Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and financial assessment of selected insurance companies

Anna Wicińska

Abstract

The paper presents the analysis and financial assessment of insurance companies such as Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna and Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" Spółka Akcyjna, in the years 2016-2018. The data which was published at the end of each period was used for the analysis. The aim of the paper is to introduce the subject matter and structure of property insurance. After the vertical and horizontal analysis, using the necessary data, the condition of each company was determined. The paper consists of five chapters, in the first one - the essence of the financial statements is explained and its elements are detailed. The second chapter deals with the subject of insurance, the characteristics of each of the selected companies are made, their historical background and shareholding structure is described. The third chapter presents the financial statements of insurance companies from the years 2016, 2017 and 2018 - exact values of assets, liabilities, technical account of insurance and general profit and loss account. In the next chapter a preliminary analysis of the financial statement was made, each of its elements was reduced to an analytical form, which was necessary to carry out a vertical and horizontal analysis. In the last part of the paper, the indicator analysis of solvency in two companies for the period 2016-2017 and 2017-2018 was prepared. The analysis made it possible to assess the financial liquidity of insurance companies. The analysis was summarized in which the condition of each company and its solvency level were determined. The presented insurance companies are characterized by a high position on the market and high interest on the part of consumers. These are companies with high public trust, which have a good impact on their operations.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Anna Wicińska (FoM) Anna Wicińska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena finansowa wybranych zakładów ubezpieczeń
Supervisor
Agnieszka Lisowska (FoM/CIE) Agnieszka Lisowska,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Lisowska (FoM/CIE) Agnieszka Lisowska,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Katarzyna Skroban (FoM/CIE) Katarzyna Skroban,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń, spółka akcyjna, analiza finansowa ubezpieczeń, analiza pozioma, analiza pionowa, kondycja finansowa, wskaźnik wypłacalności
Keywords in English
insurance, insurance company, joint-stock company, insurance financial analysis, horizontal analysis, vertical analysis, financial condition, solvency ratio
Abstract in Polish
W pracy została przedstawiona analiza i ocena finansowa zakładów ubezpieczeń takich jak Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” Spółka Akcyjna, w latach 2016-2018. Do analizy wykorzystano dane publikowane na koniec każdego okresu przez każdą ze spółek. Celem pracy jest wprowadzenie w tematykę oraz strukturę ubezpieczeń majątkowych. Po dokonaniu analizy pionowej oraz poziomej przy wykorzystaniu do tego potrzebnych danych, określona została kondycja każdej z firm. Praca składa się z pięciu rozdziałów, w pierwszym - wyjaśniona jest istota sprawozdania finansowego oraz wyszczególnione zostały jego elementy. Drugi rozdział porusza tematykę ubezpieczeń, wykonana jest charakterystyka każdego z wybranych zakładów, opisany został ich rys historyczny oraz akcjonariat. W trzecim rozdziale przedstawiono sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń z lat 2016, 2017 oraz 2018 – dokładne wartości aktywów, pasywów, technicznego rachunku ubezpieczeń oraz ogólnego rachunku zysków i strat. W kolejnym rozdziale dokonano wstępnej analizy sprawozdania finansowego, każdy jego element sprowadzony został do postaci analitycznej co było niezbędne do przeprowadzenia analizy pionowej oraz poziomej. W ostatniej części pracy opracowano analizę wskaźnikową wypłacalności w dwóch zakładach za okres 2016-2017 oraz 2017-2018. Przeprowadzona analiza umożliwiła ocenę płynności finansowej zakładów ubezpieczeń. Dokonano podsumowania analizy w którym określono kondycje każdej ze spółek oraz ich poziom wypłacalności. Przedstawione zakładu ubezpieczeń charakteryzują się wysoką pozycją na rynku oraz dużym zainteresowaniem ze strony konsumentów. Są to spółki cieszące się nie małym zaufaniem publicznym, które dobrze wpływa na ich działalność.
File
  • File: 1
    Anna_Wicińska_286099.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31664

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT8323c57cc7434b208fb5f323153cd747/
URN
urn:pw-repo:WUT8323c57cc7434b208fb5f323153cd747

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page