Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Freight costs in selected international transport relations

Tomasz Monastyrski

Abstract

This paper contains the cost of transportation of insulating panels in export and import to Poland in two variants. To achive goal, in paper show the characteristic of European and polish road transportation market since the beginning of 21’th century. Next focused on the transportation company KamGO, which has only one freight lane. The transportation lane is between two warehouses of Rockwool Company which one is placed in Poland and the second one in France. The task was to deliver exact quantity of the insulating panels monthly. In the paper next showed the characteristic of the load and its transportation form. Next selected the route and divided the road on the stages. Length of the transport route was 2 912 km. The transportation task was executed in two variants. In first one transportation was carried by the truck with trailer up to 35 tons of GVW (gross vehicle weight). The second variant was carried by the lorry up to 12 tones GVW (gross vehicle weight). Then calculated the number of pallets and number of needed courses 4 (variant 1) and 8 (variant 2). Next showed the method of calculating the freight costs. Costs divided on two categories on that one that are independent from amount of production and those that are depended from the amount of production. Next created the work time schedule for drivers and set the necessary quantity of trucks for each variant. In the first variant set one vehicle and in the second in this paper set two vehicles. For the both variants calculated the costs for the providing the transportation service. Calculation was done as it’s presented in the chapter “Koszty w transporcie drogowym”. While calculating the cost passed the general costs. The total cost for the first variant amounts to 27 924,80 PLN and in the second variant amounts to 45 441,71 PLN. The cost of providing the transportation task in the second variant is bigger for 63%. The biggest costs were related to fuel consumption. The consumption of the fuel was 40% of complex costs for the first variant and 36% of complex costs for the second variant. Each variant transported 132 cargo units in the export from Poland to France and as well the same quantity transported in the import from France to Poland. The freight cost for the one cargo unit in first variant amounts to 105,78zł and in the second one amounts to 172,13zł. The realization of the transportation task in the way that showed in the first variant gives more benefits, because its cheaper than in the second one.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Monastyrski (FT) Tomasz Monastyrski,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Koszty przewozu ładunków w wybranej międzynarodowej relacji przewozowej
Supervisor
Sławomir Tkaczyk (FT/TSEL) Sławomir Tkaczyk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Sławomir Tkaczyk (FT/TSEL) Sławomir Tkaczyk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Roland Jachimowski (FT/TSEL) Roland Jachimowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
transport, koszt, relacja międzynarodowa, obliczenie kosztów.
Keywords in English
transport, cost, calculating cost, international relation
Abstract in Polish
W niniejszej pracy inżynierskiej przedstawiono koszty przewozu płyt izolacyjnych w eksporcie i w imporcie do Polski w dwóch wariantach. W pracy przedstawiono charakterystykę europejskiego i polskiego rynku transportu drogowego od początku XXI wieku. Następnie przedstawiono charakterystykę przedsiębiorstwa KamGO, której jedyną realizowaną usługą transportową jest przewóz towarów pomiędzy magazynami firmy Rockwool w Polsce i we Francji. Zadnie przewozowe, wyrażono w powierzchni płyt izolacyjnych, dostarczanych na miesiąc. Następnie w pracy przedstawiono specyfikację ładunku i jego postać transportową oraz opracowano trasę przewozu i podzielono ją na etapy. Długość trasy przewozu ładunków wyniosła 2 912 km. Zadanie przewozowe zrealizowano w 2 wariantach. W wariancie 1 przewóz ładunku odbywał się zespołem pojazdów: ciągnikiem siodłowym z naczepą o DMC (dopuszczalna masa całkowita) do 35 t, a w wariancie 2 samochodem ciężarowym o DMC poniżej 12 t. Obliczono liczbę jednostek paletowych w przestrzeni ładunkowej i zdefiniowano potrzebną liczbę kursów 4 (wariant 1) i 8 (wariant 2). Przedstawiono metodę obliczenia kosztu realizacji zadania przewozowego. Koszty podzielono na stałe i zmienne, czyli zależne od wielkości produkcji i te od niej niezależne. Następnie stworzono harmonogram czasu pracy kierowców oraz przyjęto liczbę niezbędnych środków transportowych do realizacji zadania przewozowego. Przyjęto następującą liczbę pojazdów: 1 pojazd w wariancie 1 i 2 pojazdy w wariancie 2. Dla obu wariantów obliczono koszty, które przedsiębiorstwo poniosło w związku z wykonywaniem usługi transportowej. Koszty te obliczono według metody przedstawionej w rozdziale „Koszty w transporcie drogowym”. Przy obliczaniu kosztów pominięto koszty ogólne. Całkowity koszt realizacji zadnia przewozowego w wariancie 1 wyniósł 27 924,80 zł, a w wariancie 2 wyniósł 45 441,71 zł. Koszt realizacji zadania przewozowego w wariancie 2 jest większy o prawie 63% od wariantu 1. Największe koszty związane są z zużyciem paliwa. Stanowią one odpowiednio 40% kosztów całkowitych w wariancie 1 i 36% kosztów całkowitych w wariancie 2. W obu wariantach przewieziono 132 jednostki ładunkowo paletowe w eksporcie z Polski i tyle samo w imporcie z Francji do Polski. Koszt przewozu jednej jednostki ładunkowej paletowej w wariancie 1 wyniósł 105,78 zł, a w wariancie 2 wyniósł 172,13 zł. Realizacja zadania przewozowego w sposób ukazanym w wariancie 1 jest bardziej korzystna, ponieważ jej koszt jest niższy.
File
  • File: 1
    Koszty przewozu ładunków w wybranej międzynarodowej relacji przewozowej.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9605

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT811aca5e09814f44ac27dd8b545fa41e/
URN
urn:pw-repo:WUT811aca5e09814f44ac27dd8b545fa41e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page