Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Oddziaływanie zapachowe instalacji MBP oraz kompostowni odpadów

Karolina Michalik

Abstract

Przetwarzanie odpadów ulegających biodegradacji jest bardzo ważnym elementem gospodarki odpadami. Polska, stając się członkiem Unii Europejskiej, zobowiązała się do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych bezpośrednio na składowisko, co spowodowało potrzebę budowy nowych zakładów przetwarzania odpadów oraz zwiększenie przepustowości już istniejących. Zakłady te, do których zaliczyć można kompostownie odpadów zielonych oraz instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, są jednym z głównych źródeł emisji odorów. Podczas procesu kompostowania oraz stabilizacji tlenowej, w wyniku rozkładu materii odpadów przy udziale mikroorganizmów, do powietrza atmosferycznego emitowane są substancje złowonne takie jak związki siarki, związki zawierające azot czy też amoniak. Na emisję tych związków wpływa m.in. temperatura procesu oraz pH materiału przetwarzanego, natomiast na ich rozprzestrzenianie się w powietrzu wpływ ma przede wszystkim kierunek i prędkość wiatru, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność powietrza. Substancje złowonne mogą pogarszać jakość środowiska naturalnego, wywoływać szkody w mieniu lub świecie roślin i życiu zwierząt, być przyczyną dyskomfortu, pogorszenia bezpieczeństwa i jakości życia. Z tego względu z roku na rok rośnie liczba skarg składanych m.in. do Rzecznika Praw Obywatelskich. Problem stanowi również brak odpowiednich aktów prawnych, które pozwoliłyby na konkretną walkę z odorami. Przykładem takiego przedsięwzięcia jest Zakład zlokalizowany w Warszawie, który od wielu lat (ze względu na uciążliwość zapachową) jest źródłem konfliktów społecznych. W celu ograniczenia uciążliwości Zakład w 2012 r. został zmodernizowany, a następnie zlecono Politechnice Warszawskiej przeprowadzenie badań olfaktometrycznych i mikrobiologicznych. Eksperci z Wydziału Inżynierii Środowiska stwierdzili, że dobrym rozwiązaniem tego problemu będzie przede wszystkim zmniejszenie ilości przetwarzanych odpadów w instalacji MBP z 350 tys. Mg rocznie do 230 tys. Mg/rok. W związku ze znaczną uciążliwością zapachową omawianego Zakładu zlokalizowanego na warszawskich Bielanach powołano Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w charakterze biegłego w sprawie o przygotowanie oceny ewentualnych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi mieszkających w pobliżu kompostowni i instalacji MBP. Stwierdzono tam, że samo występowanie długotrwałej i znacznej uciążliwości zapachowej jest wystarczającym powodem do podjęcia radykalnie skutecznych rozwiązań, gdyż mieszkanie w takich warunkach nie odpowiada standardom higienicznym i nie zapewnia minimum komfortu lokatorom. W niniejszej pracy wykonano przegląd sześciu przykładowych rozwiązań problemu uciążliwości zapachowej, a następnie z pośród nich wybrano jedną metodę, którą jest zamgławianie odpadów. Dodatkowo wykonano projekt urządzenia zamgławiającego w programie SolidWorks.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Karolina Michalik (WIBHiIŚ) Karolina Michalik Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Promotor
Mirosław Szyłak-Szydłowski (WIBHiIŚ/KOKŚ) Mirosław Szyłak-Szydłowski Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska (WIBHiIŚ/KOKŚ)Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Jednostka dyplomująca
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Jednostka prowadząca
Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska (WIBHiIŚ/KOKŚ)
Kierunek / specjalność studiów
, Inżynieria Środowiska
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
22-06-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Mirosław Szyłak-Szydłowski (WIBHiIŚ/KOKŚ) Mirosław Szyłak-Szydłowski Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska (WIBHiIŚ/KOKŚ)Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ) Andrzej Kulig (WIBHiIŚ/KOKŚ) Andrzej Kulig Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska (WIBHiIŚ/KOKŚ)Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Słowa kluczowe w języku polskim
Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych, kompostowanie odpadów zielonych, odory, substancje złowonne, substancje odorotwórcze, odoranty, oddziaływanie zapachowe, instalacje MBP, kompostownie odpadów.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca inżynierska- Karolina Michalik 253529.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 11857

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT80bf7147121846e08c306f15970faa2e/
URN
urn:pw-repo:WUT80bf7147121846e08c306f15970faa2e

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony