Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of information system supporting risk assessment

Jakub Żurawski

Abstract

The thesis entitled: „The project of information system supporting risk assessment” was written by Jakub Żurawski – student at the Faculty of Management at Warsaw University of Technology, under the supervision of M. Sc. Sylwester Pięta. The aim of this paper is to improve risk assessment process by involving employees. Statistics show that the most common reason of the accidents at work is inappropriate behavior of employees. Rush and routine often makes employees do their duties without paying attention to basic safety rules. Active communication between employee and safety management is the basis of building safety culture in company. Theoretical part of this study contains basic knowledge of occupational health and safety management. Government regulations require employers to make risk assessment periodically or when previous assessment is not valid anymore (i.e. when environment has changed). There are many methods of risk assessment but author have gained a strong interest in LMRA – Last Minute Risk Assessment. This method is not required by any government regulations, however, it is a part of SCC standard (Safety Checklist for Contractors). Obtaining a SCC certificate confirms that company is using best practices of safety management. LMRA involves in the risk assessment a specialist in each activity – employees. Every time before starting work, employee should fill the short questionnaire which confirms that environment is safe. Then, he gets work permit. Achieving the main objective of the thesis was made possible by building the information system, whose main part is mobile application for smartphones and tablets. The system is a digital version of paper LMRA questionnaire. Application functionality was extended with incidents reports. Managers can access information from employees by administration panel available from a personal computer with web browser. System is made with web application technologies. Author defined functional and non-functional requirements and then specified use cases for the system with the UML language. Basing on requirements analysis, project of the system and prototype have been made. System has been developed in JavaScript programming language using frameworks: AngularJS, Express and Ionic, with Node.js runtime and MongoDB database. Project presented in this paper has been analyzed in terms of time effort and cost. Using function points and PERT methods, it has been estimated that the project will take 3 months scheduled with Gantt chart. On the assumption that three programmers will be involved in the project, author calculated total cost of the solution, including labour cost and all necessary equipment. Basing on accident cost analysis, the losses incurred by the company were explained. The paper shows how prevention is important in improving employees safety. Employer’s savings caused by reduced number of accidents and a lower rate of absence fully confirm economic aspect of the proposed solution. The paper contains seven chapters: 1. Introduction – contains introduction to the topic of the thesis. 2. Occupational health and safety management – selected aspect of the OHS management. Describes risk assessment methods and provides information about last minute risk assessment based on a literature study. 3. The analysis of existing LMRA applications – characteristics of six applications available on Android platform providing the ability to make LMRA assessment. 4. Requirements analysis – defines functional and non-functional requirements for designed system. 5. LMRA system project – the project of the system supporting last minute risk assessment. The main parts of the project are: database project, mobile and web application project, communication protocol specification and user interface design. 6. Economic analysis – calculation of the estimated time and cost of execution of the project. Introduces information about expected benefits of the system deployment. 7. Summary
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Żurawski (FoM) Jakub Żurawski,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt systemu informatycznego wspomagającego proces oceny ryzyka zawodowego
Supervisor
Sylwester Pięta (FoM/BITD) Sylwester Pięta,, Business Information Technology Department (FoM/BITD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Business Information Technology Department (FoM/BITD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Sylwester Pięta (FoM/BITD) Sylwester Pięta,, Business Information Technology Department (FoM/BITD)Faculty of Management (FoM) Kamil Sitarski (FoM/BITD) Kamil Sitarski,, Business Information Technology Department (FoM/BITD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
