Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Research on mechanical properties of PE HD for processing by extrusion blow molding

Michał Barciński

Abstract

The purpose of the work was to determine the effect of hexagonal fraction turnover on the mechanical properties of high density polyethylene, intended for processing by extrusion blow molding. The work consisted of two parts: the literature part and the experimental part. The literature section presents issues related to high density polyethylene, its application, properties and processing. The characteristics of the Hostalen process were also presented. Another issue in the literature section was extrusion blow molding. The experimental part presents the results of tests of mechanical properties of ACP 5831 D polyethylene samples, manufactured by Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. They originated from 4 different production campaigns, carried out without recycle of the hexanoid fraction and with the vertigo of 5-30% of this fraction. The ACP 5831 D polyethylene samples were measured using a testing machine. Measurements were made to determine the modulus of elasticity at tensile, yield strength, elongation at yield point, maximum stress, elongation at maximum break, stress at break and elongation at break. Based on the test results, it was found that the hexane fraction was practically unaffected by the mechanical properties of ACP 5831 D polyethylene. It is possible to use the hexane fraction in the Hostalen process, and the resulting finished product has similar properties to the material obtained without recycle of the hexane fraction.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Barciński (FCEMP) Michał Barciński,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Badania właściwości mechanicznych polietylenu dużej gęstości przeznaczonego do przetwarzania metodą wytłaczania z rozdmuchem
Supervisor
Wiesława Ciesińska (FCEMP/IC) Wiesława Ciesińska,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-03-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Wiesława Ciesińska (FCEMP/IC) Wiesława Ciesińska,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Barbara Liszyńska (FCEMP/IC) Barbara Liszyńska,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: polietylen, zawrót frakcji heksanowej, właściwości mechaniczne
Keywords in English
Key words: polyethylene, hexane fraction, mechanical properties
Abstract in Polish
Celem pracy było określenie wpływu zawrotu frakcji heksanowej na właściwości mechaniczne polietylenu dużej gęstości, przeznaczonego do przetwarzania metodą wytłaczania z rozdmuchem. Praca składała się z dwóch części: części literaturowej oraz części doświadczalnej. W części literaturowej przedstawiono zagadnienia dotyczące polietylenu dużej gęstości, jego zastosowania, właściwości oraz przetwórstwa. Przedstawiono również charakterystykę procesu Hostalen. Kolejnym zagadnieniem w części literaturowej było wytłaczanie z rozdmuchem w formie. W części doświadczalnej przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych próbek polietylenu ACP 5831 D, produkowanych przez firmę Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Pochodziły one z 4 różnych kampanii produkcyjnych, realizowanych bez zawrotu frakcji heksanoowej i z zawrotem 5–30% tej frakcji. Pomiary próbek polietylenu ACP 5831 D przeprowadzono za pomocą maszyny wytrzymałościowej. Pomiary prowadzono w celu wyznaczenia modułu elastyczności przy rozciąganiu, granicy plastyczności, wydłużenia przy granicy plastyczności, naprężenia maksymalnego, wydłużenia przy maksymalnym zerwaniu, naprężenia przy zerwaniu oraz wydłużenia przy zerwaniu. Na podstawie wyników badań stwierdzono że zawrót frakcji heksanowej praktycznie nie wpłynął na właściwości mechaniczne polietylenu ACP 5831 D. Możliwe jest zastosowanie zawrotu frakcji heksanowej w procesie Hostalen, a otrzymany produkt gotowy odznacza się zbliżonymi właściwościami do tworzywa uzyskanego bez zawrotu frakcji heksanowej.
File
  • File: 1
    273149_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29957

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT80a786a7c32648adaa7f1aed0f0b3c7b/
URN
urn:pw-repo:WUT80a786a7c32648adaa7f1aed0f0b3c7b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page