Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The role of small and medium enterprises in the economy

Kamila Kurkowska

Abstract

The main objective of the study was to systematize the knowledge of small and medium-sized enterprises, and to show the image of Polish entrepreneurship. It attempts to answer the question relating to the role they play in the economy analyzed entities. The first chapter presents considerations for small and medium-sized enterprises with the concepts and phases of development. It presents the specific characteristics of the sector and the differences in the specific features of small and medium-sized businesses to large companies. It characterized as factors limiting the formation, operation and development of the sector. The second chapter was presented a historical development of the SME sector Describes the factors of marginalization and the revival of the sector in each country, taking into account advances in technology, organization of production, management, opportunities for expansion into a new market, how to obtain a competitive advantage. The third chapter analyzes the role played by small and medium-sized enterprises in the Polish economy employment, GDP, foreign trade, technological level and regional development. The largest contribution to GDP among SMEs are micro-enterprises. It should also be noted that the number of these companies drops significantly, a growing number of small and medium-sized enterprises. Compared to the countries belonging to the European Union the number of Polish enterprises engaged in export activity it is clearly lower. Due to the export of Polish small and medium-sized enterprises are at the 3 and 4 from the bottom in the ranking of 14 EU countries. Making a comparison level of innovation of Polish companies to the EU it can be noted that Poland is at the end of the ranking analyzing innovation in each country. Both product innovation, process and marketing and organizational are low. Due to the development of the SME sector against the state looks best mazowieckie, which excels in many rankings: including number of SMEs active per 1000 inhabitants, capital expenditures active enterprises and revenues of companies active in the SME sector. At the 1000 inhabitants in mazowieckie it falls 57 companies, which is the highest result among the provinces. The average income in this region amounted to 1.8 million zl., And the average investment of 63 thousand. zl. The lowest values of these indices were recorded in Eastern Poland.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Kamila Kurkowska (CESS) Kamila Kurkowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce
Supervisor
Irena Bielecka (CESS) Irena Bielecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Włodzimierz Puliński (CESS) Włodzimierz Puliński,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Irena Bielecka (CESS) Irena Bielecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
małe i średnie przedsiębiorstwa, gospodarka, Produkt Krajowy Brutto, innowacje, rozwój regionalny, zatrudnienie, import, eksport.
Keywords in English
small and medium-sized enterprises, the economy, Gross Domestic Product, innovation, regional development, employment, import, export.
Abstract in Polish
Głównym celem pracy było usystematyzowanie wiedzy o małych i średnich przedsiębiorstwach oraz ukazanie obrazu polskiej przedsiębiorczości. Podjęto w niej próbę odpowiedzi na pytanie odnoszące się do roli jaką pełnią analizowane podmioty w gospodarce. W pierwszym rozdziale zaprezentowano rozważania o małych i średnich przedsiębiorstwach z pojęciami i fazami rozwoju. Przedstawiono specyficzne cechy analizowanego sektora oraz różnice dotyczące cech właściwych małych i średnich firm w stosunku do dużych podmiotów. Scharakteryzowano także czynniki ograniczające powstawanie, funkcjonowanie i rozwój analizowanego sektora. W rozdziale drugim zaprezentowany został rys historyczny rozwoju sektora MSP Opisano czynniki marginalizacji i odrodzenia analizowanego sektora w poszczególnych krajach z uwzględnieniem postępu technologicznego, organizacji produkcji, zarządzania, możliwości ekspansji na nowy rynek, sposobu uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. W rozdziale trzecim dokonano analizy roli, jaką odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa w polskiej gospodarce, tj w zatrudnieniu, PKB, w handlu zagranicznym, poziomie technologicznym oraz rozwoju regionalnym. Największy wkład w tworzenie PKB spośród sektora MSP mają mikroprzedsiębiorstwa. Należy również zauważyć , iż ilość tych firm nieznacznie spada, a wzrasta ilość małych i średnich przedsiębiorstw. W porównaniu do krajów należących do Unii liczba przedsiębiorstw polskich zajmujących się działalnością eksportową jest wyraźnie mniejsza. Ze względu na eksport polskie małe i średnie przedsiębiorstwa plasują się na 3 i 4 miejscu od końca w rankingu 14 państw UE. Dokonując porównania poziomu innowacji polskich przedsiębiorstw do unijnych zauważyć można, że Polska znajduje się na końcu w rankingu analizującego innowacyjność w poszczególnych krajach. Zarówno innowacje produktowe, procesowe oraz marketingowe i organizacyjne znajdują się na niskim poziomie. Ze względu na rozwój sektora MSP na tle państwa najlepiej prezentuje się województwo mazowieckie, które przoduje w wielu podrankingach m.in. liczba MSP 62 aktywnych na 1000 mieszkańców, nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw aktywnych i przychody przedsiębiorstw aktywnych z sektora MSP. Na 1000 mieszkańców w województwie mazowieckim przypada 57 firm, co stanowi najwyższy wynik wśród województw. Przeciętne przychody w tym województwie wyniosły 1,8 mln zł., zaś średnie nakłady inwestycyjne 63 tys. zł. Najniższe wartości tych wskaźników odnotowano w Polsce Wschodniej.
File
  • File: 1
    262102_lic_.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11264

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT815c7d33f9a34a54bb30f4d728a62326/
URN
urn:pw-repo:WUT815c7d33f9a34a54bb30f4d728a62326

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page