Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Quality control of semiconductor gamma camera GE Discovery NM 530c

Agata Julia Brodowska

Abstract

Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT), based on gamma radiation, is widely used in the cardiac diagnostics. Using radioisotopes provides information about the perfusion and myocardial viability. The specificity of diagnostic radiology is its inability to repeat the test due to the limitations of doses of ionizing radiation. Therefore, diagnostic equipment used for SPECT requires continuous monitoring. In my thesis I did quality tests of GE Healthcare gamma camera containing semiconductors detectors, and compared the results with the test performed with conventional gamma camera scintillation detectors NaI(Tl). The tests were carried out in the Department of Nuclear Medicine at the Military Medical Institute with phantoms dedicated to quality control (Tc99m point radioactive source, Co57 flat radioactive source) and the phantom of the left ventricle. Chapters 1 and 2 are a theoretical introduction to nuclear medicine and physical basis of SPECT. Furthermore, it contains information about the design and technical parameters of the compared gamma cameras. In chapter 3 the issue of quality control of gamma cameras is approached. Also, the results of the tests using radioactive sources are presented and analysed. Chapter 4 refers to my tests with use of a phantom of the left ventricle. A detailed analysis of the results is provided. In addition, my program written in MATLAB, dedicated to digital processing of obtained medical images is presented there. The last chapter is a summary of my whole thesis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agata Julia Brodowska (FEIT) Agata Julia Brodowska,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Kontrola jakości gamma kamery półprzewodnikowej GE Discovery NM 530c
Supervisor
Roman Szabatin (FEIT/IRMT) Roman Szabatin,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Biomedyczna (Biomedical Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Miękina (FEIT/IRMT) Andrzej Miękina,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Roman Szabatin (FEIT/IRMT) Roman Szabatin,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Kontrola jakości, gamma kamera, CZT, detektory półprzewodnikowe, fantom serca, GE Discovery NM 530c.
Keywords in English
Quality control, gamma camera, CZT, semiconductor detectors, heart phantom, GE Discovery NM 530c
Abstract in Polish
Tomografia emisyjna pojedynczego fotonu (SPECT), wykorzystująca promieniowanie gamma, ma zastosowanie w diagnostyce kardiologicznej. Przy użyciu radioizotopów dostarcza informacji o perfuzji i żywotności mięśnia sercowego. Specyfiką badań radioizotopowych jest brak możliwości powtórzenia badania ze względu na ograniczenia dawek promieniowania jonizującego. W związku z tym aparatura diagnostyczna, wykorzystywana do badań SPECT, wymaga stałej kontroli. W mojej pracy inżynierskiej przeprowadziłam kontrolę jakości gamma kamery produkcji GE Healthcare z detektorami półprzewodnikowymi oraz porównałam uzyskane wyniki z badaniami wykonanymi za pomocą konwencjonalnej gamma kamery z detektorami scyntylacyjnymi NaI(Tl). Pomiary zrealizowałam w Zakładzie Medycyny Nuklearnej w Wojskowym Instytucie Medycznym przy użyciu fantomów dedykowanych kontroli jakości (źródło punktowe Tc99m, źródła płaskie Co57) i fantomu lewej komory serca. Rozdziały 1. i 2. są teoretycznym wprowadzeniem do medycyny nuklearnej i podstaw fizycznych tomografii SPECT. Ponadto zawierają informacje o budowie i parametrach porównywanych gamma kamer. W rozdziale 3. przybliżyłam zagadnienie kontroli jakości gamma kamer, a także przedstawiłam i poddałam analizie wyniki przeprowadzonych testów z wykorzystaniem źródeł promieniotwórczych. Rozdział 4. dotyczy wykonanych przeze mnie badań przy użyciu fantomu lewej komory serca. Poddałam analizie otrzymane wyniki. Ponadto przedstawiłam napisany przeze mnie program w środowisku MATLAB dedykowany cyfrowemu przetwarzaniu otrzymanych obrazów medycznych. W ostatnim rozdziale znajduje się podsumowanie całej wykonanej przeze mnie pracy.
File
  • File: 1
    Agata Brodowska 253031 praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9853

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT80afaf1b58df4d968dbce200dfac2f92/
URN
urn:pw-repo:WUT80afaf1b58df4d968dbce200dfac2f92

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page