Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Zagospodarowanie przestrzenne w strategii rozwoju gminy Raszyn

Katarzyna Czachor

Abstract

Zagospodarowanie przestrzenne to bardzo ważny element w każdej gminie. Dzięki niemu można utrzymać ład, porządek oraz harmonię w przestrzeni. Każda gmina potrzebuje usystematyzowania przestrzeni pod względem obszarów, które mają posiadać plan miejscowy z określonymi zasadami – zabudowy lub ograniczeniami tej zabudowy na danym terenie. Celem pracy jest stwierdzenie, czy informacje zawarte o zagospodarowaniu przestrzennym w strategii gminy Raszyn do 2020 roku są wystarczające do stworzenia ładu i porządku pod względem przestrzennym na terenie gminy, oraz wskazanie obszarów, które potrzebują planu miejscowego w jak najszybszym terminie. Praca inżynierska składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich zawiera informacje dotyczące roli samorządu terytorialnego w odniesieniu do gminy, powiatu, oraz województwa. Można w nim znaleźć również informacje dotyczące organów władzy gminy oraz ich kompetencji względem mieszkańców gminy. Przedstawione jest również położenie gminy Raszyn, jej charakterystyka oraz historia. Drugi rozdział dotyczy wyjaśnienia definicji pojęcia zagospodarowanie przestrzenne, informacji o tym, co zawiera strategia, po co jest stworzona i w szczególności, po co została stworzona strategia gminy Raszyn do 2020 roku. Opisana jest analiza SWOT gminy, jej mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla rozwoju Raszyna. Trzeci rozdział opisuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego Raszyna. Ukazany jest również wpływ hałasu na cały teren gminy, oraz na poszczególne tereny leżące w pobliżu lotniska. Rozwój komunikacji oraz napływ ludności na teren gminy, mają bardzo duży wpływ na siebie. Czwarty rozdział dotyczy zagadnień zagospodarowania przestrzennego zawartych w strategii gminy Raszyn, w celach nadrzędnych oraz w celach średniookresowych. Znaczącym zadaniem podjętym w pracy, jest wskazanie obszarów, które w szczególności potrzebują planów miejscowych, aby usystematyzować ich zabudowę lub wyłączyć te tereny spod zabudowy. Informacje zawarte w Strategii gminy Raszyn do 2020 roku, nie są wystarczające do stworzenia w porządku w zagospodarowaniu przestrzennym. Należy rozszerzyć dane o zagospodarowaniu w strategii, aby wyznaczyć wszystkie tereny, które pilnie potrzebują planu miejscowego.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Czachor (FGC) Katarzyna Czachor,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Alina Muzioł-Węcławowicz (FGC/CSMES) Alina Muzioł-Węcławowicz,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Alina Muzioł-Węcławowicz (FGC/CSMES) Alina Muzioł-Węcławowicz,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Józef Dobija (FGC/CSMES) Józef Dobija,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
Zagospodarowanie przestrzenne, strategia, samorząd, plan miejscowy
Keywords in English
spatial planning, strategy, local government, zoning
File
  • File: 1
    inżynier Katrarzyna Czachor.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4406

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7fe563f528ac420096cae116dbd6585e/
URN
urn:pw-repo:WUT7fe563f528ac420096cae116dbd6585e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page