Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of a system supporting the monitoring of working time (timing) in a production company

Izabela Szerszeniewska

Abstract

This thesis was aimed at developing a design of the system supporting the analysis of working time (timing) in the production company Alfa PVC Sp. z o. o. The topic of work was affected by the unused potential of the production system and too time-consuming production. In order to optimize the production process, an appropriate analysis should be performed, followed by an indication of all available solutions. The work was divided into three parts. The first concerning the research and design and programming workshop describes the concept of the project and the methods that are used later. The introduction also specifies the goals and objectives of the project together with the hypothesis. The second part describes the existing state of Alfa PVC Sp. z o. o. along with its legal, organizational, logistic, economic and financial as well as market and development aspects. SWOT / TOWS analysis, BCG matrix and 5 Porter forces were also used to determine the strategic position of the company. The next chapter is an analytical part presenting the existing state of the studied company. It describes process models according to Zachman's Grid, including three levels of grid: contextual, conceptual and logical. The third part presents the target state, which contains improved process solutions from the previous chapter together with the project of proposed improvement monitoring the working time in the production hall, project evaluation, in which calculations of ROI, ROE, NPV indicators were carried out to check if the proposed investment is profitable, and project summary, consisting of organizational, IT and economic applications.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Izabela Szerszeniewska (FPE) Izabela Szerszeniewska,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt systemu wspomagającego analizę czasu pracy (chronometrażu) w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Supervisor
Kazimierz Waćkowski (FPE/IOPS) Kazimierz Waćkowski,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Kazimierz Waćkowski (FPE/IOPS) Kazimierz Waćkowski,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE) Jerzy Krawiec (FPE/IOPS) Jerzy Krawiec,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: Siatka Zachmana, SWOT, analiza czasu pracy, optymalizacja procesu produkcji.
Keywords in English
Keywords: Zachman's grid, SWOT, working time analysis, production process optimization.
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa miała na celu opracowanie projektu systemu wspomagającego analizę czasu pracy (chronometrażu) w przedsiębiorstwie produkcyjnym Alfa PVC Sp. z o. o. Na podjęcie tematu pracy wpłynął fakt niewykorzystanego potencjału systemu produkcyjnego oraz zbyt czasochłonna produkcja. W celu zoptymalizowania procesu produkcyjnego należy dokonać odpowiedniej analizy, po której następuje wskazanie wszystkich dostępnych rozwiązań. Praca została podzielona na trzy części. W pierwszej dotyczącej warsztatu badawczego i projektowo-programistycznego opisano pojęcie projektu oraz metody, których użyto w dalszej części. We wstępie określono też cele i podcele projektu razem z hipotezą. W drugiej części opisano stan istniejący firmy Alfa PVC Sp. z o. o. wraz z jej aspektami: prawnymi, organizacyjnymi, logistycznymi, ekonomiczno-finansowymi, a także rynkowymi i rozwojowymi. Zastosowano również analizę SWOT/TOWS w celu określenia pozycji strategicznej firmy. Kolejny rozdział stanowi część analityczną, przedstawiającą stan istniejący badanej firmy. Opisano w nim modele procesów według Siatki Zachmana, uwzględniając trzy poziomy siatki: kontekstowy, konceptualny oraz logiczny. W trzeciej części został przedstawiony stan docelowy, który zawiera udoskonalone rozwiązania procesów z poprzedniego rozdziału wraz z projektem proponowanego usprawnienia monitorującego czas pracy na hali produkcyjnej, ewaluację projektu, w której przeprowadzono obliczenia wskaźników ROI, ROE, NPV w celu sprawdzenia czy sugerowana inwestycja jest opłacalna, oraz podsumowanie projektu, składające się z wniosków organizacyjnych, informatycznych i ekonomicznych.
File
  • File: 1
    Izabela_Szerszeniewska_-_praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35968

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT82afdee17166471993d35cc39fee7bd5/
URN
urn:pw-repo:WUT82afdee17166471993d35cc39fee7bd5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page