Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Concept of modernization of the medium size railway station

Barbara Natalia Burakowska

Abstract

The aim of this diploma thesis is to create a concept for the modernization of Myszków railway station based on basic state and EU documents such as Prawo Budowlane, rozporządzenie nr 151 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej instrukcje sporządzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA oraz Technical Specifications of Interoperability. The first chapter is a brief introduction. In which the definitions of terms used in the work and basic information about the city of Myszków were approximated. The second chapter focuses on presenting the description of international and state agreements on the basis and in accordance with which the concept of modernization of the station has been prepared. The third chapter presents the basic values that should be taken into account when developing a station upgrade, such as estimated operating costs, basic physical quantities acting on the rolling stock during the movement or volumes related to the design of the track system. In the fourth chapter an analysis of the current status of the Myszków railway station has been carried out. This is a description of the actual state. The fifth chapter describes the proposals for the modernization of the station. It contains the main assumptions and basic calculations for new station parameters. The work is summarized with conclusions that briefly approximate the goals of the work and the argument supported in the work. The conclusions summarize the work is thanks to which it can be concluded that all the assumptions have been met. In the work, solutions were proposed, such as changing the slants of turnouts within the main tracks of the main station and adding an additional pair of turnouts to increase the station's capacity. In addition, the work contains a proposal to improve accessibility to platforms for people with disabilities.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Barbara Natalia Burakowska (FT) Barbara Natalia Burakowska,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Koncepcja modernizacji stacji kolejowej średniej wielkości
Supervisor
Piotr Woźnica (FT/TCTI) Piotr Woźnica,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Woźnica (FT/TCTI) Piotr Woźnica,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT) Marianna Jacyna (FT/TSEL) Marianna Jacyna,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
modernizacja, transport, kolej, stacja kolejowa, infrastruktura, układ torowy
Keywords in English
modernization, transport, railway, railway station, infrastructure, track system
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest stworzenie projektu koncepcji modernizacji stacji kolejowej Myszków w oparciu o podstawowe dokumenty państwowe oraz unijne jakimi są Prawo Budowlane, rozporządzenie nr 151 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej instrukcje sporządzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA oraz Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności. Pierwszy rozdział jest to krótkie wprowadzenie. W którym zostały przybliżone definicje pojęć użytych w pracy oraz podstawowe informacje o mieście Myszków. Rozdział drugi skupia się na przedstawieniu opisie umów międzynarodowych i państwowych na podstawie i zgodnie, z którymi została sporządzona koncepcja modernizacji stacji. W rozdziale trzecim przedstawione są podstawowe wielkości jakie należy uwzględnić przy opracowywaniu modernizacji stacji takie jak estymowane koszty eksploatacji, podstawowe wielkości fizyczne działające na tabor podczas ruchu czy wielkości związane z projektowaniem układu torowego. W rozdziale czwartym została przeprowadzona analiza aktualnego stanu stacji kolejowej Myszków. Jest to opis stany faktycznego. Rozdział piąty opisuje propozycje koncepcji modernizacji stacji. Zawarte są w nim główne założenia oraz podstawowe wyliczenia dla nowych parametrów stacji. Praca podsumowana jest wnioskami, które po krótce przybliżają cele pracy oraz poparte w pracy argument. Wnioski podsumowują pracę jest dzięki czemu można stwierdzić, że wszystkie założenia zostały spełnione. W pracy zostały zaproponowane rozwiązania jakimi są zmiana skosów rozjazdów w obrębie torów głównych zasadniczych stacji oraz dodanie dodatkowej pary rozjazdów w celu zwiększenia zdolności przepustowej stacji. Dodatkowo praca zawiera propozycję poprawienia dostępności do peronów dla osób niepełnosprawnych.
File
  • File: 1
    Koncepcja-modernizacji-stacji-kolejowej-średniej-wielkości-Barbara-Burakowska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34041

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8539d48f58174ee6bb3ac24ff8753824/
URN
urn:pw-repo:WUT8539d48f58174ee6bb3ac24ff8753824

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page