Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The development concept of the local centre in the Falenica

Adrianna Pyza

Abstract

The purpose of present thesis is to create a programme and spacial conception for the local centre in Falenica, considering its natural and cultural values and also to make detailed plan for one of its eastern fragment. In this paper the history of the district was described along with demography and conflict areas. Afterwards the connections between the area and its neighborhood were examined with a view to its functional structure, communication system and natural aspects. The analysis of the planning documents and conceptual study for local centres in Warsaw, was essential stage of the work. In the following chapters the urban stocktaking and valorization combined with analysis of cultural heritage were created. That particular step extracted objects that are worth preservation and indicated the courses of public spaces. Based on the above surveys the conceptual plan was created, that pictures the recommendations for the entire area and also points out the place for the town square. This particular public space will be the centre of recreation and integration for inhabitants. Next to the designed square, the multi-family buildings were projected, that will raise the building intensity factor and will become one of the borders of the new square. All solutions that were mentioned are meant to raise the level of attractiveness and quality of the area and the life of the inhabitants.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adrianna Pyza (FGC) Adrianna Pyza,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Projekt koncepcyjny zagospodarowania okolic lokalnego centrum w Falenicy
Supervisor
Małgorzata Barbara Havel (FGC/CSMES) Małgorzata Barbara Havel,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Małgorzata Barbara Havel (FGC/CSMES) Małgorzata Barbara Havel,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Wojciech Bartoszczuk (FGC/CSMES) Wojciech Bartoszczuk,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
Falenica, Centrum lokalne, przestrzeń publiczna, koncepcja programowo-przestrzenna
Keywords in English
Falenica, local centre, public space, programme and spacial conception
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej było stworzenie koncepcji programowo-przestrzennej dla wawerskiego centrum lokalnego znajdującego się w Falenicy, uwzględniając jego wartości przyrodnicze oraz kulturowe. Ponadto zaprojektowanie szczegółowego planu zagospodarowania jego wschodniego fragmentu. W opracowaniu przybliżona została historia, demografia oraz obecne obszary konfliktowe. Następnie zbadano powiązania terenu z jego najbliższym sąsiedztwem pod kątem funkcjonalnym, komunikacyjnym i przyrodniczym. Ważnym elementem było przeanalizowanie dokumentów planistycznych oraz koncepcyjnego studium dotyczącego centrów lokalnych w Warszawie, stworzonego przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich. W kolejnych rozdziałach dokonano inwentaryzacji urbanistycznej, oraz waloryzacji połączonej z analizą dziedzictwa kulturowego, które wyodrębniły obiekty warte zachowania i wskazały przebieg ciągów przestrzeni publicznych. Na podstawie powyższych badań został wykreowany plan wskazujące zmiany dla całego terenu, wybrany został także obszar do stworzenia brakującego tam placu miejskiego, który stanowić będzie miejsce rekreacji w sąsiedztwie wielofunkcyjnych usług. Obok skweru została zaprojektowana zabudowa wielorodzinna, która dogęści istniejące już bloki oraz stanowić będzie jedna z granic placu miejskiego. Wszystkie zaproponowane rozwiązania mają za zadanie podniesienia atrakcyjności oraz jakości obszaru jak i życia mieszkańców.
File
  • File: 1
    AdriannaPyza274870.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27398

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT84af14b2274446a9ba9fad0e4cd5d50e/
URN
urn:pw-repo:WUT84af14b2274446a9ba9fad0e4cd5d50e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page