projekt systemu informatycznego, bezpieczeństwo, zarządzanie bezpieczeństwem, bezpieczeństwo i higiena pracy, ocena ryzyka zawodowego, ryzyko, kultura bezpieczeństwa, lmra, ocena ryzyka ostatniej minuty, aplikacja webowa, angularjs, node.js, mongodb, mean, android
Keywords in English
project of information system, safety, safety management, occupational health and safety, risk assessment, safety culture, lmra, last minute risk assessment, web application, angularjs, node.js, MongoDB, mean, android
Abstract in Polish
Praca zatytułowana „Projekt systemu informatycznego wspomagającego proces oceny ryzyka zawodowego” została wykonana przez Jakuba Żurawskiego – studenta Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, pod kierownictwem mgr inż. Sylwestra Pięty. Celem niniejszej pracy jest usprawnienie procesu oceny ryzyka zawodowego, poprzez zaangażowanie w ten proces pracowników. Statystyki pokazują, iż najczęstszymi przyczynami wypadków w pracy są nieprawidłowe zachowania pracownika. Pośpiech i rutyna sprawiają, że pracownik podejmuje działania nie zważając na podstawowe zasady bezpieczeństwa. Aktywna wymiana informacji pomiędzy pracownikiem a osobami zarządzającymi bezpieczeństwem pracy może stać się podstawą do budowania kultury bezpieczeństwa. Część teoretyczna pracy przedstawia podstawowe informacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązujące przepisy wymagają od pracodawcy przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego okresowo lub w przypadku, gdy poprzednia ocena przestała być aktualna. Istnieje wiele metod oceny ryzyka, jednak zainteresowanie autora pracy wzbudziła metoda LMRA (ang. last minute risk assessment). Jest to metoda nie wymagana przez przepisy prawa, stanowiąca część normy SCC (ang. Safety Checklist for Contractors). Uzyskanie certyfikatu SCC potwierdza, że przedsiębiorstwo stosuje najlepsze praktyki zarządzania bezpieczeństwem. LMRA angażuje w ocenę ryzyka specjalistów od danej czynności, czyli pracowników. Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy, pracownik powinien wypełnić ankietę składającą się z kilku zamkniętych (Tak/Nie) pytań, potwierdzającą, iż jego otoczenie jest bezpieczne. Dopiero wtedy uzyskuje pozwolenie na pracę. Jako narzędzie do realizacji celu pracy wybrano system informatyczny, którego główną częścią jest aplikacja mobilna na urządzenia typu smartfon oraz tablet, będąca digitalizacją papierowej wersji ankiety LMRA. Funkcjonalność tą rozszerzono o możliwość dokonywania zgłoszeń incydentów związanych z bezpieczeństwem. Informacje zgromadzone od pracowników są następnie dostępne dla osób zarządzających poprzez panel administracyjny dostępny z poziomu komputera oraz przeglądarki internetowej. Do realizacji projektu wykorzystano techniki używane w aplikacjach internetowych. Stworzono wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne, a następnie za pomocą diagramów UML zamodelowano przypadki użycia. W oparciu o analizę wymagań powstał projekt systemu wraz z prototypem. Stworzenie systemu zakłada użycie języka programowania JavaScript, z wykorzystaniem frameworków AngularJS, Express oraz Ionic, w oparciu o środowisko uruchomieniowe Node.js i bazę danych MongoDB. Przedstawiony w pracy projekt został poddany analizie pod względem pracochłonności oraz kosztu wykonania. Za pomocą metody punktów funkcyjnych i metody PERT wyznaczono czas trwania projektu wynoszący 3 miesiące oraz powiązany z nim wykres Gantta. Przy założeniu trzyosobowego zespołu programistów, oszacowano koszt rozwiązania obejmujący pracę, niezbędny sprzęt oraz koszty realizacji. Na podstawie analizy kosztów wypadków udowodniono jak duże są straty ponoszone przez przedsiębiorstwo oraz społeczeństwo w związku z wypadkami pracy. Przedstawiono pozytywny wpływ działań prewencyjnych na poprawę bezpieczeństwa pracowników. Oszczędności pracodawcy związane z mniejszą ilością wypadków, a co za tym idzie również mniejszym współczynnikiem absencji pracowników, w pełni uzasadniają ekonomicznie wydatek niezbędny do wprowadzenia przedstawionego rozwiązania. Praca składa się z siedmiu rozdziałów: 1. Wstęp 2. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 3. Analiza istniejących aplikacji wspierających metodę LMRA 4. Analiza wymagań dotyczących projektu 5. Projekt systemu AROM 6. Analiza ekonomiczna projektu 7. Podsumowanie
File
  • File: 1
    j.zurawski_220384_pr_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12989

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT81a46b48af3b45aea97779397815effd/
URN
urn:pw-repo:WUT81a46b48af3b45aea97779397815effd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page