Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The use of financial analysis for rating financial condition and asset situation

Agata Joanna Siłka

Abstract

The keynote for writing a BA thesis was the need to assess the financial condition and overall financial position of a bank using financial analysis. A distinctive feature of the market economy analysis is its use in basic management processes - planning, organizing, motivating and controlling. The results of research from the work carried out constitute a reference point for verifying the correctness of past decisions and determining the starting point for current activities and plans. The indicator analysis is the basis for assessing the bank's financial strengths and weaknesses. The current situation in the Millennium Group looks very favourable. Both the financial status and financial condition after analyzing the applications received can be considered stable. To maintain such high results with ever-increasing competition, constant control and analysis of ongoing activities are necessary.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Agata Joanna Siłka (FoM) Agata Joanna Siłka,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Wykorzystanie analizy finansowej do oceny kondycji oraz sytuacji majątkowej w Millenium Bank S.A
Supervisor
Agnieszka Lisowska (FoM/CIE) Agnieszka Lisowska,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Małgorzata Waszkiewicz (FoM/CMS) Małgorzata Waszkiewicz,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM) Agnieszka Lisowska (FoM/CIE) Agnieszka Lisowska,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
analiza finansowa, rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, aktywa, pasywa. metoda wskaźnikowa, kondycja finansowa, sytuacja majątkowa, wstępna analiza, metoda pośrednia, metoda bezpośrednia, spółka akcyjna, raport finansowy, źródła danych, zysk netto, kapitał własny, postać analityczna, strata netto, odchylenie wartościowe
Keywords in English
financial analysis, profit and loss statement, balance, cash flow, assets, liabilities. indicative method, financial condition, property situation, initial analysis, indirect method, direct method, joint-stock company, financial report, data sources, net profit, equity capital, analytical form, net loss, value deviation
Abstract in Polish
Myślą przewodnią do napisania pracy licencjackiej była konieczność ocenienia kondycji finansowej oraz ogólnej sytuacji majątkowej banku przy użyciu analizy finansowej. Wyróżniającą cechą analizy w gospodarce rynkowej jest wykorzystanie jej w podstawowych procesach zarządzania – planowania, organizowania, motywowania i kontroli. Rezultaty badań z przeprowadzonych prac stanowią punkt odniesienia przy weryfikacji słuszności podjętych decyzji w przeszłości oraz ustalenie punktu wyjścia do bieżących działań i przyszłych planów. Przeprowadzona analiza wskaźnikowa jest podstawą do oceny mocnych i słabych finansowych stron banku. Obecna sytuacja w Grupie Millennium prezentuje się bardzo korzystnie. Zarówno stan majątkowy jak i kondycja finansowa po analizie otrzymanych wniosków, można uznać za stabilne. Do utrzymania tak wysokich wyników przy stale wzrastającej konkurencji niezbędne są ciągła kontrola i analiza bieżących działań.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Silka_Agata_286108.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31662

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT84050c21dc4c4efabbd5e88e5213fbee/
URN
urn:pw-repo:WUT84050c21dc4c4efabbd5e88e5213fbee

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page