed by him. At the beginning, the implementation status of the concept is described, taking into account the applicable regulations and documents. Next, the Author specifies the procedures and tools, as well as the order in which they were implemented, which allow the PBN concept to be considered functioning in FIR Warszawa. He also describes the process of procedures introduction and publishing and the issues of training aircraft crews. The concept of a database system for the exchange of information on the PBN implementation between countries is being developed. At the end, the time perspective of the implemented tasks included in the implementation plan is being presented. The fourth chapter evaluates the impact of PBN deployment on airspace capacity and navigational efficiency. Both concepts are being defined, followed by an analysis of the effects of PBN implementation in the context of each of these factors. Next section of the chapter presents the main benefits resulting from the application of the new navigation concept and assesses the PBN implementation plan proposed by the author in FIR Warszawa. The Author notes the growing air traffic in Poland and the effects of implementing PBN in Polish airports and air space. The thesis is completed with the fifth chapter, in which the conclusions and observations to the content of all the other chapters were presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Igor Szumliński (FT) Igor Szumliński,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Stan wdrożenia, problemy i przyszłość implementacji Perfomance Based Navigation (PBN) na poziomie globalnym i w Europie
Supervisor
Krzysztof Banaszek (FT/DATE) Krzysztof Banaszek,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Adam Rosiński (FT/DTT) Adam Rosiński,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT) Krzysztof Banaszek (FT/DATE) Krzysztof Banaszek,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Procedura, Performance Based Navigation, wdrażanie PBN, specyfikacja nawigacyjna, nawigacja satelitarna
Keywords in English
procedure, Performance Based Navigation, PBN implementation, navigation specification, satellite navigation
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej jest analiza stanu wdrożenia, problemów i przyszłości implementacji Performance Based Navigation, na poziomie globalnym i w Europie. W rozdziale pierwszym Autor analizuje stan wdrożenia PBN na poziomie globalnym i w Europie. Scharakteryzowano zasadę funkcjonowania PBN oraz ściśle z nią związane metody wykonywania operacji lotniczych. Opisano globalny system nawigacji satelitarnej poprzez pryzmat jego funkcjonalności dla PBN, systemy wspomagające poprawną nawigację oraz parametry, które świadczą o skuteczności systemu. Przedstawiono podstawowe dokumenty opisujące koncepcję oraz metodykę jej wdrażania podając uregulowania międzynarodowe, europejskie i polskie. Zanalizowano aktualny stan wdrożenia Performance Based Navigation na poziomie globalnym i w Europie. W rozdziale drugim zidentyfikowano zagrożenia i opóźnienia we wdrażaniu PBN. Opisano aktualne działania mające na celu kontynuowanie implementacji PBN. Skupiono swoją uwagę na terminach wyznaczonych do realizacji tego procesu oraz zidentyfikowano priorytety we wdrażaniu na poziomie globalnym i w Europie. Następnie przedstawiono problemy we wdrażaniu PBN wynikające ze zidentyfikowanych zagrożeń i związanych z tym opóźnień. Zwrócono uwagę na problemy funkcjonowania systemów nawigacji satelitarnej oraz zakłócenia przestrzeni powietrznej, w wyniku nierównomiernego rozwoju PBN w sąsiadujących regionach informacji powietrznej. Na końcu zaprezentowano przyszłość dalszej implementacji PBN W rozdziale trzecim Autor przedstawia, opracowany przez siebie, plan wdrażania Perfromance Based Navigation w FIR Warszawa. Na początku opisano stan wdrożenia koncepcji z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i dokumentów. Następnie sprecyzowano, jakie procedury i narzędzia oraz kolejność ich wprowadzania, pozwalają uznać koncepcję PBN za funkcjonującą w FIR Warszawa. Autor skupia się na opisie procesu wprowadzania i publikacji procedur oraz kwestii szkolenia załóg statków powietrznych. Opracowano również koncepcję systemu baz danych służącego do wymiany informacji w zakresie wdrażania PBN między państwami. Na końcu przedstawiono perspektywę czasową realizowanych zadań uwzględnionych w planie implementacji. W rozdziale czwartym oceniono wpływ wdrażania PBN na przepustowość przestrzeni powietrznej oraz efektywność nawigacyjną. Zdefiniowano oba pojęcia, a następnie zanalizowano skutki wdrażania PBN w kontekście każdego z tych czynników. Przedstawiono główne korzyści wynikające ze stosowania nowej koncepcji nawigacji. Następnie oceniono, opracowany przez Autora, plan wdrażania PBN w FIR Warszawa. Zwrócono uwagę na rosnący ruch lotniczy w Polsce i efekty wdrażania koncepcji w polskich portach lotniczych oraz w przestrzeni powietrznej. Pracę dyplomową zakończono rozdziałem piątym, w którym zostały przedstawione wnioski oraz spostrzeżenia do treści wszystkich zawartych we wszystkich pozostałych rozdziałach.
File
  • File: 1
    1110529.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30401

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8601a998dbf6425b9f4ee1aa39c7be20/
URN
urn:pw-repo:WUT8601a998dbf6425b9f4ee1aa39c7be20

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page