Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of impact of alternative fuels on pollutant emissions in cement manufacturing process

Jan Michał Wyrzykowski

Abstract

In engineer’s thesis “Analysis of impact of alternative fuels on pollutant emissions in cement manufacturing process” issues related to the use of unconventional fuels in cement industry have been described. The aim of the thesis was to evaluate state of the knowledge related to methods of obtaining energy through waste co-combustion and its impact on the environment. The development of the technology of acquiring the energy from alternative sources have been presented. Afterwards, a technological process of manufacturing cement has been discussed, as well as methods of classification of alternative fuels and the overview of their most common types, including their key characteristics, methods of utilization and their impact on pollutant emissions. Regulations concerning restrictions of the release of pollutants in Poland have been presented and the most prevalent types of pollutants accompanying the manufacture of cement have been characterized. In the analytical part of the thesis studies have been conducted on the impact of replacing coal with different kinds of alternative fuels on CO2 emissions. A method of analysis was proposed by calculating the ratio of mass of emitted CO2 to mass of the produced ceramic clinker, based on the carbon content and the heating value for given type of fuel and the amount of produced CO2 by thermal decomposition of CaCO3. The conducted studies have shown that there is no negative impact of using alternative fuels on pollutant emissions. It has been proven that using alternative fuels can lead to at least 3 % reduction of CO2 emission.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jan Michał Wyrzykowski (FCE) Jan Michał Wyrzykowski,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Analiza wpływu zastosowania paliw alternatywnych w procesie produkcji cementu na emisję zanieczyszczeń
Supervisor
Karol Kowalski (FCE/IRB) Karol Kowalski,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Pages
46
Internal identifier
DIL-3820
Reviewers
Jan Król (FCE/IRB) Jan Król,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Karol Kowalski (FCE/IRB) Karol Kowalski,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
produkcja cementu, zrównoważony rozwój, emisja zanieczyszczeń, paliwa alternatywne, odpady
Keywords in English
cement manufacturing, sustainable development, pollutant emissions, alternative fuels, wastes
Abstract in Polish
W pracy inżynierskiej pt. „Analiza wpływu zastosowania paliw alternatywnych w procesie produkcji cementu na emisję zanieczyszczeń” opisane zostały zagadnienia dotyczące stosowania paliw niekonwencjonalnych w przemyśle cementowym. Celem pracy jest analiza stanu wiedzy dotyczącej metod pozyskiwania energii w procesie współspalania odpadów oraz ocena wpływu współspalania odpadów na środowisko. Omówiono początki stosowania technologii pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych oraz opisano rozwój tej technologii. Następnie przybliżono proces technologiczny produkcji cementu, przedstawiono podstawowe metody klasyfikacji oraz scharakteryzowano najczęściej wykorzystywane rodzaje paliw alternatywnych. Opisano ich kluczowe charakterystyki, metody ich wykorzystania oraz ich wpływ na emisję substancji szkodliwych. Omówiono regulacje prawne dotyczące ograniczeń emisji zanieczyszczeń w Polsce oraz scharakteryzowano najważniejsze rodzaje zanieczyszczeń towarzyszących produkcji cementu. W części analitycznej pracy przeprowadzono ocenę wpływu zastosowania różnych wariantów substytucji węgla paliwami alternatywnymi na emisję CO2. Zaproponowano metodę analizy polegającą na obliczeniu stosunku masy wyemitowanego CO2 do masy wyprodukowanego klinkieru na podstawie zawartości pierwiastka węgla i wartości opałowej dla danego typu paliwa oraz emisji CO2 wynikłej z termicznego rozkładu CaCO3. Na podstawie przeprowadzonych analiz dotyczących stosowania paliw alternatywnych w przemyśle cementowym stwierdzono brak negatywnego oddziaływania na poziomy emisji zanieczyszczeń. Wykazano, że poziom redukcji emisji CO2 przy zastosowaniu paliw alternatywnych może przekroczyć 3%.
File
  • File: 1
    praca inżynierska-Wyrzykowski Jan-234833.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12422

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT82861bad6f8b4ba498d8b8d355ace3c8/
URN
urn:pw-repo:WUT82861bad6f8b4ba498d8b8d355ace3c8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page