Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and assessment of factors affecting the process of outsourcing implementation

Martyna Buczek

Abstract

The following work presents the issue of analysis and assessment of factors affecting the process of outsourcing implementation. It is based on projects carried out in the enterprise XYZ Sp. z o.o. providing services in the field of accounting outsourcing as well as human resources and payroll. The purpose of the undertaken research is to analyze the outsourcing process and to distinguish on this basis the factors that affect the efficiency and correct operation of the subsequent stages. At the beginning of the work the definition of outsourcing was discussed along with its determinants and descriptions of activities undertaken in each phase of the process. The advantages and disadvantages of separating the area of activity of enterprises and using the services of an external supplier were also approximated. The company offering such services is the aforementioned company XYZ, whose history and method of operation are included in the work. The company's activities, which are important for the conducted analyzes, include offering and acquiring a client as well as implementing an accounting outsourcing service. After analyzing and specifying factors affecting each of its stages, the assessment of each of them was made according to the criterion of the impact size and the risk of process failure. The risk criterion was considered in a positive and negative situation, because depending on the nature of the action of a given factor, it interacts differently. On the basis of the assessment, it was indicated which factors have the greatest impact on the process of outsourcing implementation and suggested improvements in this respect. The following methods were used to analyze and evaluate the outsourcing process: participant observation, face-to-face interviews, point analysis and analysis of critical parameters for quality. The proposed solution contains a description of the procedure improving the stage of the outsourcing implementation process, which has a decisive impact on its course. Thanks to the introduction of the proposed solution, it is possible to limit the negative impact of a given factor and increase the chances of success of the implementation process.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Martyna Buczek (FoM) Martyna Buczek,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena czynników wpływających na proces wdrażania outsourcingu
Supervisor
Iwona Głażewska (FoM/CIE) Iwona Głażewska,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Iwona Głażewska (FoM/CIE) Iwona Głażewska,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Katarzyna Skroban (FoM/CIE) Katarzyna Skroban,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
outsourcing, proces, wdrażanie, czynnik, analiza, ocena, usprawnienie, etap.
Keywords in English
outsourcing, process, implementation, factor, analysis, evaluation, improvement, stage.
Abstract in Polish
Poniższa praca przedstawia zagadnienie analizy i oceny czynników wpływających na proces wdrażania outsourcingu. Opiera się ona na projektach realizowanych w przedsiębiorstwie XYZ Sp. z o.o. świadczącym usługi z zakresu outsourcingu księgowości oraz kadr i płac. Celem podjętych badań jest analiza procesu outsourcingu oraz wyróżnienie na tej podstawie czynników, które wpływają na efektywność i poprawne działanie następujących po sobie etapów. Na początku pracy została omówiona definicja outsourcingu wraz z jego determinantami oraz opisami działań podejmowanych w każdej fazie procesu. Zostały również przybliżone wady i zalety wydzielania obszaru działalności przedsiębiorstw i korzystania z usług zewnętrznego dostawcy. Firmą oferującą takie usługi jest wspomniana spółka XYZ, której historia oraz sposób działania są zawarte w pracy. Działania spółki, istotne dla przeprowadzonych analiz to ofertowanie i pozyskiwanie klienta oraz wdrażanie usługi outsourcingu księgowości. Po dokonaniu analizy i wyszczególnieniu czynników oddziałujących na poszczególne jego etapy, została wykonana ocena każdego z nich według kryterium wielkości wpływu oraz ryzyka niepowodzenia procesu. Kryterium ryzyka zostało rozpatrzone w sytuacji pozytywnej oraz negatywnej, ponieważ w zależności od charakteru działania danego czynnika, inaczej on oddziałuje. Na podstawie oceny, wskazano które czynniki w największym stopniu wpływają na proces wdrożenia outsourcingu i zaproponowano usprawnienia w tym zakresie. Do analizy i oceny procesu outsourcingu wykorzystano metody: obserwacji uczestniczącej, wywiadów bezpośrednich, analizy punktowej oraz analizy parametrów krytycznych dla jakości. Proponowane rozwiązanie zawiera opis procedury usprawniającej etap procesu wdrażania outsourcingu, który ma decydujący wpływ na jego przebieg. Dzięki wprowadzeniu proponowanego rozwiązania możliwe jest ograniczenie negatywnego działania danego czynnika i zwiększenie szansy powodzenia procesu wdrożenia.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Buczek_Martyna_277896.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29633

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT81ae6d65be6c4f88a1f9ab50383fc8df/
URN
urn:pw-repo:WUT81ae6d65be6c4f88a1f9ab50383fc8df

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page