Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Demographic changes in county Sierpc in 2007-2017

Mateusz Gruczyk

Abstract

The aim of the work is a detailed analysis of individual demographic processes taking place inside the Sierpc county and in individual communes of the county in 2007-2017. Based on the analysis, conclusions and possible reasons for the occurrences were presented. The work was divided into two parts; the first and second chapters are theoretical, while the third chapter is empirical. The first chapter of the theoretical part contains the concept, the essence and scope of demography, then selected theories and demographic phenomena, which facilitates the understanding of the subject presented and the regularities occurring within demography. The second chapter contains the characteristics of methods of demographic analysis. This chapter contains the basic sources of data acquisition for demographic analysis, methods used for analysis and trends that occur within the population. The third chapter analyzes the demographic processes taking place in the Sierpc county. This chapter also contains a short description of the county.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Mateusz Gruczyk (CESS) Mateusz Gruczyk,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Przemiany demograficzne w powiecie sierpeckim w latach 2007-2017
Supervisor
Agnieszka Krzętowska (CESS) Agnieszka Krzętowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Krzętowska (CESS) Agnieszka Krzętowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
procesy demograficzne, populacja, analiza procesów
Keywords in English
demographic processes, population, process analysis
Abstract in Polish
Celem pracy jest szczegółowa analiza poszczególnych procesów demograficznych zachodzących wewnątrz powiatu sierpeckiego oraz w poszczególnych gminach powiatu w latach 2007-2017. Na podstawie przeprowadzonej analizy zostały przedstawione wnioski oraz możliwe przyczyny zaistniałych zdarzeń. Praca została podzielona na dwie części; pierwszy i drugi rozdział ma charakter teoretyczny, natomiast trzeci rozdział na charakter empiryczny. W pierwszym rozdziale części teoretycznej zawarto pojęcie, istotę oraz zakres demografii, następnie wybrane teorie i zjawiska demograficzne, co ułatwia zrozumienie przedstawionego tematu oraz prawidłowości zachodzących wewnątrz demografii. Rozdział drugi zawiera charakterystykę metod analizy demograficznej. W tym rozdziale zawarto podstawowe źródła pozyskiwania danych do przeprowadzenia analizy demograficznej, metody wykorzystywane do analizy oraz tendencje jakie zachodzą wewnątrz populacji. W rozdziale trzecim przeprowadzono analizę zachodzących procesów demograficznych w powiecie sierpeckim. Rozdział ten zawiera również krótką charakterystykę powiatu.
File
  • File: 1
    Przemiany_demograficzne_w_powiecie_sierpeckim_w_latach_2007-2017.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30544

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT829b94d0deb14eedbdf16bfd9402eff5/
URN
urn:pw-repo:WUT829b94d0deb14eedbdf16bfd9402eff5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page