Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Opracowanie projektu mapy tematycznej promującej gminę wiejską na przykładzie Cegłowa

Maria Magdalena Kiliszek

Abstract

The purpose of this engineering thesis is to create a thematic map promoting rural commune on example of Cegłów. The research is divided into theoretical and practical part. Theoretical part includes basic issues related to the promotion of rural communes, data sources to create thematic maps and characteristics of the commune, including administrative, natural, historical, demographic, spatial and planning conditions. This section also discusses issues related to the editorial of thematic maps, including the geographical background and thematic content. The practical section describes the methodology of creating the background and thematic content for a map promoting the commune of Cegłów. The map was created using the ArcGIS software. The map was made based on data from The National Database of Topographic Objects (BDOT), vector data received from the commune’s office and relevant laws and literature. The basic activities carried out in the practical part included an area inventory, selection and generalization of data from BDOT, consultation with the mayor of the commune of Cegłów and the input of vector data received from the commune's office. The project contains of a map of the commune of Cegłów in the scale of 1:25 000, a map of Cegłów and Kiczki in the scales of 1:5000 and two maps showing the location of the commune in relation to the country and the district. After the analysis of the commune’s resources, the conclusion was that its promotion will be mainly related with attracting tourists, due to the valuable natural values and the richness of cultural heritage. For this reason, the content of the map consists of data on tourist infrastructure and the other data, including topographical and supporting data, which are not tourist facilities in themselves, but are relevant to the tourist. An important stage of creating a promoting map for the commune of Cegłów was the consultation with the mayor of the commune. This consultation showed that the commune authorities had a different view of promotion in relation to the designers’ vision. The designers’ vision was based primarily on showing tourist attractions, while the commune authorities wanted to place on the map all the information proving the development of the area, such as a special economic zone or technical infrastructure facilities. Thanks to this operation, map for promotional purposes of the commune will be aimed at attracting not only tourist, but also investors. During the working on the map, there were complications related to inconsistency of the data received from the commune’s office in relation to the data from BDOT, therefore it was necessary to update them. The map is designed for a wide range of recipients, therefore its readability and aesthetic composition, which consists of the presentation of data on the map, layout and graphic design, is very important. Symbols were composed in such a way that they best reflect the characteristics of the objects and were easy to associate for the recipient. Legend of the map is divided into categories enabling easy understanding and reading of the map content. In addition, the reverse of the map contains information the area, including a brief description of the commune and description of monuments and photos. The purpose of the map is to increase the interest of the area by people outside, which is supposed to contribute to its development.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Maria Magdalena Kiliszek (WGiK) Maria Magdalena Kiliszek Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Tytuł w języku polskim
Opracowanie projektu mapy tematycznej promującej gminę wiejską na przykładzie Cegłowa
Promotor
Anna Bielska (WGiK/ZGPNŚP) Anna Bielska Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym (WGiK/ZGPNŚP)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Jednostka dyplomująca
Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Jednostka prowadząca
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym (WGiK/ZGPNŚP)
Kierunek / specjalność studiów
, Gospodarka Przestrzenna
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
