Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Legal framework for regional referendums based on the example of Warsaw local referendums in years 2014-2018

Karolina Dorota Kowalska

Abstract

The subject of my thesis is following: „Legal framework for regional referendums based on the example of Warsaw local referendums in years 2014-2018.” The aim of my work was to know how the legal institution of local referendum works, explaining exactly the processes connected with the conduction such processes and then the analysis some specific referendums what will help in the understanding of this form of voting. I supposed in my work, that the proceeding the local referendum is a complex process and because of that could be noticed that the initiators of referendum are not able meet all formal requirements according to the detected the validity of the process. That causes the difficulty in the getting the valid voices majority. In the first chapter I was trying to explain the etymology of the word democracy and its meaning and what does referendum mean, I showed also the history of the local referendum birth. Started from the antiquity where the very popular form of governance were reunions and then till the short historic analysis of the polish democracy genesis. The second part of the first chapter demonstrates various types of referendums, which actually taken places in Poland. The second chapter based mostly on the polish law about local referendums from 15th September 2000. This law explains step by step how the process is behind conducting this kind of referendum. The third and the last chapter is dedicated to the methodical part of my thesis. Here based on the founded sources and materials two referendums, which has taken place in the previous governed term of office was described. Based of conducted in Warsaw in years 2014-2018 referendums examples can be found that, that the validity of the referendum depends on many factors. The proceeding of referendum and then the validity proof is a very complex process. The taken under analysis referendums were finished on the different stages. None of them finally took place from different reasons. In the first case the referendum was completed based on the Major of Mazovian voivodeship, the second one comes up with after the resignation from the referendums initiator in the issue of the President of Warsaw recall.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Karolina Dorota Kowalska (FASS) Karolina Dorota Kowalska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Prawne aspekty przeprowadzania referendum lokalnego na przykładzie warszawskich referendów lokalnych w latach 2014 -2018
Supervisor
Monika Zakrzewska (FASS/DALPP) Monika Zakrzewska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-10-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Monika Zakrzewska (FASS/DALPP) Monika Zakrzewska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
referendum lokalne, demokracja, demokracja bezpośrednia, lud, samorząd terytorialny
Keywords in English
democracy, local referendum, direct democracy, commons, local self-government
Abstract in Polish
Temat pracy brzmi następująco: „Prawne uwarunkowania przeprowadzenia referendum lokalnego na przykładzie warszawskich referendów w latach 2014-2018”. Celem niniejszej pracy jest poznanie funkcjonowania instytucji referendum lokalnego, dokładne wyjaśnienie procedury przeprowadzania tej instytucji oraz przeanalizowanie konkretnych referendów, w celu zrozumienia procesu referendalnego. Tezą mojej pracy jest stwierdzenie, że procedura przeprowadzenia referendum lokalnego charakteryzuje się dużą złożonością i dlatego można zauważyć, że inicjatorzy referendum nie są w stanie zachować wszystkich wymagań formalnych, wymaganych dla ważności referendum. Powoduje to dużą trudność w uzyskaniu wyników wiążących. W pierwszym rozdziale wyjaśniona została nomenklatura słowa demokracja i referendum oraz została przedstawiona historia narodzin referendum lokalnego. Począwszy od starożytności, gdzie popularną formą sprawowania władzy przez lud było zgromadzenie, kończąc na analizie historii powstania tej instytucji w Polsce. Druga część rozdziału pierwszego przedstawia rodzaje referendów lokalnych, które występują aktualnie w Polsce. Drugi rozdział głównie w oparciu o ustawę o referendum lokalnym z dnia 15 września 2000r., krok po kroku wyjaśnia sposób przeprowadzania tego typu referendów. Trzeci i zarazem ostatni rozdział przybrał formę badawczą. Na podstawie znalezionych materiałów opisane zostały dwa referenda, mające miejsce w poprzedniej kadencji 2014-2018r. Na przykładach referendów przeprowadzonych w latach 2014-2018 w Warszawie można zauważyć, że stwierdzenie ważności referendów zależne jest od wielu czynników. Niełatwą oraz skomplikowaną procedurą jest przeprowadzenie referendum i stwierdzenie o jej ważności. Przeanalizowane dwa referenda zakończyły się w różnych etapach. Żadne z nich nie doszło do skutku. W pierwszym przypadku referendum zakończyło się poprzez rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego, drugie zaś zakończyło się po rezygnacji inicjatora referendum w sprawie odwołania Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.
File
  • File: 1
    1121018.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34753

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT804acd1560714664a82db2b3a33d00fa/
URN
urn:pw-repo:WUT804acd1560714664a82db2b3a33d00fa

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page