Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Using CAD/CAM systems in manufacturing a rotor type object

Sebastian Przemysław Faryna

Abstract

The title of the thesis is „Using CAD/CAM systems in manufacturing a rotor type object”. It consists of two parts: theoretical and practical. Theoretical part consists of five chapters, which include the most important information related to title of thesis. The first chapter discusses basic information about machining. The history of machining, its division and cutting parameters have been presented. The next chapter applies to machining - milling. It contains information related to the nature of milling and examples of the use of this type of machining. The third chapter was devoted to milling tools - milling cutters. It presents the subject of the classification of cutters and the ways of fixing them. The cutters have been classified due to: the material they are made of, the direction of the milling process, the method of attachment and purpose. The next chapter describes milling machines and milling machining centers. It presents their classifications different than in literature dating from the 20th century. Three and four-axis milling machines and modern milling machines controlled in five axes have been described in it. Tool magazines have been presented that play an important role in shortening tool change time and production automation. The classification is presented in two groups: free standing and integrated with machining center. The last chapter of the theoretical part was devoted to the programming of CNC machine. It discusses the machine tool programming methods and highlights the advantages of using it. The practical part of the diploma thesis consists of four chapters in which information has been included starting from designing the model in CAD software to measuring the roughness of the workpiece. PTC Creo Parametric 5.0 software was used to design the model. This program was chosen due to the associativity feature, ie mutual communication between all environments of this software. At the beginning of this section, the user was introduced to the software interface, and in the further part he described all the functions necessary to design the model. The next section describes the process of designing the technological process. It was designed using software that was used to design the model. It describes in detail all the functions used and presents the correct way to use them. The third chapter refers to the milling process, which was carried out using the three-axis Haas milling machine. It describes how to prepare tools and workpiece to geometry that was created in the CAM software. The machine used for the milling process was also characterized and its basic parameters were presented. The final stage of the practical part consisted in measuring the surface roughness. The measurement was made using a Taylor-Hobson profilometer, model Surtronic 3+. Based on the results of the measurement, conclusions were drawn and the correctness of the preparation of the technological process was summarized.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Sebastian Przemysław Faryna (FPE) Sebastian Przemysław Faryna,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Wykorzystanie systemów CAD/CAM w procesie wytwarzania przedmiotu typu wirnik
Supervisor
Mirosław Pracki (FPE/IoMP) Mirosław Pracki,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-03-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Mirosław Pracki (FPE/IoMP) Mirosław Pracki,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Marek Rozenek (FPE/IoMP) Marek Rozenek,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
oprogramowanie CAD/CAM, obróbka skrawaniem, frezowanie, obrabiarki CNC, proces technologiczny, programowanie
Keywords in English
CAD/CAM systems, machining, milling, CNC machine, manufacturing process, programming
Abstract in Polish
Tematem poniższej pracy inżynierskiej jest „Wykorzystanie systemów CAD/CAM w procesie wytwarzania przedmiotu typu wirnik". Niniejsza praca składa się z dwóch głównych części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna zawiera pięć rozdziałów, w których zostały przedstawione najważniejsze informacje związane z tematyką pracy dyplomowej. W pierwszym rozdziale omówione zostały podstawowe informacje dotyczące obróbki skrawaniem. Został przedstawiony zarys historyczny obróbki skrawaniem, jej podział oraz parametry skrawania. Kolejny rozdział odnosi się do obróbki wiórowej - frezowania. Zawarto w nim informacje odnoszące się do istoty frezowania oraz zostały przedstawione przykłady zastosowań tego typu obróbki. Rozdział trzeci został poświęcony narzędziom frezarskim - frezom. Została w nim przybliżona tematyka klasyfiakcji frezów oraz sposoby ich mocowania. Frezy zostały sklasyfikowane ze względu na: materiał z jakiego są wykonane, kierunek procesu frezowania, sposób zamocowania oraz przeznaczenie. W kolejnym rozdziale zostały opisane frezarki i frezarskie centra obróbkowe. Przedstawiono w nim ich klasyfikacje odmienną niż w literaturze pochodzącej z XX wieku. Zostały w nim również szczegółowo opisane frezarki trzy i czteroosiowe oraz nowoczesne frezarki sterowane jednocześnie w pięciu osiach. Przybliżono również tematykę magazynów narzędziowych, które odgrywają istotną rolę w skróceniu czasu wymiany narzędzia i automatyzacji produkcji. Przedstawiono ich klasyfikację na dwie grupy: wolno stojące i zintegrowane z centrum obróbkowym. Ostatni rozdział części teoretycznej został poświęcony programowaniu obrabiarek CNC. Omówiono w nim metody programowania obrabiarek oraz zwrócono uwage na zalety jego stosowania. Część praktyczna pracy dyplomowej składa się z czterech rozdziałów, w których zostały zawarte informacje począwszy od zaprojektowania modelu w oprogramowaniu CAD po pomiar chropowatości wykonanego detalu. Do zaprojektowania modelu zostało wykorzystane oprogramowanie PTC Creo Parametric 5.0. Za wyborem tego programu przemówiła cecha asocjatywności tzn. wzajemnej komunikacji pomiędzy wszystkimi środowiskami tego oprogramowania. Na wstępie tego rozdziału zapoznano użytkownika z interfejsem oprogramowania , a w dalszej jego części opisane wszystkie funkcje niezbędne do zaprojektowania modelu. W kolejnym rozdziale opisano proces projektowania procesu technologicznego. Został on zaprojektowany przy pomocy oprogramowania, które zostało wykorzystane do projektowania modelu. Opisano w nim szczegółowo wszystkie wykorzystane funkcje oraz przedstawiono prawidłowy sposób ich zastosowania. Trzeci rozdział odnosi się do procesu frezowania, który został zrealizowany przy pomocy trzy osiowej frezarki firmy Haas. Opisano w nim w jaki sposób należy przygotować narzędzia oraz półfabrykat do geometrii, która została założona w oprogramowaniu CAM. Scharakteryzowano również obrabiarkę wykorzystaną do procesu frezowania oraz przedstawiono jej podstawowe parametry. Ostatni etap części praktycznej polegał na pomiarze chropowatości powierzchni uzyskanej po procesie frezowania. W tym celu wykorzystano profilometr firmy Taylor- Hobson, model Surtronic 3+. Na podstawie wyników pomiaru wyciągnięto wnioski i podsumowano poprawność przygotowania procesu technologicznego.
File
  • File: 1
    praca_inżynierska_Sebastian_Faryna.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32221

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT80bfd6353a324143bd7c2539740f09fa/
URN
urn:pw-repo:WUT80bfd6353a324143bd7c2539740f09fa

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page