Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Oddziaływanie zapachowe instalacji MBP oraz kompostowni odpadów

Karolina Michalik

Abstract

Przetwarzanie odpadów ulegających biodegradacji jest bardzo ważnym elementem gospodarki odpadami. Polska, stając się członkiem Unii Europejskiej, zobowiązała się do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych bezpośrednio na składowisko, co spowodowało potrzebę budowy nowych zakładów przetwarzania odpadów oraz zwiększenie przepustowości już istniejących. Zakłady te, do których zaliczyć można kompostownie odpadów zielonych oraz instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, są jednym z głównych źródeł emisji odorów. Podczas procesu kompostowania oraz stabilizacji tlenowej, w wyniku rozkładu materii odpadów przy udziale mikroorganizmów, do powietrza atmosferycznego emitowane są substancje złowonne takie jak związki siarki, związki zawierające azot czy też amoniak. Na emisję tych związków wpływa m.in. temperatura procesu oraz pH materiału przetwarzanego, natomiast na ich rozprzestrzenianie się w powietrzu wpływ ma przede wszystkim kierunek i prędkość wiatru, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność powietrza. Substancje złowonne mogą pogarszać jakość środowiska naturalnego, wywoływać szkody w mieniu lub świecie roślin i życiu zwierząt, być przyczyną dyskomfortu, pogorszenia bezpieczeństwa i jakości życia. Z tego względu z roku na rok rośnie liczba skarg składanych m.in. do Rzecznika Praw Obywatelskich. Problem stanowi również brak odpowiednich aktów prawnych, które pozwoliłyby na konkretną walkę z odorami. Przykładem takiego przedsięwzięcia jest Zakład zlokalizowany w Warszawie, który od wielu lat (ze względu na uciążliwość zapachową) jest źródłem konfliktów społecznych. W celu ograniczenia uciążliwości Zakład w 2012 r. został zmodernizowany, a następnie zlecono Politechnice Warszawskiej przeprowadzenie badań olfaktometrycznych i mikrobiologicznych. Eksperci z Wydziału Inżynierii Środowiska stwierdzili, że dobrym rozwiązaniem tego problemu będzie przede wszystkim zmniejszenie ilości przetwarzanych odpadów w instalacji MBP z 350 tys. Mg rocznie do 230 tys. Mg/rok. W związku ze znaczną uciążliwością zapachową omawianego Zakładu zlokalizowanego na warszawskich Bielanach powołano Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w charakterze biegłego w sprawie o przygotowanie oceny ewentualnych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi mieszkających w pobliżu kompostowni i instalacji MBP. Stwierdzono tam, że samo występowanie długotrwałej i znacznej uciążliwości zapachowej jest wystarczającym powodem do podjęcia radykalnie skutecznych rozwiązań, gdyż mieszkanie w takich warunkach nie odpowiada standardom higienicznym i nie zapewnia minimum komfortu lokatorom. W niniejszej pracy wykonano przegląd sześciu przykładowych rozwiązań problemu uciążliwości zapachowej, a następnie z pośród nich wybrano jedną metodę, którą jest zamgławianie odpadów. Dodatkowo wykonano projekt urządzenia zamgławiającego w programie SolidWorks.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karolina Michalik (FEE) Karolina Michalik,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Mirosław Szyłak-Szydłowski (FEE/CEP) Mirosław Szyłak-Szydłowski,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)
Study subject / specialization
Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Mirosław Szyłak-Szydłowski (FEE/CEP) Mirosław Szyłak-Szydłowski,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Andrzej Kulig (FEE/CEP) Andrzej Kulig,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych, kompostowanie odpadów zielonych, odory, substancje złowonne, substancje odorotwórcze, odoranty, oddziaływanie zapachowe, instalacje MBP, kompostownie odpadów.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska- Karolina Michalik 253529.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11857

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT80bf7147121846e08c306f15970faa2e/
URN
urn:pw-repo:WUT80bf7147121846e08c306f15970faa2e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page