Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Wykorzystanie analizy finansowej do oceny kondycji oraz sytuacji majątkowej w Millenium Bank S.A

Agata Joanna Siłka

Abstract

The keynote for writing a BA thesis was the need to assess the financial condition and overall financial position of a bank using financial analysis. A distinctive feature of the market economy analysis is its use in basic management processes - planning, organizing, motivating and controlling. The results of research from the work carried out constitute a reference point for verifying the correctness of past decisions and determining the starting point for current activities and plans. The indicator analysis is the basis for assessing the bank's financial strengths and weaknesses. The current situation in the Millennium Group looks very favourable. Both the financial status and financial condition after analyzing the applications received can be considered stable. To maintain such high results with ever-increasing competition, constant control and analysis of ongoing activities are necessary.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Agata Joanna Siłka (WZ) Agata Joanna Siłka Wydział Zarządzania (WZ)
Tytuł w języku polskim
Wykorzystanie analizy finansowej do oceny kondycji oraz sytuacji majątkowej w Millenium Bank S.A
Promotor
Agnieszka Lisowska (WZ/KIWZ) Agnieszka Lisowska Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości (WZ/KIWZ)Wydział Zarządzania (WZ)
Jednostka dyplomująca
Wydział Zarządzania (WZ)
Jednostka prowadząca
Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości (WZ/KIWZ)
Kierunek / specjalność studiów
Zarządzanie
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
27-09-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Małgorzata Waszkiewicz (WZ/KSWZ) Małgorzata Waszkiewicz Katedra Systemów Zarządzania (WZ/KSWZ)Wydział Zarządzania (WZ) Agnieszka Lisowska (WZ/KIWZ) Agnieszka Lisowska Katedra Innowacyjności i Przedsiębiorczości (WZ/KIWZ)Wydział Zarządzania (WZ)
Słowa kluczowe w języku polskim
analiza finansowa, rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, aktywa, pasywa. metoda wskaźnikowa, kondycja finansowa, sytuacja majątkowa, wstępna analiza, metoda pośrednia, metoda bezpośrednia, spółka akcyjna, raport finansowy, źródła danych, zysk netto, kapitał własny, postać analityczna, strata netto, odchylenie wartościowe
Słowa kluczowe w języku angielskim
financial analysis, profit and loss statement, balance, cash flow, assets, liabilities. indicative method, financial condition, property situation, initial analysis, indirect method, direct method, joint-stock company, financial report, data sources, net profit, equity capital, analytical form, net loss, value deviation
Streszczenie w języku polskim
Myślą przewodnią do napisania pracy licencjackiej była konieczność ocenienia kondycji finansowej oraz ogólnej sytuacji majątkowej banku przy użyciu analizy finansowej. Wyróżniającą cechą analizy w gospodarce rynkowej jest wykorzystanie jej w podstawowych procesach zarządzania – planowania, organizowania, motywowania i kontroli. Rezultaty badań z przeprowadzonych prac stanowią punkt odniesienia przy weryfikacji słuszności podjętych decyzji w przeszłości oraz ustalenie punktu wyjścia do bieżących działań i przyszłych planów. Przeprowadzona analiza wskaźnikowa jest podstawą do oceny mocnych i słabych finansowych stron banku. Obecna sytuacja w Grupie Millennium prezentuje się bardzo korzystnie. Zarówno stan majątkowy jak i kondycja finansowa po analizie otrzymanych wniosków, można uznać za stabilne. Do utrzymania tak wysokich wyników przy stale wzrastającej konkurencji niezbędne są ciągła kontrola i analiza bieżących działań.
Plik pracy
  Poproś o plik WCAG
  Pola lokalne
  Identyfikator pracy APD: 31662

  Jednolity identyfikator zasobu
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT84050c21dc4c4efabbd5e88e5213fbee/
  URN
  urn:pw-repo:WUT84050c21dc4c4efabbd5e88e5213fbee

  Potwierdzenie
  Czy jesteś pewien?
  Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
  Schowek