01-02-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Joanna Jaroszewicz (WGiK/ZGPNŚP) Joanna Jaroszewicz Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym (WGiK/ZGPNŚP)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK) Anna Bielska (WGiK/ZGPNŚP) Anna Bielska Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym (WGiK/ZGPNŚP)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK) Anna Bielska (WGiK/ZGPNŚP) Anna Bielska Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym (WGiK/ZGPNŚP)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK) Joanna Jaroszewicz (WGiK/ZGPNŚP) Joanna Jaroszewicz Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym (WGiK/ZGPNŚP)Wydział Geodezji i Kartografii (WGiK)
Słowa kluczowe w języku polskim
promocja gminy wiejskiej, mapa tematyczna, podkład mapy tematycznej, Baza Danych Obiektów Topograficznych, Cegłów
Słowa kluczowe w języku angielskim
promotion of the rural commune, thematic map, background of the thematic map, The National Database of Topographic Objects, Cegłów
Streszczenie w języku polskim
Celem pracy dyplomowej było opracowanie mapy tematycznej promującej gminę wiejską na przykładzie Cegłowa. Prace badawcze podzielono na część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące uwarunkowań promocji gmin wiejskich, źródeł danych do tworzenia map tematycznych oraz szczegółową charakterystykę gminy, obejmującą uwarunkowania administracyjne, przyrodnicze, historyczne, demograficzne, przestrzenne oraz planistyczne. W części tej omówiono także zagadnienia związane z redakcją map tematycznych, w tym podkładu geograficznego i treści tematycznej. W części praktycznej opisano metodykę tworzenia podkładu i treści tematycznej dla mapy promującej gminę Cegłów. Mapa została utworzona przy pomocy programu ArcGIS. Wykonano ją w oparciu o dane z Bazy Danych Obiektów Topograficznych, dane wektorowe otrzymane z urzędu gminy oraz odpowiednie ustawy i literaturę. Podstawowe czynności wykonane w części praktycznej obejmowały inwentaryzację terenową, wybór i generalizację danych z BDOT, konsultacje z wójtem gminy Cegłów oraz wprowadzenie danych wektorowych otrzymanych z urzędu gminy. Stworzony projekt zawiera mapę gminy Cegłów w skali 1:25 000, mapę miejscowości Cegłów i miejscowości Kiczki w skalach 1:5000, a także dwie mapy przedstawiające lokalizację gminy względem kraju i powiatu. Po analizie zasobów posiadanych przez gminę wywnioskowano, iż jej promocja będzie związana przede wszystkim z przyciągnięciem turystów, z uwagi na cenne walory przyrodnicze i bogactwo dziedzictwa kulturowego. Z tego względu na jej treść składają się dane dotyczące infrastruktury turystycznej oraz pozostałe dane, wśród których znajdują się dane topograficzne i dane wspomagające, które same w sobie nie stanowią obiektów turystycznych, ale są istotne z punktu widzenia turysty. Istotnym etapem tworzenia mapy promocyjnej dla gminy Cegłów były konsultacje z wójtem gminy. Konsultacje te wykazały odmienne spojrzenie władz gminy na promocję w stosunku do wizji projektantów. Wizja projektantów oparta była przede wszystkim na wyeksponowaniu walorów turystycznych gminy, natomiast władze gminy wykazały chęć umieszczenia na mapie wszystkich informacji świadczących o rozwoju obszaru, m.in. specjalnej strefy ekonomicznej czy obiektów infrastruktury technicznej. Dzięki temu zabiegowi mapa do celów promocyjnych gminy będzie miała na celu przyciągnięcie nie tylko turystów, ale także inwestorów. W trakcie pracy nad mapą zaistniały komplikacje związane z niespójnością danych otrzymanych z urzędu gminy w stosunku do danych z BDOT, dlatego konieczna była ich aktualizacja. Wykonana mapa jest przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców, dlatego bardzo ważna jest jej czytelność i kompozycja estetyczna, na którą składają się przedstawienie danych na mapie oraz układ arkusza i szata graficzna. Symbole zostały skomponowane w taki sposób, aby jak najlepiej oddawały cechy obiektów i były łatwe do skojarzenia dla odbiorcy. Legenda mapy została podzielona na kategorie umożliwiające łatwe zrozumienie i odczytanie treści mapy. Ponadto na odwrocie mapy zamieszczono informacje przybliżające odbiorcy dany obszar, m.in. krótką charakterystykę i opis zabytków oraz zdjęcia. Celem utworzonej mapy jest wzrost zainteresowania obszarem przez osoby z zewnątrz, co ma w konsekwencji przyczynić się do jej rozwoju.
Plik pracy
  • Plik: 1
    274860_274891_inz.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 27246

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT856ecf4f22ac40d08539d4a67c59bc4b/
URN
urn:pw-repo:WUT856ecf4f22ac40d08539d4a67c59bc4b

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony