Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and assessment of accounting liquidity of chosen companies from the medical sector

Katarzyna Kulbaka

Abstract

The main goal of this paper is an accounting liquidity assessment of chosen stock exchange companies from the medical sector. Target mentioned above is the answer to the research question: do appointed stock exchange companies have an accounting liquidity. Therefore, the object of the study is the accounting liquidity of a company, while the subjects are two stock exchange companies from the medical sector, listed on the Warsaw Stock Exchange – Centrum Medyczne ENEL-MED SA and EMC Instytut Medyczny SA. The analysis concerns years from 2015 to 2017. Set goal is being realised with the use of research methods, such as document analysis, based on ratio analysis. The work is separated into three chapters. The rationale for making the subject is subjective, connected with the desire to develop the experience gained during student internship. The first chapter includes a short description of the medical sector and characterisation of examined companies, with emphasis on their historical overview, the object of activity and the stock ownership structure. The second chapter details information about a static view of the accounting liquidity. Moreover, it presents the analysis and assessment of the accounting liquidity of chosen companies with the use of balance-based static ratios. Due to the quality of items included in the balance sheet, they describe economic events only at the moment of measurement, not taking into account the entire reporting period. The third chapter diversifies the previous chapter with a dynamic view of the accounting liquidity. Within its confines, the research of the financial flow, the accounting liquidity analysis and the assessment of chosen companies is being achieved with the use of dynamic ratios, based on a cash flow statement. Their quality allows to capture all economic events taking place in the analysed period, whereby their results are more valuable and reliable. The realisation of this research leads to following conclusions: (1) in examined period neither of analysed companies maintained accounting liquidity on a sufficient level, both in static and dynamic terms, (2) the main questionable field for both companies was insufficient net cash flow from operating activities.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Katarzyna Kulbaka (FoM) Katarzyna Kulbaka,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena płynności finansowej wybranych spółek z branży medycznej
Supervisor
Lidia Sobczak (FoM/CFFS) Lidia Sobczak,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
24-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marta Kruk (FoM/CFFS) Marta Kruk,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM) Lidia Sobczak (FoM/CFFS) Lidia Sobczak,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
płynność finansowa, analiza wskaźnikowa, analiza statyczna, analiza dynamiczna
Keywords in English
accounting liquidity, ratio analysis, static analysis, dynamic analysis
Abstract in Polish
Przewodnim celem pracy jest ocena płynności finansowej wybranych spółek giełdowych branży medycznej. Powyższe zamierzenie stanowi odpowiedź na następujące pytanie badawcze: czy wybrane spółki giełdowe posiadają płynność finansową. Przedmiotem pracy jest płynność finansowa spółki, zaś podmiotem są dwie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółki branży medycznej – Centrum Medyczne ENEL-MED SA oraz EMC Instytut Medyczny SA. Analiza dotyczy lat 2015-2017. Postawiony cel jest realizowany przy wykorzystaniu metody badania dokumentów z użyciem analizy wskaźnikowej na łamach 3 rozdziałów. Przesłanki decydujące o podjęciu tematu mają charakter subiektywny, związany z chęcią rozwoju, zdobytego w trakcie praktyk studenckich, doświadczenia. Pierwszy rozdział obejmuje krótki opis branży medycznej oraz charakterystykę badanych spółek, z wyróżnieniem ich rysu historycznego, przedmiotu działalności oraz struktury akcjonariatu. Rozdział drugi przybliża informacje na temat statycznego ujęcia płynności finansowej, a także prezentuje dokonaną analizę i ocenę płynności finansowej badanych spółek z zastosowaniem statycznych wskaźników, bazujących na danych z bilansu. Z uwagi na charakter pozycji zawartych w bilansie, opisują one poszczególne zjawiska jedynie na moment pomiaru, nie uwzględniając wszystkich wydarzeń gospodarczych mających miejsce przez cały okres sprawozdawczy. Rozdział trzeci poszerza zakres poprzedzającego go rozdziału o dynamiczne ujęcie płynności finansowej. W jego ramach dokonywane jest badanie przepływów pieniężnych oraz analiza i ocena płynności finansowej omawianych spółek przy użyciu dynamicznych wskaźników, opartych głównie na danych z rachunku przepływów pieniężnych. Ich charakter z kolei pozwala na ujęcie wszystkich zdarzeń gospodarczych mających miejsce w badanym okresie, przez co wyniki pomiaru dynamicznego są bardziej wartościowe i wiarygodne. Realizacja badania pozwala na postawienie następujących wniosków: (1) w badanym okresie żadna z analizowanych spółek nie utrzymywała płynności finansowej na wystarczającym poziomie zarówno w ujęciu statycznym, jak i dynamicznym, (2) głównym obszarem problematycznym dla obu spółek były niewystarczające przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Kulbaka_Katarzyna_285988.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29549

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT7fd9d3cc853e4721b4beea011e183c68/
URN
urn:pw-repo:WUT7fd9d3cc853e4721b4beea011e183c68

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page